"Rovviltstängsel"

På rovdjurstäta områden i synnerhet där vargen har revir finns ett behov att skydda tamdjur från angrepp.

Djurhållare för rovdjuren är staten. Vi anser då att staten har ansvar att se till att dess djur inte skadar tamdjur.

Idag finns ett bidrag på 50 kr/m för rovviltstängsel från Länsstyrelsen. Då verklig kostnad är tre gånger så hög finns ej någon rimlig ekonomi för den enskilde djurbonden att investera i stängsel på några större arealer.

Vi föreslår att stämman beslutar:

att                  LRF arbetar för att hela kostnaden för rovviltstängsel ska tas av staten.

att                  Motionen skickas vidare till riksstämman.

Söderbärke, 180218, LRF Barkenbygden

Stämman beslutade:

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att alla fördyrande stängselkostnader på grund av rovdjur ska bekostas av staten samt

att arbeta för att budgetmedel inte ska begränsa samhällets ansvarstagande för skydd mot rovdjursangrepp, när inte stöd till stängsel kan erbjudas skall detta kompenseras med rymligare tillämpning av instrumentet skyddsjakt.

Status/kommentar:

Naturvårdsverket har efter omfattande arbete från LRF beslutat om nya föreskrifter om ersättning för skada av fredat vilt. De nya bestämmelserna medger ersättningar för fler typer av förluster och medger även bidrag till röjning av gräs under rovdjursstängsel.

Kontakt: Anders Wetterin, anders.wetterin@lrf.se
 
08-787 58 99

"Öka kunskapen om Arbetsmiljölagstiftning inom de gröna näringarna"

Projektet "Säkert bondförnuft" ledde till att antalet dödsfall inom de gröna näringarna gick ned. Nu några år efter att projektet avslutats har antalet dödssiffror vänt upp igen. Medvetenheten om vikten av en säker arbetsmiljö som "Säkert bondförnuft" genom informationskampanjer, kurser och informationsträffar skapade har återigen försvunnit. LRF kan bryta denna trend genom en förnyad satsning på arbetsmiljö och säkerhet. LRF Häst visar vägen genom att de ansökt och fått pengar från Europeiska Jordbruksfonden för att arbeta med frågan genom att arrangera informationsmöten om arbetsmiljö. Detta kan även de andra branschavdelningarna inom LRF göra.

LRF häst har beviljats medel från Europeiska jordbruksfonden till projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb. Inom ramen för projektet ska det genomföras informationsmöten med arbetsmiljötema över hela landet för att informera om lagstiftningen kring arbetsmiljö och hur man skall sköta den nödvändiga dokumentationen kring arbetsmiljön i en hästverksamhet. Träffarna skall också informera om hur man skapar en så bra arbetsmiljö som möjligt utifrån gällande lagstiftning.

Vi vill att Riksförbundsstämman beslutar:

att                  Ålägga branschavdelningarna LRF Kött, Mjölk, Trädgård, Växtodling och Skogsägarna att ta fram branschspecifika utbildningsprogram i arbetsmiljö och säkerhet med LRF Hästs arbete som förlaga.

att                  Uppdra förbundsstyrelsen att arbeta fram en policy om barnsäkerhet i de gröna näringarna med utgångspunkt från gällande lagstiftning och FN:s barnkonvention. Denna policy ska gälla för alla branschavdelningarna.

att                  LRF i all sin kommunikation och information både internt inom

organisationen mot medlemmar samt externt ut mot konsument och allmänhet alltid följer gällande arbetsmiljölagstiftning i det material som produceras i text, bild och film.

Antagen av LRF Folkärna på årsmötet den 7 feb 2018, att sändas vidare till regionsstämman Dalarna. 

Stämman beslutade:

att avslå motionens första yrkande att ålägga LRF:s branschavdelningar att ta fram branschspecifika utbildningsprogram i arbetsmiljö,

att avslå motionens andra yrkande att arbeta fram en policy gällande barnsäkerhet i det gröna näringslivet samt

att bifalla motionens tredje yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att skapa en modell för faktagranskning av all LRF:s kommunikation ur ett säkerhets- och arbetsmiljölagsperspektiv för att säkerställa att den följer gällande arbetsmiljölagstiftning och ta särskild hänsyn vid minderårigas medverkan på bild och film.

Status/kommentar:

Arbete ej påbörjat.

Kontakt: Anders Drottja, anders.drottja@lrf.se 
08-787 50 10

"Utbildning för användare av fyrverkerier" och "privatpersoners användande av fyrverkerier"

Varje år stressas, skadas och dör djur i samband med fyrverkerier. Många djurägare tvingas använda lugnande mediciner till sina djur under nyårs- och valborgsmässofirandet.

Att skjuta raketer där de finns djur är ett uppenbart brott mot djurskyddslagens §2 om att djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. I de flesta fall är det förmodligen okunskap som gör att problemet kvarstår år efter år.

Varje år får även ca 100 människor uppsöka vård på grund av skador från fyrverkerier.

Till detta kommer även miljöaspekten. Fyrverkerierna ger upphov till att tonvis med toxiska metaller och andra miljögifter blandas med luften och dammet runt omkring oss.

Vi vill:

att                  LRF Dalarna ställer en motion till riksförbundsstämman om att det behövs en utbildning för den som ska använda fyrverkerier, samt att säljare av fyrverkerier endast får sälja till den som har utbildningsbevis.

Antagen på Gagnef LRF-avdelnings årsmöte den 8 februari 2018.

Säterbygden:

På senare år har användningen av fyrverkerier vid diverse festligheter ökat. Tyvärr ha det medfört att olyckor ökat bland våra djur såsom kastningar, djur som flyr från hägn, hundar som rymmer, hästar och kor som skadar sig så allvarligt att endast avlivning återstår.

Med tanke på att Sverige skall vara i framkant gällande djurskydd borde vi kräva en strängare lagstiftning gällande fyrverkerier. I detta fallet borde inte ansvaret ligga enbart på djurhållaren utan även på samhället.  Rimligt vore en lag som begränsar användningen av fyrverkerier och kräver tillstånd för användaren.

Vi vill:

att                  LRF arbetar för att kraftigt begränsa användandet av fyrverkerier hos privatpersoner.

att                  LRF regionalt tar detta vidare till Riksförbundsstyrelsen.

Motionen antagen på Säterbygdens årsmöte, Gustafs 20180213

Stämman beslutade:

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att privatpersoners användande av fyrverkeripjäser begränsas samt

att avslå motionens andra yrkande om att sammanställa rapporter om incidenter och förmedla till MSB.

Status/Kommentar:

LRF undersöker möjligheter genom samverkan med andra aktörer för att hitta lösningar på frågan.

Kontakt: Hilda Runsten, hilda.runsten@lrf.se
08-787 54 28