Motion nr 1 från Husby Lokalavdelning omlokalavdelningens ekonomi

LOKALAVDELNINGEN i HUSBY ville att ersättningarna till lokalavdelningarna skulle höjas. Lokalavdelningen får idag 1500 kronor från riksföreningen, vilket är mindre än 10 kronor per medlem. Rimligt skulle istället vara minst 100 kronor per medlem. Vidare får man 700 kronor per utförd aktivitet som är för lågt. Lokalavdelningen menar att en högre ersättning från riks skulle få fart på lokalavdelningen och skapa intresse för fler att bli medlemmar.

REGIONSTYRELSEN föreslog att styrelsens ställningstagande får utgöra svar på motionen. Styrelsen ställningstagande och förslag löd:

Riksföreningen tilldelar varje region en budget för verksamheten. Regionstyrelsen, LRF Dalarna, beslutar om hur aktivitetsbudgeten skall disponeras. Nuvarande ersättning med ett grundstöd på 1500 kr när valrapporten är inskickad och 700 kr för aktiviteter dit alla medlemmar bjudits är beslutad av regionstyrelsen 2012.

Styrelsen håller helt med motionären om att livaktiga lokalavdelningar är mycket viktigt för engagemang och medlemskap i LRF, Vi vet också att 700 kr inte räcker långt till t.ex. kvalificerade föreläsningar.

Lokalavdelningar som vill arrangera aktiviteter t.ex. föreläsningar för högre kostnad kan vända sig till regionkontoret i Sandviken. Med vårt kontaktnät och inom budgetramarna skall vi göra vad vi kan för att skapa medlemsnytta genom att genomföra goda idéer från lokalavdelningarna.

Verksamheten i LRF drivs i bolaget Lantbrukarnas Ekonomi AB det innebär t.ex. att moms är avdragsgill. Därför är det bättre att låta större kostnader hanteras direkt till regionkontoret.

Motion nr 2 från Folkärna lokalavdelning om förrättningar av befintliga samfällighetsföreningar

LOKALAVDELNINGEN I FOLKÄRNA ville inte att en enskild person skulle kunna begära en förrättning av en samfällighetsförening till en så hög kostnad. De menade i stället att det borde vara en viss procent av delägarna som begär förrättningen.

De önskade även attLantmäteriet och Trafikverket ska ha en kontakt med varandra vid förrättningar och att förrättningsman bör vara från närområdet. Detta för att kunna sänka timkostnaden.

REGIONSTYRSELSEN föreslog att avslå motionens första att-sats. Det är viktigare för äganderätten att alla delägare kan begära förrättning. Regionförbundet får i uppdrag att ha ett möte med Lantmäteriet för att direkt lyfta frågorna om lokala förrättningsmän och samordna med Trafikverket. Regionförbundet får i uppdrag att arrangera Utbildning/information om dessa frågor. Stämman beslutade i enighet med styrelsens förslag.

Styrelsen ställningstagande och förslag löd:

Juridiken för vägsamfällighetsföreningar styrs av lagen om samfällighetsföreningar. Det finns ingen direkt koppling mellan föreningar och möjligheter att begära en förrättning. Var och en av fastighetsägarna kan begära förrättning oberoende av stadgar m.m. Det är ett skydd för äganderätten att enskild delägare kan begära förrättning.

 

Om det redan finns en bildad samfällighetsförening kan den också, efter beslut av föreningsstämman ansöka om en förrättning som gäller det som föreningen förvaltar. I så fall krävs ett majoritetsbeslut, så där är det inte samma problematik.

Om det har inträtt ändrade förhållanden som väsentligt inverkar på en fråga som prövats tidigare eller att det finns ett klart behov av omprövning är det möjligt att begära omprövning av en förrättning. Det kan då en enskild markägare göra, men om det inte är sådana förhållanden ska Lantmäteriet ställa in förrättningen och den fastighetsägare som sökt förrättningen ska då också betala kostnaderna.

Problemet som motionären lyfter är egentligen Lantmäteriets höga kostnader, brist på lokal personal vid förrättningar. Frågor om Lantmäteriets tillgänglighet och kostnader lyfts också i motioner från Säterbygden och Dala-Järna.

Vid förrättning av vägar borde det vara självklart att Lantmäteri och Trafikverk har de kontakter som behövs. Vi skall inte kräva mer byråkrati än nödvändigt.

Motion nr 3 från Orsa lokalavdelning om rättshjälp i förvaltningsärenden

 

LOKALAVDELNINGEN I ORSA ville att LRF Dalarna skulle ställa en motion till riksförbundsstämman som påtalar problemet med att få rättshjälp i förvaltningsärenden, det vill säga tvister med myndighet eller stat. Lokalavdelningen nyrakade också på att LRF på ett lämpligt sätt skulle verkar för möjligheten att teckna försäkring som ger rättshjälp i alla typer av förvaltningsärenden.

REGIONSTYRELSEN beslutade att bifalla motionen och uppdra till regionförbundsstyrelen att utforma en motion till riksförbundsstämman.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

RIKSFÖRBUNDSTÄMMAN  beslutade att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

STATUS: Beslutet föranleder ingen åtgärd. 

MER INFO: Anders Johannesson, anders.johannesson@lrf.se. Tel: 08-787 52 92

 

Motion nr 4 från Lima-Malung lokalavdelning om samrådsförfarande vid bildandet av nyckelbiotoper

LOKALAVDELNINGEN I LIMA-MALUNG yrkade i sin motion att LRF ska verka för en nyckelbiotops etablering genom ett rättvist och jämställt förfarande. I sin motion skrev lokalavdelningen att många markägare blir varse om att området har ”höga naturvärden” och att nyckelbiotoper registreras, när en hyggesanmälan lämnas in.  De behövde därför LRF:s hjälp föra att verka för ett rättssäkert förfarande i ett tidigt skede för att etablera nyckelbiotoper, som kan anses vara till hjälp för naturvården, men även för skogsbrukaren. Lokalavdelningen i Lima-Malungönskade även att motionen skulle föras vidare till riksförbundsstämman.

REGIONSTYRELSEN gick på samma linje. Regionsstyrelen får i uppdrag att utforma en motion till riksförbundsstyrelen i frågan. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

RIKSFÖRBUNDSTÄMMAN valde att bifalla motionens yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för införandet av ett obligatoriskt samrådsförfarande med markägaren före inventering och/eller registrering av nyckelbiotoper, att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att markägare ska ges möjlighet till ersättning genom biotopskydd, naturvårdsavtal eller motsvarande för registrerade nyckelbiotoper så att inga orimliga konsekvenser uppstår för den enskilda samt att avslå motionens yrkande om att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i nuläget arbeta för att varje registrering av nyckelbiotoper ska föregås av ett formellt överklagningsbart myndighetsbeslut.

STATUS: Vi har lyft frågan om obligatoriskt samråd i Skogsstyrelsens referensgrupp för nyckelbiotoperna. Där har vi även lyft frågan om ersättning genom biotop-skydd mm. Vi har i en debattartikel lyft behovet av att prioritera nyckelbiotoperna i arbetet med formella avsättningar och också gjort samma inspel i det nationella skogsprogrammet och i myndigheternas arbete med strategi för skydd av skog.

MER INFO: Gunnar Lindén, gunnar.linden@lrf.se. Tel: 08-787 58 93

 

Motion nr 5 och 6 från Dala-Järna och Säterbygdens lokalavdelning om lantmäteriets handläggningstider

DALA-JÄRNA LOKALAVDELNING påpekar att lantmäteriets handläggningstider är oacceptabla. De vill att LRF jobbar för att lantmäteriets tjänster konkurrensutsätts vilket ska generera kortare handläggningstider och lägre kostnader. De vill att motionen ska skickas vidare till LRF:s Riksförbundsstämma.

SÄTERS LOKALAVDELNING vill att LRF jobbar för en förkortad handläggningstid hos lantmäteriet och detta genom att återinföra att ärenden hanteras lokalt. De vill även se rimliga kostnader på ärendena och önskar att motionen skickas vidare till LRF:s Riksförbundsstämma.

RENGIONSTYRELSEN föreslog att stämman skulle besluta att regionsstyrelen får i uppdrag att utforma en motion till riksförbundsstämman enligt motionerna och att regionstyrelsen får i uppdrag att kontakta Lantmäteriet för att direkt lyfta frågan. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

RIKSFÖRBUNDSTÄMMAN beslutade attbifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Lantmäteriet får kortare handläggningstider och rimligare prisnivå på lantmäteriärenden, att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört avseende lokal förankring samt att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att närmare analysera vilka konsekvenser konkurrensutsättning av Lantmäteriets förrättningsverksamhet kan antas ge i syfte att säkerställa att en konkurrensutsättning ger övervägande positiva effekter för LRFs medlemmar.

STATUS: LRF har jobbat med frågan och i december 2016 träffade LRF Dalarna Lantmäteriets ledning i Gävle. I januari begärde regeringen att Lantmäteriet ska redovisa åtgärder för snabbare handläggningstider.  I uppdraget ingår att utreda vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft samt att lämna förslag på eventuellt ytterligare åtgärder som kan minska handläggningstiderna.

 

MER INFO: Carl von der Esch, carl.von.der.esch@lrf.se. Tel: 08-787 51 24

Motion nr 7 och 8 från Älvdalens lokalavdelning om kartan för kompensationsstöd och nationellt stöd och omNorrlandsstöd/Nationellt stöd/Kompensationsbidrag/Intransportstöd Mjölk – Kött

 

Nr 7 LOKALAVDELNINGEN I ÄLVDALEN anser att kartan för kompensationsstöd och nationellt stöd inte tar hänsyn till för Sverige avgörande odlingsförutsättningar och är därav bristfällig. De vill att LRF förser Näringsdepartementet och EU-kommissionen med nödvändiga data som bidrar till ett verifierbart och repeterbart vetenskapligt underlag så att den karta som idag ligger som grund blir rättad och återspeglar den faktiska verkligheten.

Nr 8 LOKALAVDELNINGEN I ÄLVDALEN ville med sin motion om norrlandsstöd och nationellt stöd, samt kompensationsstöd och intransportstöd att LRF arbetar med att ta fram, väger samman och belyser fakta kring de biologiska, geografiska och kulturella förutsättningar som påverkar odlingsmöjligheterna i landet. De vill att motionen skickas vidare till LRF:s Riksförbundsstämma.

RENGIONSTYRELSENS svar går i korthet ut på att de inte kan vara LRFs uppgift eller ansvar att ta fram vetenskapliga data som tillfredsställer alla krav. Styrelsen menar dock att det LRF kan göra är at vara en aktiv remissinsats, påpeka och framföra synpunkter i de lägen där indelningen blir felrelativt de lokala förhållandena. Martin Moraeus förklarar att det redan idag görs ett samlat arbete där resurser från olika delar av LRF bidrar.

Motionären yrkade på följande att-sats: att regionstyrelsen får i uppdrag att aktivt driva frågan framförallt via Norrlandsgruppen, men även i andra forum, samt skriva en motion i frågan.
Styrelsen beslutade enligt motionärens förslag.

RIKSFÖRBUNDSTÄMMAN beslutade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att områdesindelning och stödnivåer för kompensationsstöd och nationellt stöd baseras på verkliga skillnader i produktionsförutsättningar, samt att arbeta för en skyndsam översyn av reglerna för bland annat djurtäthet i kompensationsstödet.

STATUS: LRF deltar i en arbetsgrupp på Näringsdepartementet som ska ta fram underlag för nya områdesgränser i norra Sverige. Arbetet har även bäring på kommande översyn av regelverken på EU-nivå.

LRF har lämnat förslag om ändrade stödvillkor rörande bland annat djurtäthetskrav till näringsdepartementet som dock inte är berett att föreslå ändringar i det kortsiktiga perspektivet.

MER INFO: Lars-Erik Lundkvist lars.erik.lundkvist@lrf.se Tel: 08-787 53 05

Motion nr 9 och 10 från Älvdalens lokalavdelning om barns säkerhet i gröna näringarna

 

LOKALAVDELNINGEN I FOLKÄRNA OCH LOKALAVDELNINGEN I ÄLVDALEN ville med sina motioner att LRF genom gratis rådgivning och gårdsbesök ska hjälpa till att skapa en så säker miljö som möjligt för barn i de gröna näringarna. De vill att allt kommunikations- och informationsmaterial som LRF sänt och sänder ut skall säkerhetsgranskas så att inte vilseledande signaler skickas ut.   

RENGIONSTYRELSEN får i uppdrag att utforma en skrivelse till riksförbundsstyrelen och påtala det olämpliga att kommunikationsavdelningen inte lever som LRF lär. Inga utskick som lockar till stora olycksrisker. Regionsstyrelen får också i uppdrag att utforma en skrivelse till riksförbundsstyrelen och påtala att information om säkerhetsfrågor måste förstärkas, särskilt barnsäkerhet samt att informera medlemmar om de möjligheter som fortfarande erbjuds genom samverkan mellan LRF och föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige, särskilt barnsäkerhet.

Malin Pettersson Lindgren valde också att föreslå ett tilläggsyrkande att det skrivs en motion i ärendet till riksförbundsstämman.
Stämman beslutade enligt Malin Petterssons Lindgrens förslag.

RIKSFÖRBUNDSTÄMMAN beslutadeatt uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda möjligheten till extern finansiering av en medlemsutbildning som syftar till att minska dödsolyckor och olyckor bland barn inom de gröna näringarna samt att motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

STATUS: Möjliga projektmedel har sonderats utan framgång. Kontakt ska tas med försäkringsbolag för att se vad de eventuellt kan hjälpa till med. Ett webbinarium för medlemmar i ämnet säkerhet/barns säkerhet hölls den 7 februari 2017.

MER INFO: Anders Drottja, anders.drottja@lrf.se. Tel: 08-787 50 10

Motion nr 11 från Sundborn lokalavdelning om alternativ ägarform vid generationsskiften

LOKALAVDELNINGEN I SUNDBORN skrev i sin motion att många fastigheter står inför att överföras till nästa generations ägare/brukare. I många fall finns ett starkt intresse att behålla och utveckla fastigheten. Den eller de av familjemedlemmarna som är intresserade av att driva gården vidare står då inför problemet att kompensera övriga familjemedlemmar. Fastighetsvärdena är i många fall så höga att det i praktiken inte är möjligt att lösa dessa. Den lag som nu gäller, att juridiska personer ej får förvärva jord och skog, är i dag otidsenlig. Det borde finnas en möjlighet för familjemedlemmar att tillsammans äga fastigheten i form av en andel i bolagsform eller ekonomisk förening. Sundborns lokalavdelning vill därför att LRF på riksnivå tillsammans med LRF skogsägarna påverkar beslutsfattare att göra en översyn av jordförvärvslagen, att om möjligt instifta en speciell lag för just jord- och skogsbruket som innebär att ägandet kan ske i form av juridisk person och kunna tillämpas vid generationsskiften, att en spärr fortfarande skall finnas för utomstående kapitalstarka bolag att förvärva jord och skog och att den föreslagna formen för ägandet fortfarande skall anses som privatägd och räknas in i den nationella markägarbalansen.

REGIONSTYRELSEN valde att utforma en skrivelse till riksförbundsstyrelen med en förfrågan om vad man från riksförbundsstyrelen gör för att fina nya företagsformer som kan underlätta ägarskiften i större företag. Stämman beslutade i enighet med styrelsens förslag.

STATUS: En skrivelse är skickad till riksförbundsstyrelsen i frågan i april. Vi inväntar svar.

 

Motion nr 12 från Dala-Järna lokalavdelning om underlättande av stödansökan

LOKALAVDELNINGEN I DALA-JÄRNA vill att LRF jobbar för att ansökan för investeringsstöd kraftigt förenklas, att tiden mellan inlämnande av ansökan och beslut inte bör vara mer än 60 dagar och att motionen skickas vidare till LRF:s riksförbundsstämma. Lokalavdelningen hade också en önskan om att ansökan ska kunna göras via SJV´s hemsida alternativt att en tjänsteman från Länsstyrelsen åker ut och gör ansökan tillsammans med lantbrukaren, för att kompensera det höga kostnadsläget kan lantbrukarna på det sättet försöka minska kostnaderna, optimera skördar och mjölkavkastning samt ansöka om stöd för lantbruket.

REGIONSTYRELSENS yttrande får utgöra svar på motionen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen ställningstagande och förslag löd: Stöden till lantbruket är viktiga för företagandes ekonomi. Styrelsen delar motionärens åsikt att det är viktigt att stöden är enkla att söka och att handläggning och utbetalning sker inom rimlig tid.

Förseningarna i införandet av nya landsbygdsprogrammet är under all kritik. Att förseningarna i tillgänglighet för ansökningar och handläggning dessutom förklaras av brist på IT-resurser är än mer anmärkningsvärt. I dagens moderna samhälle borde inte IT vara någon begränsning, om man inte klarar bygga system har man konstruerat stödsystemet för komplicerat.

Investeringsstödet är nu öppet för ansökan och all ansökning sker elektroniskt via jordbruksverkets hemsida, så långt är motionärens önskan uppfylld. Det återstår att följa upp och bevaka att handläggningstiderna hålls. Utbetalningar kan ske fortlöpande så snart investeringarna är genomförda och redovisade, vid större investeringsärenden kan även delutbetalningar göras mot uppvisande av betalningsunderlag.

 

Motion nr 13 från Dala-Järna lokalavdelning om kompensation för sen utbetalning av stöd 2015

 

LOKALAVDELNINGEN I DALA-JÄRNA önskade att LRF jobbar för att lantbrukarna skall kompenseras för sent utbetalda stöd. Regeringen har inte utbetalat samtliga stöd till jordbruket under 2015 och på grund av det har många lantbrukare fått likviditetsproblem.  Dala-Järna lokalavdelning önskade också att motionen skulle skickas vidare till LRF:s riksförbundsstämma.

REGIONSTYRELSEN får i uppdrag att sända en skrivelse till riksförbundsstyrelen med uppmaning att ÖRF skall fortsätta jobba för kompensation till lantbrukarna för sent utbetalda stöd 2015. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

STAUS: En skrivelse skickades till riksförbundsstyrelen i april. Flera regioner skickade motioner till riskförbundsstämman i samma ärende och LRF jobbar med full kraft vidare med frågan.

MER INFO: Lars-Erik Lundkvist. larseriklundkvist@lrf.se Tel: 08–7875305

Motion nr 14 från Wessmanbygden lokalavdelning om konsultkostnader

LOKALAVDELNINGEN I WESSMANABYGDEN vill att LRF-medlemmar ska ha rabatt på LRF:s dotterbolag, dvs. göra det ekonomiskt motiverat att välja ex. LRF Konsult.

Många av LRF:s medlemmar, speciellt företagsmedlemmar, behöver konsulthjälp ex. med redovisning, SAM-ansökan och avtalsskrivning. Det mest naturliga för en LRF-medlem borde vara att vända sig till LRF Konsult, ett dotterbolag i LRF-koncernen.

REGIONSTYRELSEN får i uppdrag att skicka en motion till riksförbundsstyrelen i frågan. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

RIKSFÖRBUNDSTÄMMAN  beslutade attmed bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i dialog med LRF Konsult fortsätta utveckla erbjudanden till LRFs medlemmar samt att motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

STATUS: Dialog pågår med LRF Konsult.

MER INFO: Anna Nilsson, anna.m.nilsson@lrf.se. Tel: 08-787 51 40