I takt med att Telia avvecklar det fasta kopparnätet på landsbygden så ökar trycket på att klara av utbyggnaden av fiberbaserat bredband. Detta kommer kräva större insatser på alla nivåer.
Bredbandsmarknaden är avreglerad och det innebär att ingen operatör kan tvingas till att ansluta glest utspridda kunder på landsbygden. Staten gör heller ingen egen utbyggnad utan de som sköter detta är kommersiella bolag, kommunala stadsnät eller lokala fiberföreningar – i vissa fall delfinansierade med statliga, regionala och kommunala investeringsstöd.

Markavtalet

Relationen till markägarna är bland det viktigaste att tänka på vid ett fiberprojekt. Ett bra avtal är grunden för att reglera vad som ska gälla både före, under och efter bygget. LRF Konsult och Coompanion har därför arbetat fram en mall som vi rekommenderar att man använder.

Du hittar avtalet en bit ner på denna sida:
www.bredbandsforum.se/Byanatsforum/Informationsmaterial/

Följande punkter vill vi framförallt lyfta fram som viktiga i avtalet:
- Markägaren ska inte i framtiden bli ersättningsskyldig för ev. skador på ledningen i samband med normalt brukande av åker och skog. (Tex vid uppfrysning av kabel.)
- Om markägaren avser vidta åtgärder (t.ex grävning/dränering) som kan skada ledningen ska ledningsägaren anvisa lämpliga skyddsåtgärder och ersätta markägaren för eventuella merkostnader.
- Reglering av eventuella skador på mark och gröda bör vara tydligt och avtalat. Ev. skadade dräneringsledningar ska återställas enligt Jordbruksverkets manual.
- Kopplingsbrunnar och andra avsättningspunkter som anläggs längs ledningen ska placeras där de är acceptabla, (inte mitt i åkern).
- Bra kartunderlag är nödvändigt till markupplåtelseavtalet. Ledningens sträckning och fastighetsgränser skall tydligt framgå. Så det är klart vad som överenskommits.

Markersättning

En bredbandskabel ger markägaren samma lagliga rätt till ersättning som vid intrång från exempelvis en elledning. Däremot var det så att när utbyggnaden startade för 10-15 år sedan så sköttes den av bygdens eget folk och då bjöd markägarna i byn varandra på intrånget.
När det nu är alltfler kommersiella aktörer som bygger och äger näten så är det ju långt ifrån självklart att man som markägare vill sponsra deras verksamhet. Det är alltid markägaren som bestämmer om hon/han vill ha ersättning när bredband grävs ner på marken. Det är en regel utan undantag.
LRF har inte förhandlat om några ersättningsnivåer, men det intervall vi ser på marknaden, ligger 5-15 kronor per löpmeter. Till detta tillkommer ersättning för ev skador.

Frågor och svar

Kan man som markägare säga nej till ledningen på sin mark?Svar: Du kan säga nej, men nätägaren kan gå till Lantmäteriet och tvinga sig fram med en ledningsrätt. Detta tar tid och kostar pengar och vanligast är därför frivilliga överenskommelser. Sedan kan dessa omvandlas till en ledningsrätt i efterhand.

Grävskopan står vid fastighetsgränsen och vill gräva direkt, kan jag stoppa den?
Svar: Ja, de har inte rätt att gräva på din mark utan ditt godkännande. En dialog med markägaren ska alltid ske före projektets start.

Jag är delägare i en enskild väg som det ska läggas en fiberkabel i. Behöver jag då skriva markavtal?
Svar: Ja. Dock är det generellt en fördel om kabeln läggs i vägområdet eftersom den då inte påverkar marken runt omkring. Kanske kan vägföreningen passa på att göra en upprustning av vägen/diken/trummor när projektet ändå är på plats?

Det är en fiberförening som ska bygga nätet, men sedan sälja/överlåta det till ett bolag. Kan jag få ersättning i efterhand för detta?
Svar: En del markavtal/föreningsstadgar innehåller att markägarna ska få ersättning vid försäljning om de inte fick det när nätet byggdes. Denna är dock inte juridiskt prövad varför den inte rekommenderas av juridiska experter. Frågan om ersättning bör därför helst redas ut i projektets start. Viktigt är att markägaren har rätt till ersättning enligt lag.

Spelar det någon roll om det är en fiberförening eller ett bolag som ska äga nätet?
Svar: Det är idag många som bygger och äger nät. Oavsett ägare är det viktigt att ha ett bra markavtal som reglerar de långsiktiga spelreglerna.


Läs mer:

Regeringens Bredbandsforum samordnar utbyggnaden och sprider information kring teknik, upphandlingar, avtal, skattefrågor, stadgar, mm
www.bredbandsforum.se
Svensk Energis policy kring kabelförläggning kan vara ett bra stöd då den lyfter viktiga frågor kring hur ett byggprojekt ska gå till, bla vad gäller samråd.
http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/Mark%c3%a5tkomst/Policydokument-141017.pdf

Kontakt

Erik Evestam Tele: 054-545265 E-post: erik.evestam@lrf.se
Björn Galant: Tele: 08-787 59 60 E-post: bjorn.galant@lrf.se
Sofia Lindblad Telefon: 08-787 58 90 E-post: sofia.lindblad@lrf.se