- Klusterinitiativet ska se till att människor i branschen möts på ett sätt som inte sker idag, säger projektledaren David Levrén.

I dag finns bland annat brister i samordning och samarbeten. Exempelvis är kopplingen mellan den gröna näringen i Dalarna och forskning, samt universitet svag. Risken är då att det inte forskas på frågor som är viktiga för Dalarnas region och att kompetens och resurserna koncentreras till andra delar av landet. Det skulle i sin tur innebära en konkurrensnackdel för den som vill bedriva lantbruk eller skogsbruk i regionen.

Förstudien

I förstudien ville LRF och Skogsstyrelsen ta fram förslag på hur ett bra gemensamt samarbetet skulle kunna förbättras mellan olika aktörer. Man valde då att titta närmare på en rad  klusterinitiativ i Sverige som underlättat för företag att hitta rätt resurser och utvecklat nya idéer.

– När det pratas om att vi i Sverige bygger nya innovationssystem så menar man att vi tydliggör eller strukturerar. Det handlar ofta om att företag, myndigheter och universitet ska hitta samarbetsformer.

David Levrén menar också att den linjära kunskapsöverföring vi är vana vid, kunskap från forskning till rådgivare och vidare till lantbruket, är ineffektiv.

– Det satsas därför mycket på ett annat system som bygger på att forskningen kommer närmare företagen och myndigheterna tar en mer aktiv del i utvecklingen regionalt. Det är en av förklaringarna till att vi ser att många nya klusterinitiativ tar form och att ord som innovation och innovationssystem blir allt vanligare. Vi står inför ett förändrat arbetssätt och det påverkar både företag, myndigheter och akademin.

Vreta kluster

Ett av exemplen som man i förstudien valt att titta närmare på var Vreta kluster, vid Vreta Kloster utanför Linköping. Där har de samlat både myndigheter, företag och forskning i gemensamma lokaler, som också ligger i anslutning till en naturbruksskola. På det sättet har verksamheten lyckats öppna upp för både planerade och spontana möten mellan olika aktörer. En miljö byggs därmed upp som stimulerar till nytänkande och utveckling.  

-En liknande lösning skulle till exempel kunna fungera i Falun eller Borlänge, där vi har koncentrationer av företag, myndigheter och universitet, säger David Levrén.

Ett klusterinitiativ behöver dock inte innebära att alla sitter på samma plats och under samma tak.

– Det finns goda exempel på klusterinitiativ där aktörerna är utspridda, men träffas i särskilda syften.

Om klusterinitiativet blir verklighet i Dalarna är förhoppningen att Region Dalarna och Länsstyrelsen ska kunna finansiera satsningen. Projektet räknas ta minst tre år.