Foto: Lantmäteriet

Yttrande 3  Lantmäteriet
I debatten deltog Håkan Nilsson, LRF Jämtland och Martin Moraeus, LRF Dalarna.

Stämman beslutade:

att                  bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Lantmäteriet får kortare handläggningstider och rimligare prisnivå på lantmäteriärenden,

att           motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört avseende lokal förankring samt

att           med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att närmare analysera vilka konsekvenser konkurrensutsättning av Lantmäteriets förrättningsverksamhet kan antas ge i syfte att säkerställa att en konkurrensutsättning ger övervägande positiva effekter för LRFs medlemmar.

 

Yttrande 11  Samrådsförfarande vid registrering av nyckelbiotoper

I debatten deltog Arne Lindström, LRF Västerbotten; Sven-Erik Hammar, vice ordförande; Jan-Erik Andersson, LRF Mälardalen; Lena Ek, Södra Skogsägarna; Per Pettersson, LRF Mälardalen och Andreas Nypelius, LRF Gotland.    

 

Stämman beslutade:

att                 bifalla motionens yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för införandet av ett obligatoriskt samrådsförfarande med markägaren före inventering och/eller registrering av nyckelbiotoper,

att           med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att markägare ska ges möjlighet till ersättning genom biotopskydd, naturvårdsavtal eller motsvarande för registrerade nyckelbiotoper så att inga orimliga konsekvenser uppstår för den enskilda samt

att           avslå motionens yrkande om att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i nuläget arbeta för att varje registrering av nyckelbiotoper ska föregås av ett formellt överklagningsbart myndighetsbeslut.

Yttrande 25  Höga konsultkostnader

Stämman beslutade:

att             med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i dialog med LRF Konsult fortsätta utveckla erbjudanden till LRFs medlemmar samt

att             motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört. 

Yttrande 26  Barns säkerhet inom de gröna näringarna

I debatten deltog Anna Ozén, LRF Dalarna; Erika Estreen, LRF Västerbotten; Ebba Lindsö, förbundsstyrelsen och Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen.   

Stämman beslutade:

att           uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda möjligheten till extern finansiering av en medlemsutbildning som syftar till att minska dödsolyckor och olyckor bland barn inom de gröna näringarna samt

att           motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 40 Kompensationsstöd och nationellt stöd

Stämman beslutade:

att                  bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att områdesindelning och stödnivåer för kompensationsstöd och nationellt stöd baseras på verkliga skillnader i produktionsförutsättningar samt

att           med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en skyndsam översyn av reglerna för bland annat djurtäthet i kompensationsstödet.

 

Yttrande 44  Rättshjälp i förvaltningsärenden

Stämman beslutade:

att           motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.