Projektet pågår i två år och finansieras av Länsstyrelsen Dalarna genom Landsbygdsprogrammet.

I Dalarna har vi ett brett spann av matföretag vad gäller produktionsinriktning och storlek. En dynamisk matkedja krävs för att höja konkurrenskraften och en kortad matkedja pekas ut som en faktor för att öka lönsamheten för matföretagen i Dalarna. För att uppnå det krävs samverkan vilket i projektet ska ske genom två åtgärder, företagsutveckling och klusterutveckling. Företagsutveckling ska ske genom samverkansgrupper där producenter och andra företag i matkedjan tillsammans för fram idéer och identifierar resurser som krävs för att ta dem vidare. Företagsutvecklingen är det arbete som konkret kommer involvera LRF medlemmar som är intresserade, det kan handla om att producenten vill leverera direkt till restaurang eller tillsammans med andra producenter vill förädla sina produkter.

Klusterverksamhet

Ett kluster är ett nätverk av aktörer som behandlar liknande frågor men inom olika discipliner, så som utbildning, innovation, forskning eller företagande. Ett matkluster i Dalarna ska skapa relationer som gynnar matföretagandet i länet och är ett långsiktigt strategiskt arbete.

Projektledare är Stina Ernstsson, LRF, och till sin hjälp har hon en styrgrupp som hon har satt samman med aktörer kopplade till matkedjan i Dalarna.

Fr.v Ingemar Barndts Dalaodlat, Pia Rydberg Wallner Taste of Dalarna, Håkan Johansson LRF, Leif Hedlund Gävle-Dala Nötköttsproducenter, Carin Nordström Högskolan Dalarna, Stina Ernstsson LRF, Marie Ericson Dalarna Science Park, Erik Bengtsson LRF, Anders Knapp Stiernhööksgymnasiet, Johan Daniels LRF Ungdom, Sten-Rune Lundin Länsstyrelsen Dalarna. Styrgruppen utgörs även av Monika Jönsson Region Dalarna och Görgen Tidén Görgen På Höjden Gastronomi

Vill ni veta mer om projektet? Kontakta Stina Ernstsson på 026-245976 eller stina.ernstsson@lrf.se