Fossilfria drivmedel och konkurrenskraft 

Stämmans beslut är att med bifall till motionärernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att kombinera omställning till minskat fossilberoende med förbättrad konkurrenskraft samt att motionen i övrigt anses besvarad med var riksförbundsstyrelsen anfört.

Status:

Sedan stämman har LRF tillsatt en egen arbetsgrupp för att pröva vår inställning till dagens dieselskatteåterbetalning för att se hur vi bäst förenar frågan om konkurrenskraft och hållbarhet. Arbetet pågår och utkast på textförslag har varit uppe på tjänstemannanivå och Strategiskt råd. En kartläggning med jämförelse med grannländers situation och extern utredning av EU:s statsstödsregler pågår. Vidare har LRF arrangerat två seminarier som handlat om biobaserade råvaror respektive biodrivmedel under september och oktober 2019. Detta yttrande hänger också ihop med det pågående arbete med Hållbarhetsmål och Färdplan för Fossilfri konkurrenskraft som skulle var klart i december 2019. (Enligt dokument framgår det inte om det blev klart enligt utsatt datum.) Den 22 oktober höll LRF också ett Framtids-forum på Nationalmuseum i Stockholm. 100 gäster från näringslivet och organisationer var inbjudna. Temat var Grön energi från sog och åker – så når vi klimatmålen.

Ansvarig handläggare:

Niklas Bergman

niklas.bergman@lrf.se

Kommunikationspolicy gällande barn/ungdomar i lantbruket 

Motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelen anfört.

Status:

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Ansvarig handläggare:

Eva Rülf

eva.rulf@lrf.se

Äganderätt – inte detsamma som ersättningsrätt 

Stämmans beslut är att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelen att LRF:s äganderättsarbete fokusera på att värna ägande -, brukande – och förfoganderätten, där markägare inte tvångsvis ska kunna ska kunna tvingas överlåta sin mark eller tvingas till restriktioner från normalt brukande.

Status:

Ett aktivt arbete har skett inom flera områden. Utredningen ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” har tillsats av regeringen som adresserar de frågor motionen belyser. Utredningen hade sannolikt inte tillkommit utan LRF:s aktiva opinions- och påverkansarbete. Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringar har utvecklats på ett sätt som skapar stor rättsosäkerhet för den enskilde. Skogsstyrelsen har nu föreslagit, men inte beslutat, förändringar som innebär ökad rättssäkerhet i enlighet med det LRF framfört. Nyckelbiotopsfrågan ska även behandlas i äganderättsutredningen. En översyn av artskyddsförordningen har aviserats av regeringen vilket är ytterligare ett viktigt steg i stärkt äganderätt. Grön infrastruktur och samisk konsultation är andra frågor där viktigt påverkansarbete pågår.

Ansvarig handläggare:

Magnus Kindbom

magnus.kindbom@lrf.se

Vasaloppet – riksintresse för friluftsliv 

Stämmans beslut är att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen

att arbeta för att en rutin utformas vid bildande av riks-intressen innebärande att markägare eller markägar-organisationer informeras och ges rätt att yttra sig under processen.

Status:

LRF avvaktar den i Januariavtalet aviserade översynen av riksintresse. Det krävs övervägande av hur riksintressen generellt bör hanteras med avseende på berörda markägare och företag. När det gäller riksintresset av vasaloppsspåret är det ett berättigat krav att redan i riksintresseprocessen involvera berörda markägare, medan det för riksintresse för infrastruktur, vindkraft eller försvarsmakten kan behövas en an förankring.

Ansvarig handläggare:

Björn Galant

bjorn.galant@lrf.se