"Grön Infrastruktur"

Vid LRF Dalarnas regionstämma den 19 mars 2020, behandlades en motion som beskrev länsstyrelsernas pågående arbete med att med att utveckla, samordna och genomföra handlingsplaner för Grön Infrastruktur. De regionala handlingsplanerna för Grön infrastruktur har kommit olika långt i olika län - några har precis återupptagit arbetet igen och några är klara. Utformning och processande av handlingsplanerna har sett olika ut beroende på var i Sverige man befinner sig. LRF har varit med och yttrat sig på olika nivåer - regionalt och nationellt.   

Motionen menar att arbetet med handlingsplanerna nu orsakar hot mot ägande- och brukanderätt:  

Det är helt oacceptabelt att enskilt ägd mark målklassas utan att en överenskommelse först görs med markägare. Det bör aldrig på kartbilder, i översiktsplaner eller i andra planer framgå målsättningar eller liknande på specifika områden på enskilt ägd mark.  

Uppgifter om enskilda fastigheter som har betydelse för den gröna infrastrukturen ska inte redovisas offentligt.  

I de fall områden pekas ut på karta måste myndigheterna vara mycket tydliga med att markägare inte förväntas avstå brukande i de fall ersättning inte betalas ut.  

LRF Dalarnas ställningstagande till motionen 

Styrelsen delar motionens uppfattning om att grön infrastruktur kan komma att ge betydande inskränkningar i pågående markanvändning, brukande, och i framtida bygg- och exploateringsmöjligheter. Detta utan att ett system för ersättning för brukanderestriktioner, och/eller begränsningar i utvecklingsmöjligheter finns presenterat i Naturvårdsverkets beskrivning av hur regionala planer för grön infrastruktur ska genomföras. Det krävs därför juridiska och ekonomiska analyser för att ge markägarna möjlighet till en rättssäker hantering och ekonomisk kompensation när privatägd mark ska ingå i gröna infrastrukturområden.    

Motionen yrkar på att LRF:s riksförbund tillsätter en intern arbetsgrupp med syftet att uppmärksamma den pågående utredningen om vilka konsekvenserna blir ekonomiskt och juridiskt för markägare som får sin mark klassad som grön infrastruktur/värdekärnor. Vidare yrkar motionen att LRF:s riksförbund utformar en skrivelse riktad till Naturvårdsverket med uppmaning att arbete och implementering av regionala gröna infrastrukturplaner pausas till dess att ekonomiska- och juridiska konsekvensanalyser genomförts. Tanken är att en sådan skrivelse förankras med och undertecknas av samtliga regioner inom LRF för att därefter skickas till Naturvårdsverket 

Efter kommunikation med LRF:s riksförbund har det framgått att LRF ger synpunkter på bland annat effekter av grön infrastruktur till den nuvarande utredningen ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen”, varför arbetet redan, till viss del, ingår i LRF:s pågående verksamhet och därför möter den första att-satsen i ovanstående motion.  

Styrelsen tillstyrker däremot motionens andra att-sats om att föreslå LRF Riksförbund att en skrivelse skickas till Naturvårdsverket om behovet av konsekvensanalyser för att genomlysa ekonomiska och juridiska effekter för markägare innan regionala planer för grön infrastruktur implementeras. En sådan skrivelse bör undertecknas av riksförbundsordförande och samtliga regionordförande för att skapa en välförankrad skrivelse till Naturvårdsverket 

Föreslag till riksförbundsstyrelsen  

Med ovanstående bakgrundsbeskrivning, föreslår LRF Dalarna 

att  

LRF:s riksförbundsstyrelse låter utforma en skrivelse till Naturvårdsverket för att påpeka att implementering av regionala planer för grön infrastruktur behöver pausas till dess att ekonomiska- och juridiska konsekvensanalyser av grön infrastruktur genomförts.  

Efter att skrivelsen färdigställts behöver den förankras med och undertecknas av LRF:s riksförbundsordförande, och samtliga regionordförande inom LRF, varefter skrivelsen vidarebefordras av LRF:s riksförbund till Naturvårdsverket. 

Svar:

Skrivelse skickades in 6 juli 2020, fått diarienr 2020/8649 och Gunnar Lindén som handläggare.

Riksförbundsstyrelsen delar LRF Dalarnas syn att utpekande av en grön infrastruktur riskerar att negativt påverka förutsättningarna att bruka mark. Det skapar förväntningar hos allmänheten kring brukandet, bidrar till ökad byråkrati (anmälningsplikt) och riskerar att försvåra verksamheter som måste prövas hos myndigheter. De regionala handlingsplanerna har dock utformats olika i länen med varierande möjliga konsekvenser för markägare.

I de flesta län är redan regionala handlingsplaner framtagna. Riksförbundsstyrelsen anser därför inte att det är motiverat att samordna en skrivelse för att pausa de regionala handlingsplanerna i nuläget. Utvecklingen och implementering av Grön Infrastruktur måste fortsatt noga följas för att inte bli ett nytt styrande lager för markanvändning. LRF bevakar frågan i utredningar och kontakter med myndigheterna. Riksförbundsstyrelsen anser att ett sådant arbete är angeläget även fortsättningsvis

"Exploatering av åkermark" 

Regionstämman i Dalarna den behandlade en motion från Vika lokalavdelning om exploatering av åkermark och stämman beslutade om att en skrivelse ska sändas till LRF Riksförbundet. 

Jordbruksverket haft haft ett regeringsuppdrag angående jordbruksmarkens värden.  Rapporten som tagit fram pekar ut att jordbruksmark inte bör värderas enligt den nuvarande metoden som kom till på 70-talet och har en gradering som bygger på ekonomisk avkastning från 1969.  Modellen ger inte en rättvis bild över produktionsförmågan idag.  

Idag bör andra faktorer läggas i värderingen t.ex. synpunkter som tas upp i riksintresseutredningen, livsmedelsstrategin, totalförsvarsutredningen och Agenda 2030.  Långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, grön infrastruktur och klimatanpassning tas inte med.  

I redovisning av uppdraget föreslås att det tas fram en ny modell för att värdera jordbruksmarken. Arbete planeras ske 2019-2020.  

Enligt beslut från regionstämman framför LRF Dalarna med denna skrivelse att LRF Riksförbundet ska vara delaktig i framtagandet av en ny modell för värdering av jordbruksmark.  

LRF Dalarna ser framemot för svar om LRF:s medverkan i arbetet. 

Svar:

LRF:s regionförbund i Dalarna har till riksförbundsstyrelsen översänt en skrivelse med anledning av en motion som inkom till regionstämman 2020. Motionen lyfter frågan om LRF:s deltagande i Jordbruksverkets arbete med att ta fram ett nytt underlag för att värdera jordbruksmark.

Jordbruksverkets arbete med ett nytt beslutsunderlag ska hjälpa kommunerna i deras planering för att kunna göra bättre bedömningar av värdet av mark som berörs av t.ex. exploatering. Arbetet har enligt ansvarig handläggare på Jordbruksverket försenats på grund av att förankringsarbetet med kommunerna inte har kunnat genomföras som planerat på grund av pandemin, men rapporten kommer att färdigställas i vår. LRF har inte getts möjlighet att delta i arbetet men har kontakt med den ansvarige handläggaren på verket. Jordbruksverket kommer att presentera de beslutsunderlag som kommunerna kan och bör använda för att så korrekt som möjligt värdera jordbruksmark. Exempel på sådana beslutsunderlag är blockdatabasen och lantmäteriets kartor.

Jordbruksverket genomför just nu också den återkommande uppföljningen av hur mycket jordbruksmark som tas i anspråk och av vad. Senast den genomfördes var år 2015. Det finns indikationer på att takten med vilken jordbruksmark tas i anspråk ökar jämfört med tidigare, varför LRF särskilt bevakar frågan och kommer att arbeta både med nationellt påverkansarbete och att ta fram ytterligare stöd till LRF:s regioner och kommungrupper för att jobba med frågan på regional och lokal nivå.

”Bevarande av betesmarker” 

Beslut att uppdra åt ordförande att tillskriva riksförbundsstyrelsen och Norrlandsgruppen i enlighet med stämmobeslut. 


Svar:  En kontakt har hållits med Norrlandsgruppen och i deras yttrande över kommande Cap-plan fanns frågan med i strategin, så arbete fortlöper.