Stämmotalare är Fredrick Federley, Centerpartiets Europaparlamentariker och andre vice partiordförande. Samling och registrering, från klockan 09:00. Stämman öppnas klockan 10:00.

Motion nr 1 och 2 från Äppelbo lokalavdelning och Nås lokalavdelning:

"Stödmedlemskap"

Äppelbo:

LRF borde utreda möjligheten till stödmedlemmar.

Stödmedlemmar som vill stötta LRF:s arbete och organisation.

Personer som inte bedriver någon verksamhet men är intresserad av LRF:s arbete inom dom gröna näringarna borde kunna gå med som stödmedlemmar med begränsat inflytande över LRF och endast kunna ta del av vissa erbjudanden från LRF.

Dessa medlemmar skulle kunna bredda förståelsen för dom gröna näringarna och få ut LRF:s budskap till människor som inte har anknytning till jord och skog.

Vi vill:

att                  LRF utreder möjligheten för ett stödmedlemskap.

Antagen på Äppelbo lokalavdelnings årsmöte 9/2 2018 

Nås:

Det finns runt om i landet, organisationer som till sig har utvecklat eller knutit till sig organisationer eller passiva medlemskap. Det finns i samhället många människor som sympatiserar väldigt stark med LRF:s arbete för öppna landskap svensk mat och hela Sverige skall leva. De tycker antagligen att det är ett stort steg att bli full medlem men skulle kunna betala ett stödjande medlemskap.

Ge dem en möjlighet att stödja LRF arbete.

Vi anser:

att                  LRF ska utreda möjligheten till ett stödmedlemskap

LRF utreder en anslutningsmöjlighet för stödmedlemmar

Antagen på Nås LRF årsmöte den 15/2 2018

Motion nr 3 från Folkärna

"Öka kunskapen om Arbetsmiljölagstiftning inom de gröna näringarna"

Projektet "Säkert bondförnuft" ledde till att antalet dödsfall inom de gröna näringarna gick ned. Nu några år efter att projektet avslutats har antalet dödssiffror vänt upp igen. Medvetenheten om vikten av en säker arbetsmiljö som "Säkert bondförnuft" genom informationskampanjer, kurser och informationsträffar skapade har återigen försvunnit. LRF kan bryta denna trend genom en förnyad satsning på arbetsmiljö och säkerhet. LRF Häst visar vägen genom att de ansökt och fått pengar från Europeiska Jordbruksfonden för att arbeta med frågan genom att arrangera informationsmöten om arbetsmiljö. Detta kan även de andra branschavdelningarna inom LRF göra.

LRF häst har beviljats medel från Europeiska jordbruksfonden till projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb. Inom ramen för projektet ska det genomföras informationsmöten med arbetsmiljötema över hela landet för att informera om lagstiftningen kring arbetsmiljö och hur man skall sköta den nödvändiga dokumentationen kring arbetsmiljön i en hästverksamhet. Träffarna skall också informera om hur man skapar en så bra arbetsmiljö som möjligt utifrån gällande lagstiftning.

Vi vill att Riksförbundsstämman beslutar:

 

att                  Ålägga branschavdelningarna LRF Kött, Mjölk, Trädgård, Växtodling och Skogsägarna att ta fram branschspecifika utbildningsprogram i arbetsmiljö och säkerhet med LRF Hästs arbete som förlaga.

att                  Uppdra förbundsstyrelsen att arbeta fram en policy om barnsäkerhet i de gröna näringarna med utgångspunkt från gällande lagstiftning och FN:s barnkonvention. Denna policy ska gälla för alla branschavdelningarna.

att                  LRF i all sin kommunikation och information både internt inom

organisationen mot medlemmar samt externt ut mot konsument och allmänhet alltid följer gällande arbetsmiljölagstiftning i det material som produceras i text, bild och film.

Antagen av LRF Folkärna på årsmötet den 7 feb 2018, att sändas vidare till regionsstämman Dalarna. 

Motion nr 4 och 5 från Gagnef - och Säterbygdens lokalavdelning

"Utbildning för användare av fyrverkerier" och "privatpersoners användande av fyrverkerier"

Varje år stressas, skadas och dör djur i samband med fyrverkerier. Många djurägare tvingas använda lugnande mediciner till sina djur under nyårs- och valborgsmässofirandet.

Att skjuta raketer där de finns djur är ett uppenbart brott mot djurskyddslagens §2 om att djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. I de flesta fall är det förmodligen okunskap som gör att problemet kvarstår år efter år.

Varje år får även ca 100 människor uppsöka vård på grund av skador från fyrverkerier.

Till detta kommer även miljöaspekten. Fyrverkerierna ger upphov till att tonvis med toxiska metaller och andra miljögifter blandas med luften och dammet runt omkring oss.

Vi vill:

att                  LRF Dalarna ställer en motion till riksförbundsstämman om att det behövs en utbildning för den som ska använda fyrverkerier, samt att säljare av fyrverkerier endast får sälja till den som har utbildningsbevis.

Antagen på Gagnef LRF-avdelnings årsmöte den 8 februari 2018.

Säterbygden:

På senare år har användningen av fyrverkerier vid diverse festligheter ökat. Tyvärr ha det medfört att olyckor ökat bland våra djur såsom kastningar, djur som flyr från hägn, hundar som rymmer, hästar och kor som skadar sig så allvarligt att endast avlivning återstår.

Med tanke på att Sverige skall vara i framkant gällande djurskydd borde vi kräva en strängare lagstiftning gällande fyrverkerier. I detta fallet borde inte ansvaret ligga enbart på djurhållaren utan även på samhället.  Rimligt vore en lag som begränsar användningen av fyrverkerier och kräver tillstånd för användaren.

Vi vill:

att                  LRF arbetar för att kraftigt begränsa användandet av fyrverkerier hos privatpersoner.

att                  LRF regionalt tar detta vidare till Riksförbundsstyrelsen.

Motionen antagen på Säterbygdens årsmöte, Gustafs 20180213

 

Motion nr 6 från Mora lokalavdelning

"Bristande mobiltäckning"

Anledningen till motionen är att jag och flera med mig märkt av att mobiltäckningen växlar väldigt mycket och under vissa perioder är obefintlig även runt centralorten Mora. Detta trots att man har Telia som operatör. Vid valet 2014 skrev flera partier att man skulle ha möjlighet att leva och verka i hela landet. Har vi dålig mobiltäckning ser jag det först och främst som en säkerhetsrisk men det blir även svårt att leva och verka på platser som saknar 4G.

Min fråga är om mobiloperatörerna uppfyller de krav de har gentemot post och telestyrelsen?

Idag kan mobiltelefonen vara den enda säkerhet vi har vid ensamarbete på gården och i skogen. Bristen på 4G gör det även svårare att använda de digitala hjälpmedlen som finns för skogsbruket idag t ex appar, digitala skogskartor, skogsbruksplaner mm. Vi behöver hjälp av LRF att föra vår talan i den aktuella frågan dels mot post och telestyrelsen men även mot mobiloperatörerna.

Vi vill:

att                  LRF för vår talan i denna fråga.

att                  LRF kollar upp att mobiloperatörerna lever upp till post och telestyrelsens krav.

att                  motionen bifalls av regionsstämman och förs vidare till riksförbundsstämman.

 

 

Motionen antagen på Mora lokalavdelnings årsmöte 2018-02-12

Motion nr 7 från Älvdalens lokalavdelning

"Rabatt för anlitande av företag vid skadedjursbekämpning"

Dom skärpta reglerna runt skadedjursbekämpning har lett till att
många fungerande medel förbjudits eller att tillstånd/utbildning för användning krävs. Att anlita företag som utför detta är ofta kostsamt då många besök kan behövas.

Inom dom Rabatter som medlemmar erhåller borde ett
rabatterat pris vid anlitande av företag vid skadedjursbekämpning införas.

Vi yrkar på:

att                  LRF inför en medlemsrabatt för anlitande av företag vid skadedjursbekämpning

att                  motionen sänds till riksförbundsstämman för fortsatt handläggning.

 

Antagen på Älvdalens LRF-avdelnings årsmöte.

Motion nr 8 från Stora-Tuna - Torsång lokalavdelning

"Avgift för hemmaproducerat utsäde"

Svenska Utsädesföretagens Utsädesförening tar varje år ut en avgift på hemmaproducerat utsäde. Avgiften varierar, men ligger runt 42 öre per kg.

Att ta ut avgift för nått i efterhand känns väldigt föråldrat, utan utsädesföretagen får i så fall ta det på priset när man säljer nytt utsäde.

Undertecknad vill:

att                 LRF verkar för att avgiften tas bort         

att                 motionen sänds vidare till riksförbundsstämman

 

Motionen antagen på årsmötet med St. Tuna-Torsång lokalavdelning 29/1–18

Motion nr 9 från Leksands lokalavdelning

"Stöd till klövvård"

I dag finns möjlighet att söka ett stöd ”Djurvälfärdsersättning-klövhälsovård för mjölkkor”

Ersättningen uppgår till 220 kr. per djurenhet.

För att få stödet krävs bl.a. att kor och ungdjur äldre än 24 mån. verkas två gånger per år av certifierad klövverkare.

För dikor/amkor borde det finnas ett liknande stöd men med ett mera realistiskt krav att klövverkning utförs en gång per år.

Vi vill: 

att                  LRF arbetar för förverkligande av ett sådant stöd.

Motionen antagen vid Leksands LRF-avdelnings årsmöte att skickas till regionförbundets stämma för vidarebefordran som skrivelse till LRF:s riksförbundsstyrelse.

Leksand 2018-01-29

Motion nr 10 från Barkenbygdens lokalavdelning

"Rovviltstängsel"

På rovdjurstäta områden i synnerhet där vargen har revir finns ett behov att skydda tamdjur från angrepp.

Djurhållare för rovdjuren är staten. Vi anser då att staten har ansvar att se till att dess djur inte skadar tamdjur.

Idag finns ett bidrag på 50 kr/m för rovviltstängsel från Länsstyrelsen. Då verklig kostnad är tre gånger så hög finns ej någon rimlig ekonomi för den enskilde djurbonden att investera i stängsel på några större arealer.

Vi föreslår att stämman beslutar:

att                  LRF arbetar för att hela kostnaden för rovviltstängsel ska tas av staten.

att                  Motionen skickas vidare till riksstämman.

Söderbärke 180218, LRF Barkenbygden

Motion nr 11 från Gagnef lokalavdelning

"Små kraftstationer"

Vi skall ha fossilfri energi och då tycker politikerna att vi skall stänga ner den bästa förnybara energikällan.

Fria förlängningar av nödvändiga tillstånd.

Vi yrkar på att LRF jobbar för:

att                  de små kraftverken kan fortsätta sin verksamhet!

Antagen på Gagnef LRF-avdelnings årsmöte den 8 februari 2018.

Motion nr 12 från Gagnef lokalavdelning

"Ersättning till skogsägare för nyckelbiotoper"

Ersättning till Skogsägaren om han måste avstå någon del av skogen för en "nyckel-biotop". Ingen ersättning ingen avsättning för nyckel-biotop.
Ersättningen skall vara minst 25% över marknadsvärdet för den del av skogen som skogsägaren måste avstå till nyckel-biotopsavsättningen. Ersättning skall utgå på allt intrång även upp till 5 % som idag som idag inte ger rätt till ersättning.

Det är ju en klar försämring för skogsägaren att få ett nyckel-biotops avsättning på sin mark. För detta måste det stå klart för myndigheterna att ägaren måste kompenseras. Därför skall det vara bättre ersättning än för marknadsvärdet på skog och mark, som tas i anspråk.

Vi yrkar på:

att                  LRF jobbar för att få ersättning för all mark och att ersättningen skall vara minst 25 % över marknadsvärdet. 

Antagen på Gagnef LRF-avdelnings årsmöte den 8 februari 2018.

Motion nr 13 från Lima -Malung lokalavdelning

"Grön infrastruktur, talerätt m.m."

Dagens skogsbruk är numera hela tiden utsatt för ifrågasättande av dess verksamhet, som under lång tid utkristalliserats genom kunskapssökande och erfarenhetsutbyte i en bransch med lång omloppstid. Idag står miljöfrågorna i zenit, ett stort antal biologer tävlar om komma med det ena förslaget mer fantastiskt än det andra, och givetvis baserat på snabba forskningsresultat. Det får en del som har det långa perspektivet, att tänka på centrala rekommendationer, som t.ex. ”rotsnurrade plantor”.

Nu ska vi väl inte skylla allt på biologer och tjänstemän, utan även politiker som vill behålla sina taburetter och utkomst. Ja till och med vi skogsbrukare med lång framförhållning vill nå våra mål med ett uthålligt och lönsamt skogsbruk och framför allt varierat. Helt klart står vi inför ett ökat utnyttjande av skogen, om vi ska klara omställningen från fossila till förnybara resurser.     

Regeringen har 2015 gett Naturvårdsverket och länsstyrelserna i uppdrag att ta fram handlingsplaner för ”Grön infrastruktur”, vilket betyder landskapsplanering där man bortser från fastighetsgränser och istället ägnar sig åt biologiska flöden. Enligt Naturvårdsverkets står att läsa ”Arbetet med grön infrastruktur innebär att vid planering av alla typer av mark- och vattenanvändning ha ett helhetsperspektiv på landskapets ekologiska funktioner”. Självklart förstås att staten skulle vara behjälplig med planeringen av våra fastigheter. Forskningsprojekt har startats av NV fört att få fram nya system för landskapsplanering i skogen, vilket kommer att förändra den svenska skogspolitiken. Det kan befaras att den grundlagsskyddade äganderätten i Regeringsformen behöver ändras. Utmaningen anses vara att det finns så många fastighetsägare. Var är våra politiker?

Regeringen har också gett uttryck för att utöka talerätten så att fler omfattas. Utredare av Skogsvårdslagen har kommit med förslag i den riktningen.

 Regeringen vägrar ge besked i frågan om översyn av Artskyddsförordningen, som av ansvariga myndigheter i dag inte anser vara vare sig tillämpbar eller rättssäker. 

Chefen för Skogsavdelningen, Skogsstyrelsen Göran Rune bedyrar att nyckelbiotopsinventeringen inte är ett sätt att skydda skog utan ett resultat, som sedan används av skogsbruket och är inte Skogsstyrelsens fråga. Likafullt har markägare ålagts att betala ett vite som är högre än avverkningsintäkten om nyckelbiotopen avverkas. Beslutet kunde inte överklagas.

Vem ansvarar för skogsskyddet?

Vi hemställer:

att                  LRF:s jurister arbetar för dessa fyra äganderättsfientliga propåer från regering och skogsstyrelse så att de ska kunna ifrågasättas på äganderättsliga grunder.              

att                  motionen bifalles av regionförbundsstämman och för vidare till riksförbundsstämman.                 

Motionen antagen på årsmötet. Lima-Malungs LRF avdelning.

Motion nr 14 från Faluortens lokalavdelning

"Lantmäteriets bristande förmåga att leverera"

Lantmäteriet är ett statligt verk som har monopol på fastighetsbildning i Sverige. Undantaget är vissa kommuner som själva är huvudman för fastighetsbildningen. Falu kommun har ansökt om detta men fått avslag.

Det finns fördelar och nackdelar med ett monopol. Givetvis finns det fördelar i rationalitet, rutiner, enhetliga kvalitetssystem, informationsbaser, erfarenhetsutbyte, internutbildning mm. Det finns emellertid också nackdelar i form av svårkontrollerad prisutveckling och alltför schablonartad prissättning Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt på geografiska informationssystem och det finns många företag som ligger jämsides med lantmäteriet i detta avseende.

Det finns en stark koppling mellan fastighetsbildning och kreditväsendets hantering av säkerheter. Lantmäteriet har ett stort förtroende därvidlag. Det får därför inte ske en uppluckring av kvalitetskraven på fastighetsbildning och tolkning av lämplighetsvillkor i fastighetsbildningslagen. Dock har servicegraden till allmänheten blivit för dålig.

Den svenska modellen för fastighetsbildning och fastighetsregistrering skiljer sig från motsvarande verksamhet mot flera andra länder. Det är i flera länder möjligt att fastighetsbildning bedrivs i privat regi av auktoriserade lantmätare och att endast registreringen sker i offentlig regi.

Det kan vara dags att ifrågasätta monopolet igen. De konkurrensutsättningar som skett av tidigare statliga monopol har lett till vitalisering av många sektorer i Sverige. Varför inte också se över lantmäteriets verksamhet?

Vi yrkar på:

att                  LRF arbetar för att tillsätta en utredning om lantmäteriverksamhetens optimala organisation utifrån alla perspektiven kund-samhälle-rättstrygghet. 

Antagen på Faluortens lokalavdelnings årsmöte 2018-02-14. 

Motion nr 15 från Älvdalens lokalavdelning

"Återinförande av Länsstyrelsens Ortsombud"

Länsstyrelsens bristande tid och resurser att kunna genomföra kontroller vid försäljning av jord och skogsbruksmark gentemot förvärvstillstånd i jordförvärvslagen.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för markaffärer inom jordförvärvslagen och i flera tidningsartiklar har man kunnat läsa under dom senaste åren om affärer som inte skulle blivit av om Länsstyrelserna följt sitt uppdrag enligt den
lagstiftningen. I Glesbygdsområden och omarronderingsområden finns också speciella regler runt förvärv av jord och skog inom jordförvärvslagen som inte heller efterföljs.

Mitt förslag är att LRF jobbar på bred front för att åter införa
ortsombuden som en hjälp till länsstyrelserna lokalt. 

Vi yrkar på:

att                  LRF jobbar för återinförandet av Länsstyrelsernas ortsombud.

att                  denna motion sänds vidare riksförbundsstämman för fortsatt handläggning.

Antagen på Älvdalens LRF-avdelnings årsmöte.

Motion nr 16 från Äppelbo lokalavdelning

"Återinförande av Länsstyrelsens Ortsombud"

Länsstyrelsens bristande tid och resurser att kunna genomföra kontroller vid försäljning av jord och skogsbruksmark gentemot förvärvstillstånd i jordförvärvslagen. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för markaffärer inom jordförvärvslagen och i flera tidningsartiklar har man kunnat läsa under dom senaste åren om affärer som inte skulle blivit av om Länsstyrelserna följt sitt uppdrag enligt den lagstiftningen. I Glesbygdsområden och omarronderingsområden finns också speciella regler runt förvärv av jord och skog inom jordförvärvslagen som inte heller efterföljs.

Vårt förslag är att LRF jobbar på bred front för att återinföra ortsombuden som hjälp till Länsstyrelserna lokalt.

Vi yrkar på:

att                  LRF jobbar för återinförandet av Länsstyrelsernas Ortsombud

att                  denna motion sänds vidare till riksförbundsstämman för fortsatt handläggning.

Antagen på Äppelbo lokalavdelnings årsmöte 9/2 2018 

Motion nr 17 från Nås lokalavdelning

"Återinförande av Länsstyrelsens Ortsombud"

Personalen på Länsstyrelsens blir bara färre samtidigt så ökar arbetsuppgifterna och tiden att kontrollera markanvändningen vid avyttringar av jord och skogsbruksmark gentemot förvärvstillstånd i jordförvärvslagen. Även om jordförvärvslagen är trubbig i dag så tillhör ändå Dalarna som ett enda stort glesbygdsområde med tanke på arronderingssituationen. I övrigt så instämmer vi med Äppelbo i denna fråga

Vårt förslag är:

att                  LRF jobbar för återinförandet av Länsstyrelsernas Ortsombud

att                  denna motion sänds vidare till riksförbundsstämman för fortsatt handläggning.

Antagen på Nås LRF årsmöte den 15/2 2018