Samling och registrering, från klockan 09:00. Stämman öppnas klockan 10:00.

Motion nr 1 från Äppelbo lokalavdelning:

"Stödmedlemskap"

För att behålla våra medlemmar måste medlemsavgifterna ses över. Som det är nu går flera ur LRF. Det är alldeles för dyrt. Man kanske kan gå efter gårdsstorlek. Efterlyser också att man enbart kan vara stödmedlem.

Där man inte behöver få varken tidningen Land eller några försäkringar.

Finns nog flera som vill stödja landsbygden fast man inte har varken jord eller skogsbruk. Kanske en summa på 250 kronor om året. Man blir medlem och kan arbeta inom en styrelse.

Äppelbo lokalavdelning.

 Vi vill:

att: LRF skall erbjuda ett stödmedlemskap.

Motionen antagen vid årsmötet i Äppelbo LRF avdelning 2017-02-10

Motion 2 från Älvdalens lokalavdelning:

”Antagna motioner”

Det är viktigt för LRF att värna om motionsrätten hela vägen från Lokalavdelningen via Regionförbundet till Riksförbundet.

Även den minsta förändring i en inlämnad motion kan urholka motionärens tanke bakom motionen.

Undertecknad yrkar på:     

att: Alla motioner som antas på LRF-Dalarnas Regionsförbundsstämma och ska sändas vidare till LRF-Riksförbundsstämma, så ska alltid motionären kontaktas i god tid före inlämnandet av motionen till Riksförbundet, för att ge sitt godkännande till eventuella omskrivningar, tillägg och/eller förändringar i ursprungs motionen.

Motion 3 från Stora Tuna - Torsång lokalavdelning:

"Låt vår hemskog undantas från omarrondering"

Nu pågår omarrondering i St Tuna ovanbrodelen och några ytterligare områden. Vi har haft avverkningsförbud sedan maj 2014, vilket innebär att hela skogsbruket är i malpåse.

LRF har varit drivande för att omarrondering skall genomföras. Omarronderingens syfte är att skapa bättre förutsättningar för brukande av jord och skog för oss markägare. Man kan säga att det är bra att det genomförs men tråkigt och jobbigt att vara den generation som måste genomföra det. Den som inte själv äger mark där omarrondering genomförs kan inte föreställa sig känslan av hopplöshet att bli fråntagen sin mark, även om önskemålsdagar genomförs av Lantmäteriet är ändå hela nya utlägget i någon annans händer. Lantmäteriet har också i flera fall haft ett arrogant och oförstående bemötande gentemot oss markägare.

Vi anser att LRF mycket tydligare måste hävda äganderätten i en omarronderingsförrättning. Ingen skall behöva känna att man blir mot sin vilja fråntagen sin mark. Ett exempel är skogsområden nära gårdscentrum, sk. hemskog. Hemskogen har för oss markägare ett betydligt högre värde än utskogen långt borta. Hemskogen är ofta basen för vedhuggning och den del av skogen vi väljer att sköta själva som självverksamma.

Skogsområden nära byar och bebyggelse har ofta också ett potentiellt exploateringsvärde. Även om vi inte förordar exploatering av vare sig skogsmark eller jordbruksmark kan man inte bortse från att om den mark vi äger idag kan bli tomtmark till oss själva eller någon annan så är inte skogsbruksvärdet relevant att byta mot annan skogsmark i utskogsområdena.

Med hänsyn till äganderätten anser vi att omarrondering av skog nära brukningscentrum och nära bostadsområden inte skall omarronderas annat än på frivillig bas. Om någon markägare vill avstå eller byta markområde skall det vara möjligt i förrättningen men ingen skall tvingas. Motiven är de två ovan anförda: -närhet för självverksamhet och – andra ekonomiska värden vid potentiell exploatering.

Vi föreslår årsmötet besluta:

att: Skicka motionen vidare till LRF Dalarnas regionstämma med uppmaning att till Lantmäteriet framföra krav på att vid genomförande av omarrondering skall avstående av hemskog och skog nära bebyggelse vara frivilligt.

att: Uppdra åt LRF Dalarna att ta fram ett förslag till ett mer tidsenligt sätt att genomföra omarrondering som utgår från äganderätten. Det skall vara frivilligt att delta och kostnaden skall fördelas utifrån nyttan för dem som får nya ombildade förbättrade fastigheter.

Motionen antagen vid Stora Tuna -Torsång LRF avdelnings årsmöte 2017-02-06

Motion 4 från Folkärna lokalavdelning:

"Motion om nödslakt"

Förluster genom att djur dör eller avlivas utan att tas om hand som livsmedel sker utmed hela uppfödningen. Enligt Jordbruksverket så var andelen avlivade/ självdöda djur under 2013 närmare 13 procent av antalet registrerade levande födda under samma år.

Totalt sett under åren 2010 - 2012 registrerades mer än 210 000djur som avlivade eller självdöda. År 2010 togs hela 30 000 ton kadaver emot för förbränning jämfört med början av 90-talet då togs emot ca 1 500 tonkadaver årligen.

Den skärpning i EU förordningen som reglerar hälsotillståndet för djur som tas emot för slakt implementerades 2006 i Sverige och detta kan ha inneburit att vissa djur som tidigare gick till slakt nu avlivas. Till detta kommer också den skärpning som är gjort när det gäller anmälningar från livsmedelsverkets veterinärer när det gäller t.ex. djur med lite långa klövar, dåligt hull (avmjölkade kor), en hälta på grund av för aktiv brunst i lösdriftsstall osv till länsstyrelsen. Rädslan för en anmälan gör att man heller skickar djuret på kadaver än att riskera en anmälan som leder till kontroller och åtalsanmälningar. Djur som man skulle kunnat ha skickat på nödslakt och tagit tillbaka som hemslakt och ätit upp själv som djurägare. Att återinföra nödslakt skulle också kunna säkra en liten del slakt och stycknings underlag för mindre slakterier. Om vi kan minska förlusterna av nötkött skulle jordbrukets klimatpåverkan minska.

Vi yrkar

att: En motion sänds till riksförbundet för att man där på allvar skall arbeta för att på något vis återfår möjlighet till nödslakt.

Motionen antagen vid Folkärna LRF avdelnings årsmöte 2017-02-15

Motion 5 från Nås lokalavdelning:

 "Avgiften för avfalls/sophanteringen."          

I jakten på nya kommunala beskattningsobjekt, har på senare tid våra fäbodar och fritidshus dykt upp. Bebodda eller obebodda har ingen betydelse för uttaget av kommunal sophämtningsavgift. Besluten har tagits utan hörande av berörd part. Visat på en oresonabel maktfullkomlighet utan underlag i sakskäl och kan resultera i att en fastighetsägare t.o.m. kan tvingas erlägga avgift på flera ställen.

Beslutsfattaren studerar karta eller flygbild och med detta som underlag får fäbodägare som har sett till sina tak, belönas med avgift oavsett behov. Vi frågar oss nu varför, efter alla dessa år, införs denna avgift som inte grundas på sanitära omständigheter utan på godtycke. Detta kommer att leda till stora orättvisor och till ingen samhällsnytta.

Skälet lär vara att Buskatten införs nu, är behovet av att stärka kommunkassorna och rättfärdigas av att den ska bidra till minskat underskott på länets deponi-anläggningar. Det innebär att vi fastighetsägare/kommuninnevånare tvingas enligt ovan att finansiera anläggningar och avfallshämtningar i övriga delar av kommunerna utan att erhålla någon sophämtning. Någon rörlig avgift kan det inte bli frågan om på de flesta ställen, utan det är den fasta avgiften som vi vänder oss mot.

Avgiften har införts i flera kommuner. Falun, Orsa, Vansbro Gagnef, Malung-Sälen med flera har drabbats. Fler kommuner kommer att beröras även utanför vårat län. Orsa har dels fått frågan avgjorts i kammarrätten plus att Orsapolitikerna själva har tagit ett bra beslut. I M-S ligger frågan i förvaltningsrätten och i Falun kommun kommer frågan upp i form av en motion från. Vi anser att frågan växer och att det är i dag en fråga som angår hela länets mark /fastighetsägare och bör därför engagera LRF inte bara på avdelningsnivå utan att frågan växer till en länsfråga och även en riksfråga. Därför anser vi att det är en fråga för regionförbundet att ta tag i och hjälpa kommungrupperna i deras arbete för att förhindra ett orimligt uttagande av fasta avgifter utan motprestation. Varje avdelning skall inte behöva uppfinna hjulet.

Vi yrkar på följande:

att: LRF:s avdelning och kommungrupp engagerar sig i frågan för att få till stånd en förändring av uttagandet av fasta avgiftens uttagande i Vansbro kommun.

att: LRF:s regionstyrelse ges i uppdrag att utreda frågan huruvida hanteringen är laglig ur olika lagars tillämpning och för en dialog med länstäckande organ för att få till ett generellt ställningstagande. Att en policy utarbetas för hantering av frågan som kan verka Läns/Rikstäckande.

Nås och Orsala 2017-02-10

Motionen antagen vid årsmötet för Nås LRF:s avdelning den 14 feb 2017 .

Motion 6 från Lima-Malung lokalavdelning:

"Motion om LRF:s tyckande och görande i Skogspolitiken"  

Dagens skogsbrukare prövas i allt större utsträckning av myndigheters översitteri och allmänhetens förväntningar på inskränkningar i näringsverksamheten och helst utan någon ersättning. Vilken annan företagare skulle acceptera detta?

LRF tycker; ”formellt områdesskydd ska i första hand ske efter frivilliga överenskommelser med markägare”. Detta är väl att liknas vid nutidens ”baggböleri” och med avsikten att undslippa egendomsrättsliga ersättningar.

”Produktions- och miljömål skall vara jämställda”. Detta skogspolitiska mål har ju gällt ett antal år, men hur de förhåller sig till varandra har varit höjt i dunkel. De måste balansera på en marknads-ekonomisk grund. De internationella certifieringsinstituten, påhejade av den inhemska miljörörelsen, krav på miljöhänsyn får ju inte bli den enda svenska möjligheten att ta vara på våra alltmer värdefulla skogliga resurser. Jämför med jordbrukets möjlighet till ekologisk produktion för att stilla marknadens krav på produkter med olika prisbilder. Självklart skall alla gröna näringar baseras på en pragmatisk miljötillvänd verksamhet. 

LRF gör; säger sig arbeta aktivt i det ”Nationella Skogsprogrammet” och har ingått i ”miljömålsberedningen” som särskilt prioriterade bland annat produktionsökning i skogsbruket i sitt betänkande. Hur LRF kan påstå att regeringen sänt positiva signaler när den vägrar göra en översyn av Artskyddsförordningen utan tvärt om avser öppna för allmänheten att överklaga offentliggjorda avverkningsansökningar.

Förespråkar arbetssättet Komet, som bygger på frivilliga avsättningar av skogsmark. Det är väl upp till var och en att frivilligt avsätta vad denne önskar. Komplement till traditionellt områdesskydd borde vara de sedan tidigare tillämpade 5 % av skogsmarken, inklusive föreliggande avverkningsinskränk-ningar. De som inte är ”kometer” och har ytterligare av myndigheter professionellt dokumenterat skyddsvärd mark skall ersättas helt och fullt ut. Ersättningen skall baseras på äganderättsliga egendomsskydd enligt regeringsformen och respekt för de mänskliga rättigheterna enligt FN:s deklaration.  

Vi hemställer:                    

att: LRF:s Skogspolitik ses över för implementering enligt motionens intentioner

att: LRF medverkar till ett borttagande av offentliggörande av hyggesanmälningar.

att: motionen bifalles av regionförbundsstämman och för vidare till riksförbundsstämman.

Motion antagen på årsmötet, Lima-Malungs LRF avdelning.

Motion nr 7 från Grytnäs lokalavdelning:

"Motion angående äganderätt"       

Sverige är på fel väg när det gäller äganderätt -  artbevarande. I flera fall har det senaste året, skogsägarnas äganderätt till sin skog ifrågasatts utan att ersättning för stora ekonomiska värden erbjudits.

Anmälningsplikt för skogsavverkning har funnits en längre tid och accepteras av skogsägarna. Nytt för den nya regeringsperioden är att den publiceras för allmänheten, där i synnerhet miljöorganisationerna har visat stort intresse för att fördröja -  förhindra avverkning.

  Enligt praxis och sunt förnuft har ersättning erbjudits om naturvärden varit så stora att avsättning till reservat o.dyl. måste ske för t.ex. artbevarande. Idag har principen om ersättning vägrats när avverkningsförbud utfärdats. Detta försätter markägaren i en mycket svår situation, ekonomisk såväl som psykiskt. En tillgång som vårdats och värderats som en stor tillgång, blir plötsligt värdelöst, en ren konfiskation av enskild egendom. Detta får inte bli verklighet i en rättsstat som Sverige.

Vi anser:

att: den förändring i publikation av avverkning som tagits i bruk, förändras tillbaka till att gälla mellan markägare -  skogsstyrelse.

att: möjligheten för skogsstyrelsen att på grund av artskyddsförordningen kunna sätta stopp för avverkning utan att ekonomisk ersättning erbjuds, tas bort.

Motionen tillstyrkt av Grytnäs LRF avdelnings årsmöte 15/2 -17.