Vem hade samtidigt kunnat ana att 2020 skulle bli året då vi alla - enskilda medlemmar, förtroendevalda, regionstyrelse och personal - skulle genomföra en sådan otrolig digital resa? Vi lyckades snabbt ställa om från fysik till digital stämma under de rådande omständigheterna i mars månad.  Regionstämman bidrog dessutom till många diskussioner inom de mötesplatser som fanns runt om i länet, där förtroendevalda samlades för att delta.    

Under våren valde Sveriges riksdag att fatta det viktigt beslutet att klassa lantbruksnäringen som samhällsviktig. Det eftersom pandemin innebar att vi – nu mer än någonsin – behöver säkra vår självförsörjningsgrad. I samband med det påbörjade även LRF Dalarna arbetet med att säkerställa arbetskraften inom näringen. Regionalt genomfördes avstämningsmöten med Arbetsförmedling, Region Gävleborg, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att få en inblick i hur det såg ut i Dalarna. Målet var att säkerställa att den arbetskraft - av exempelvis skogsplantering - som vanligtvis kommer från utlandet kunde ersättas med svensk arbetskraft.  

De företagare inom näringen som drabbades hårdast av pandemin var våra mathantverkare. Att sälja direkt till konsument och till restauranger blev svårt och LRF Gävleborg försökte stötta våra medlemmar i att hitta nya säljvägar, bland annat via Rekoringar. Lokalavdelningarna fick under sommaren ställa in större delen av deras planerade aktiviteter men tack vara den snabba digital mognaden inom organisationen kunde LRF erbjuda fler digitala kurser och utbildningar som ”Mer svenskt kött på restaurang”, dikningskurser och …...  

2020 fanns även fokus kring rovdjur. I Dalarna hade läget inte varit så problematiskt som tidigare men torts det fanns frågan med under året, bland annat genom att få till en insats i förvaltningen. Länsstyrlen Dalarna kommer genom det få en kompetenshöjning på viltförvaltningsdelegationerna under våren 2021 för att ha en större insyn i problematiken med rovdjur. 

Under året slogs omsorgsgrupperna i Dalarna och Gävleborg samman för att förstärka kompetensen och ta del av den kunskap som finns över länsgränsen. Sammanslagningen innebär att arbetet förstärks och vi tillsammans kan utbyta en ännu större erfarenhet.  

Sommaren kunde lyckligtvis klassas som ett bra skördeår utan stora bränder som härjade eller torka. Samtidigt fortsatte arbetet för att landa ett avtal med räddningstjänst, lantbrukare och Maskinringen där lantbrukare ska ses som en resurs vid släckningsarbete av brand.  

Mittia: Gård och Skogsbruk – där LRF Dalarna skulle deltagit - ställdes in och flyttades fram. Förhoppningen är att mässan går av stapeln som är inplanerat, juni 2021. 

Massmedias fokus på näringen under året var en utmaning på många sätt. Både journalister och djurrättsaktivister arbetade flitigt med att svärta branschen, något som skapade oro bland många medlemmar. LRF Dalarna valde därför att fokusera arbetet kring flertalet medlemsmöten och att stärka säkerhetsarbetet inom organisationen. Det var en prioriterad fråga att visa att bilden som media och aktivister försökte måla upp inte på något sätt speglar verkligheten.  

2020 fortsatte också arbetet med att bevaka frågorna i Norrlandsgruppen. Det för att säkerställa arbetet med att inte få försämrade villkor när det gäller stödnivåerna. Det arbetades även flitigt med vattendirektivet. 

Kommungrupperna i Dalarna imponerade. Att ställa om från fysiska träffar till digitala väckte en beundran, då det fanns ett sådant driv. De var direkt med på tåget och visade på viljan av tillsammans. Under LRFs gemensamma aktivitet ”vecka 47” lyckades dessutom många kommungrupper få till digitala träffar med kommunpolitiker och tjänstemän, där samtalen berörde gröna näringens utmaningar och möjligheter. 

Vi nådde även ut till den breda skalan med en rad olika kommunikationsinsatser på sociala medier. LRF Ungdomen spred budskap inom ramen för Livsmedelsstrategin och självförsörjningsgraden på just deras gård. De kunde visa upp vad just deras mat som de producerar räcker till. Filmen blev oerhört uppskattad av många.  

LRF Dalarna berättade också om medlemmarna Peter och Anette i Dala-Floda som fick hjälp av LRF när Länsstyrelsen Dalarna och Skogstyrelen inte kom överens i en hyggesanmälan. Paret hotades av vite och tack vare LRF kunde paret få juridik hjälp och myndigheterna JO-anmäldes av LRF, som klassade det hele som ett principmål.