Motion ett, Husby Lokalavdelning:

 

"Lokalavdelningen ekonomi"

 

Idag får lokalavdelningen 1500 kr från riksföreningen, vilket är mindre än 10 kronor per medlem. Vidare får man 700 kronor per utförd aktivitet.

 

Då många med oss efter höjningen betalar ganska stora belopp i avgift borde det inte vara orimligt att det åtminstone gick tillbaka 100 kr per medlem till lokalavdelningen.

 

En livaktig lokalavdelnings arbete är det som en vanlig medlem ser och som gör att denne vill vara medlem. Vi vet att LRF centralt gör ett bra arbete men mycket av detta har man svårt att nå ut med till medlemmarna.

 

Det är svårt att göra aktiviteter utan pengar, då oftast föreläsare vill ha betalt och då förslår inte 700 kronor långt. Med en högre ersättning från riks skulle lokalavdelningen kunna vara livaktigare och därmed skapa intresse för fler att bli medlemmar.

 

Vi vill:

 

att: ersättningarna till lokalavdelningarna höjs.

Leif Hedlund och Per-Erik Myrbo

 

Motion två, Folkärna lokalavdelning:

"Förrättningar av befintliga samfällighetsföreningar"

Vi hade tidigare tre olika vägsamfälligheter med olika styrelser som sedan slogs ihop till en vägsamfällighet. Vi erhåller både bidrag från trafikverket och kommunen. En hel del arbeten görs ideellt på vägen. Under 20 års tid har vi betalt 1000 kronor totalt per delägare i vägen. Vi som lantbrukare har betalt det dubbla. Frågan om en förrättning har kommit upp på några årsmöten, men blivit nedröstad. Vi är ca 35 fastigheter som nyttjar vägen. Alla har betalt sin andel, men vi vet att det ej går att gå till inkasso för att få in pengarna. Styrelsen anser att en förrättning ej förbättrar vägens kvalitet.

Nu har en person begärt förrättning av vägen vilket godkänts av lantmäteriet. Varför skall en person ha rätt att göra en sådan ansökan?

Jag bor i Södra Dalarna och vi fick en förrättningsman från lantmäteriet som bor i Lycksele.

Förrättningsmannen och en sekreterare kom ner och höll ett möte. De flög till Arlanda, hyrde bil och åkte hit, höll möte och sedan övernattning.

Vi skulle ej betala för detta, men totalt för lantmäteriet i Sverige blev det en onödigt dyr historia, som säkert höjer lantmäteriets höga timkostnader. Efter detta blev det en ny förrättningsman från Umeå. Lantmäteriet och trafikverket har ej någon kontakt med varandra för att veta om vägarna sköts. Denna förrättning kommer säker att kosta 100 000 kronor och vägen blir inte bättre av detta.

När vi under 20 år betalt ca 35 000 kronor totalt och får nu betala tre gånger så mycket för en förrättning.

Jag föreslår att LRF arbetar för:

att:  inte en enskild person skall kunna begära en förrättning av en samfällighetsförening till en så hög kostnad. Det borde vara en viss procent av delägarna som begär förrättningen.

att: Lantmäteriet och trafikverket måste ha en kontakt med varandra vid förrättningar. Att påtala för Lantmäteriet att en förrättningsman bör vara från närområdet. Detta för att kunna sänka timkostnaden.

Börje Achrén

Motion tre, Orsa lokalavdelning:

 

"Rättshjälp i förvaltningsärenden"

 

I hem- och företagsförsäkringar finns ofta möjlighet till rättshjälp. Men denna rättshjälp innefattar sällan eller aldrig förvaltningsmål, det vill säga när man har en tvist med en myndighet eller staten.

 

När en företagare blir utsatt för utredning och granskning baserad på misstanke om skattebrott så är det vanligt att alla företagarens konton och tillgångar spärras.

 

Det innebär att vederbörande inte har möjlighet att få juridisk hjälp, då få jurister är beredda att åta sig ärenden utan betalning.

 

Den drabbade hamnar då i en svår situation som innebär att han eller hon inte har möjlighet att försvara sig i processen.

 

Det borde vara synnerligen angeläget, ur rättssäkerhetssynpunkt, att en företagare eller privatperson har möjlighet att få fullgod juridisk hjälp, även när det gäller tvister med det offentliga.

 

Därför anser vi:

 

att: LRF Dalarna ställer en motion till riksförbundsstämman som påtalar detta problem och yrkar på att LRF på lämpligt sätt verkar för att det ska bli möjligt att teckna försäkring som ger rättshjälp i alla typer av förvaltningsärenden.

 

Orsa Lokalavdelning. 
Motionen antagen vid årsmötet den 4:e februari 2016

Motion fyra, Lima-Malung lokalavdelning:

Motion fyra, Lima-Malung lokalavdelning:

"Samrådsförfarande vid bildandet av nyckelbiotoper"

Vi yrkar att LRF ska verka för en nyckelbiotops etablering genom ett rättvist och jämställt förfarande.

 I dag blir ofta markägarna varse, när en hyggesanmälan lämnas in, om myndighetens påstående att området har ”höga naturvärden” och som ett brev på posten har de registrerat en nyckelbiotop med alla de problem som därmed har skapats.

Därefter vill man samråda från sin nyvunna starka position. Det tänkta avverkningsuttaget är reducerat. I och för sig kan en del av nyckelbiotopen som inte strider mot skogsvårdslagen avverkas, men i realiteten inte säljas på en öppen marknad. Eftersom nyckelbiotopen är ensidigt proklamerad har ingen hänsyn tagits till det fortsatta brukandet av icke berörda fastighetsdelar, snarare tvärtom. Investeringar i t.ex. vägar har blivit en misslyckad affär och brukandet av mark i närheten av nyckelbiotoper, som inte får vidröras, är en ständig oro.

Beträffande höga naturvärden vill vi påstå att även om det är signal- och rödlistade arter, som identifierats av Skogsstyrelsens biologer, så är de enligt Artdatabanken i de allra flesta fall bara ”livskraftiga” (LC) eller ”nära hotad” (NT) och rikligt förekommande i sitt spridningsområde, medan ”sårbar” (VU), ”starkt hotad” (EN) och ”akut hotad” (CR) knappast förekommer i brukade skogar. Ju längre omloppstid i brukandet är, desto högre naturvärden och därmed en stor risk att bli påtvingad en död hand, nyckelbiotopen. Den tänkta avverkningen hade gett en slutprodukt med hög-kvalitativa egenskaper och med ett konkurrenskraftigt pris. Nästa prövning för ägaren/rörelseidkaren är hantera den ekonomiska belägenheten, som en inställd avverkning innebär i väntan på en engångsbetalning när myndigheten anser sig kunna skaka fram pengarna. Här är det inte frågan om några förskott!

 Skogsbruket idag har hamnat i en situation där man ifrågasätts av allt och alla, i synnerhet familjeskogsbruket. Det har ofta präglats av erfarenhetskunskaper och inte alltid lockats av nyckfulla propåer i myndighetsutövandet. Utvecklingen i den urbana samhällsutvecklingen har gett oss fundamentala natur romantiker, som saknar ett helhetsgrepp i skogsbrukandet och har getts ett alldeles för stort inflytande. Skogsbruket skall ju idag baseras på jämställdheten i skogs- och naturvårdslagen, men skogsbrukets tillskyndare har svårt att vinna gehör.

Vi behöver LRF:s hjälp föra att verka för ett rättssäkert förfarande i ett tidigt skede för att etablera nyckelbiotoper, som kan anses vara till hjälp för naturvården, men även för skogsbrukaren.

Vi hemställer att motionen bifalles av regionförbundsstämman och förs vidare till riksförbundsstämman.

Motionen antagen på årsmötet.
Bengt Halvarsson, Lima – Malungs LRF avdelning.


Foto: Lantmäteriet

Motion fem, Dala-Järna:

"Lantmäteriets handläggningstider"

Det är dags att man från LRF ligger på Lantmäteriet eftersom deras handläggningstider kraftigt påverkar medlemmarnas verksamhet.

Under 2015 lades kontoret i Malung ner och tjänstemännen blev erbjudna att följa med till Mora. Att anlita Lantmäteriet är ingen billig historia och som kund förväntar man sig att snabbt få sitt ärende avklarat.

Vi vill:

att: LRF Dalarna påpekar för lantmäteriet att deras handläggningstider är oacceptabelt långa.

att: LRF jobbar för att lantmäteriets tjänster konkurrensutsätts för att få ner priser och handläggningstider.

att: en motion om ämnet sänds till LRF:s Riksförbundsstämma.  

Motion sex, Säters lokalavdelning:

”Lantmäteriets handläggningstider”                

Sedan ett år tillbaka har Lantmäterimyndigheten omorganiserat hela sin verksamhet från lokal till någon form av central handläggningsfunktion med som jag upplever det ett totalt fiasko resultat. Handläggningstiden har från lång försämrats till extrem handläggningstid till över ett år och med orimliga kostnader som följd.

Jag har under flera år omarronderat i Stora Skedvi och haft samma Lantmäterikontor i Borlänge, vilket har gjort att ett större antal ”byten och köp” kunnat utföras av samma handläggare och där det fungerat utmärkt. Den nuvarande organisationen kommer att lägga en död hand över möjligheter att byta med grannar för att förbättra fastighetsindelningen. Som jag ser det är även Lantmäteriets agerande en klar försämring för verksamheten på landsbygden. Handläggningstiden drabbar all fastighetsbildning på ett mycket negativt sätt.

Om nuvarande organisation skall fortsätta kommer denna utmärkta handläggning att totalt gå i sank. Det går givetvis inte att fördela uppdragen över hela landet där lantmätare inte har någon lokalkännedom om förhållanden på annan ort. Om handläggningstiden för vissa områden skall förbättras bör givetvis ytterligare personal rekryteras till dessa distrikt i stället för att sabotera de områden som fungerat bra.

Jag yrkar att:

att: LRF tar upp en diskussion med Lantmäteriet, som har monopolställning i fastighetsbildningsärenden, att hantera ärendena lokalt för att nå förkortad handläggningstid

att: LRF arbetar för en mer rimlig prisnivå på ärendena

att: Stämman bifaller motionen och skickar den vidare till riksförbundsstämman en motion om ämnet sänds till LRF:s Riksförbundsstämma.

Motion sju, Älvdalens lokalavdelning:

"Kartan för kompensationsstöd och nationellt stöd"

Den karta som ligger till grund för de nya kompensationsstöden och nationella stöden är under all kritik. Den enda parametern som Sverige har lagt som verifierbar och repeterbar vetenskaplig metod är temperatur under odlingssäsong. Övrigt som i stor del påverkar vårt klimat och att bruka vår mark har Sverige ej tagit hänsyn till.

Som till exempel: Höjd över havet, året runt temperatur, små och svårbrukade åkrar, odlingszoner, grödor, inlandsklimat, bergsområden, avstånd till åkrar mm.

Vi vill i och med denna motion:

att: LRF tar fram ett verifierbart och repeterbart vetenskapligt underlag till Näringsdepartementet och EU-kommissionen och förser dem med nödvändiga data så att den karta som idag ligger som grund till ovanstående nämnda stöd blir rättad och återspeglar den faktiska verkligheten snarast.

Älvdalen den 6 februari 2016. Per-Arne Pettersson Motionen antagen på årsmötet i Älvdalens LRF avdelning.

 

Motion åtta, Älvdalens lokalavdelning:

"Norrlandsstöd/Nationellt stöd/Kompensationsbidrag/Intransportstöd Mjölk – Kött"

Norrlandsstöd/Nationellt stöd/Kompensationsbidrag/Intransportstöd Mjölk-kött är en del av de ersättningar som finns p.g.a. klimat, avstånd, infrastruktur. I bygder med sämre agrara förutsättningar inom EU nämns ibland som ”Bergs” – jordbruk.

Norr om Dalälven (2/3 av landet) har man agrarhistoriskt löst boskapsjordbrukets agrara förhållanden med utmarksbete – fäboddriftbete på stora områden och flerfäbodsystem.

Vilket innebär kostsamma lösningar, större arbetsinsatser och flerdubbla anläggningar.

VERFIERBARA, KONTROLLERBARA UPPGIFTER

Vad påverkar den lokala odlings/växtsäsongen?

Höjden över havet och närheten till berg och fjällkedjor är avgörande för vintern, snö och tjälens ankomst och försvinnande. Öppna odlingsmarkens storlek avgör också när sol och vind möjliggör odlingssäsongens start och slut.

Enbart flyttning av kreaturen kan parera detta i en betesbaserad produktion, alternativt långa intransporter av foder. Åker och Ängs/Betesmarker är inte flyttbara.

Vi yrkar på att man arbetar för:

att: ta fram de verkliga agrara förhållandena i ett helhetsperspektiv, även ur bygdens uppodling agrarhistoriskt.

att: verifierbara faktorer som påverkar framförs, som höjden över havet, tillika närheten till bergs- och fjällkedjor.

att: betydelsen av storleken på den öppna odlingsmarkens sammanhängande storlek i skogsbygden på verkar växtsäsongens start.

att: verifierbara avstånd mellan odlingar, betesmarker och producenter oavsett storlek och produktionsinriktning presenteras.

att: hela årets temperaturförhållanden är en påverkande faktor.

att: LRF arbetar med dessa fakta inom landet, inom EU och i övrigt.

att: motionen som helhet sänds till LRF Riksstämma.

Motionärer: Bertil Johansson, J-O Jansson, Staffan Jansson. Älvdalen 2016-02-08.

Motionen antagen på årsmötet i Älvdalens LRF avdelning.

Motion nio, Folkärna lokalavdelning:

"Bans säkerhet inom de gröna näringarna"

Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention. Den slår fast att barn har rättigheter som vi vuxna är skyldiga att uppfylla. I §6 och 31 står att läsa:

  • Alla barn har rätt till liv och utveckling (§6)
  • Alla barn har rätt till lek, vila och fritid (§31)

Det är en rättighet att barn som bor på landsbygdsföretag skall kunna leka på sin fritid utan att riskera livet, men varje år dör eller skadas barn allvarligt på våra gårdar.

Vi vill att Riksförbundsstyrelsen:

  • Erbjuder barnfamiljer gratis rådgivning och gårdsbesök där familjerna får hjälp att skapa en så säker miljö det går för sina barn.
  • Säkerhets genomlysa all kommunikation som utgått från Riksförbundet. Medlemmar och potentiella medlemmar ska inte få utskick där människor ex. klättrar på hösilage-balar eller åker runt i traktorskopor.

Anna Ozén.

Motion tio, Älvdalens lokalavdelning:

"Barns säkerhet i gröna näringarna"

Sverige är ett land som har skrivit under barnkonventionen. Detta innebär att barn har rättigheter som vi vuxna är skyldiga att ge dem. I paragraf 6 och 31 står det att läsa följande:

  • Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. (6)
  • Alla barn har rätt till lek vila och fritid. (31)

Det är en självklarhet att barn som bor på landet skall kunna leka på gården på sin fritid utan att riskera sina liv, men varje år dör eller skadas barn allvarligt på våra gårdar och vi måste arbeta för en noll vision gällande detta.

Vi vill att riksförbundsstyrelsen:

  • Arbetar fram ett koncept där barnfamiljer erbjuds gratis rådgivning och gårdsbesök för att upplysa om hur man kan göra barnets liv på gården så säkert som möjligt.
  • Att all kommunikation som utgår från riksförbundet skal säkerhets genomlysas så vi slipper få utskick som inbjuder till medlemskap där människor t.ex. klättrar på rundbalar.

 

Älvdalen den 1 februari 2016, Malin Pettersson Lindgren. Motionen antagen på årsmötet i Älvdalens LRF avdelning.

Motion elva, Sundborn lokalavdelning:

Motion elva, Sundborn lokalavdelning:

"Alternativ ägarform vid generationsskiften"

Under de senaste 50 åren har det svenska jord- och skogsbruket genomgått en mycket omfattande strukturförändring. Större och bärkraftiga enheter har skapats genom förvärv av olika slag. Den lag som nu gäller har därvid varit till stor hjälp för att detta har kunnat åstadkommas.

Många fastigheter står inför att överföras till nästa generations ägare/brukare. I många fall finns ett starkt intresse att behålla och utveckla fastigheten. Den eller de av familjemedlemmarna som är intresserade av att driva gården vidare står då inför problemet att kompensera övriga familjemedlemmar. Fastighetsvärdena är i många fall så höga att det i praktiken inte är möjligt att lösa dessa. Värdena består inte sällan av skog och skogsmark. Konsekvensen kan tyvärr bli att fastigheten åter måste klyvas och eventuellt säljas. Den lag som nu gäller, att juridiska personer ej får förvärva jord och skog, är i dag otidsenlig. Det borde finnas en möjlighet för familjemedlemmar att tillsammans äga fastigheten i form av en andel i bolagsform eller ekonomisk förening. Driften behöver därvid inte kopplas samman med ägandet av fastigheten. Byggnader och bostäder kan ligga i driftbolaget och enskilt till den som nyttjar. Den gemensamägda delen kan förvaltas av den eller de som har driften eller annan. Om både jord, skog och andra tillgångar finns, får driftbolaget erlägga arrende och i övrigt fördela inkomster från exempelvis skogsavverkningar. Om någon delägare vill bli utlöst skall detta ske till övriga i första hand. Om avsikten är att den eller de som driver gården skall ta över övrigas delar, kan det ske under kortare eller längre tid eller t.o.m. gå in i nästa generation om så önskas.

Vad skulle en ny lagstiftning kunna innebära?

En väl fungerande och bärkraftig enhet kan föras vidare över generationsgränser. Kapitalet stannar inom familjekretsen och utgör grund för fortsatt drift till nytta för samhället.

Jag vill med detta:

att: LRF på riksnivå tillsammans med LRF skogsägarna påverkar beslutsfattare att göra en översyn av jordförvärvslagen.

att: om möjligt instifta en speciell lag för just jord- och skogsbruket som innebär att ägandet kan ske i form av juridisk person och kunna tillämpas vid generationsskiften.

att: en spärr fortfarande skall finnas för utomstående kapitalstarka bolag att förvärva jord och skog.

att: den föreslagna formen för ägandet fortfarande skall anses som privatägd och räknas in i den nationella markägarbalansen.

Sundborn den 6 februari 2016.
Anders Bengtsson, Sundborns LRF-avdelning.

Motion 12, Dala-Järna lokalavdelning:

"Underlättande av stödansökan"

Bakgrund:
Det höga kostnadsläget för jordbruket i Sverige motverkar svenska lantbrukares konkurrenskraft jämtemot våra europeiska kollegor.

För att kompensera det höga kostnadsläget kan lantbrukarna försöka minska kostnaderna, optimera skördar och mjölkavkastning mm samt ansöka om stöd för lantbruket.

Detta gör man dels genom SAM Internet, samt investeringsstöd när detta är aktuellt. Dessa ansökningar är mycket tidskrävande, komplex och i många hänseenden oklara.

Detta kan göra att många lantbrukare avstår från att ansöka om de investeringsstöd som man egentligen är berättigade till, då det är så komplicerat att många gör fel i ansökan.

Ett resultat av detta kan bli att investeringsstöd och övriga stöd uteblir på grund av fel gjorda i ansökan eller att skötselvillkor/tvärvillkor ej uppfyllts.

Vi vill:
Att LRF jobbar för att ansökan för investeringsstöd kraftigt förenklas och ska kunna göras via SJV´s hemsida alternativt att en tjänsteman från Länsstyrelsen åker ut och gör ansökan tillsammans med lantbrukaren.

att: tiden mellan inlämnande av ansökan och beslut inte bör vara mer än 60 dagar.

att: utbetalning av stöd bör ske inom 6 månader.

att: motionen skickas vidare till LRF:s riksförbundsstämma.

På detta sätt skapas möjlighet för Sveriges lantbrukare att bli mer konkurrenskraftiga på grund av det högre kostnadsläget som Sveriges regering lägger på lantbruket.

För Dala-Järna LRF avdelning, Peter Naeyaert mjölkproducent.

 

Motion 13, Dala-Järna lokalavdelning:

"Kompensation för sen utbetalning av stöd 2015"

På grund av att regeringen ej har utbetalat samtliga stöd till jordbruket under 2015 har många lantbrukare fått likviditetsproblem. Många har blivit tvingade att ta lån på grund av detta. Lån som har oacceptabelt hög ränta mellan 8-9 %.

Regeringen bör snarast kompensera lantbrukarna för dessa onödiga kostnader.

Vi vill:

att: LRF jobbar för att lantbrukarna skall kompenseras för sent utbetalda stöd.

att: motionen skickas vidare till LRFs riksförbundsstämma.

För Dala-Järna LRF avdelning, Peter Naeyaert mjölkproducent.

 

Motion 14, Wessmanbygden lokalavdelning:

"Konsultkostnader"