Det var Karin Perers, Avesta, ordförande för Mellanskog, som presenterade idén om skoglig representation i LRFs kommungrupper. En förutsättning bör vara att vederbörande är medlem i LRF. Mellanskog får i så fall utse representanten.

En liten diskussion blev det efter föredraget och de gällde Lantmäteriets kostnader för förrättningar. Skogsägare upplever att kostnaderna är orimliga. Och skulle det inte bli billigare att slå samman ägor om Lantmäteriverket konkurrensutsattes?

Ny kommunikationsstrategi

LRF Dalarnas ordförande Martin Moraeus tog förstås upp de försenade utbetalningarna av kompensationsstödet och berättade om LRFs protester gentemot Jordbruksverket.

Han presenterade också LRFs nya kommunikationsstrategi, som bland annat trycker på att LRF ska bli bättre på att använda sociala medier på ett smart sätt.

I januari startade LRF den slutna Facebookgruppen ”Vi i LRF”, där det är meningen att LRF-medlemmar ska diskutera olika ämnen. Läs mer här.

Samarbete med företagarorganisationer

Martin berättade också att LRF vill betona att lantbrukare är företagare och att man därför vill komma närmare organisationerna Svenskt Näringsliv och Företagarna. Ett gemensamt event av något slag planeras i Dalarna redan i mars.

Mycket papper i arkivet

Soili Maria Olli, arkivchef för Dalarnas Folkrörelsearkiv, berättade om de 27 000 hyllmeter med papper som finns i lokalerna. LRF Dalarna är en av 139 medlemsföreningar. När man lämnar in papper till arkivet kan man, om man vill, begära att dokumenten blir sekretessbelagda. Övriga dokument kan vem som helst få komma in och sitta och läsa. Samlingens äldsta dokument är över 700 år gammalt.

Karin Örjes avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan, SV, i  Dalarna, berättade att grundarna ( LRF, Liberalerna och Centerpartiet) nu gjort en avsiktsförklaring att de ska jobba för att SV ska användas mer lokalt.

Pirjo Gustafsson från regionkontoret redogjorde sedan för vad LRF hoppas ska hända med vattenmyndigheternas åtgärdsförslag efter att regeringen överprövat dem. De som arbetar med vattenfrågorna på LRF hoppas förstås att regeringen ska ta till sig alla de remissvar som lämnats in från LRF riks, LRFs regioner, lokalavdelningar och kommungrupper.

Fyrverkeri ingen riks- eller regionfråga

En fråga kom upp om inte LRF kan göra något åt okynnesskjutande av fyrverkerier i samband med nyår och sista april. Svaret blev att detta regleras i kommunernas ordningsstadgor, så det blir i så fall något för LRFs kommungrupper att ta tag i gentemot respektive kommun.

De höjda medlemsavgifterna, LRF 2015, kom också på tal. Det man framför allt var missnöjd med var att skillnaden mellan taket för avgiften och det som en mindre lantbrukare måste betala är för liten. Skalan skulle helt enkelt vara större.

Mer utbildning om lamm?

Gunnel Gustafsson, ordförande i Dala-Järnas lokalavdelning, framförde önskemål om utbildningar kring lammproduktion.

Den sista övriga frågan gällde tvister mellan två LRF-medlemmar. Sådana vill inte LRF konsults jurister ta på sig. Martin Moraeus tipsade om att man kan vända sig till Lotta Zetterlund, ombudsman på regionkontoret, om man vill ha hjälp med medling i en tvist mellan två medlemmar. I tvister mellan LRF-medlem och en utomstående part går det bra att vända sig till LRF Konsult.