– Engagemanget har varit enormt och viktiga synpunkter har förts fram, säger Pirjo Gustafsson, verksamhetsutvecklare för LRF Dalarna och LRF Gävleborg.  

Många av förslagen på åtgärder och på myndighetsuppdrag berörde landsbygden med åtgärder riktade mot livsmedelsproduktion, skogsbruk, enskilda avlopp, vandringshinder och flottledsåterställning.  

Några av dessa punkter rörde bland annat:  

  • Bättre samarbete mellan myndigheterna. 
  • Greppa Näringen har ett viktigt syfte. Rådgivning bör också vara öppen för mindre djurhållande verksamheter tex. dikor och hästgårdar och även växtodlingsgårdar med mindre areal 
  • Det finns dammar, sjöar, vattendrag som är en förutsättning för vi ska klara av att förhindra en ny katastrof med brand. Dessa vattendrag fungerar även som brandgator i naturen.  
  • Vi behöver och kan öka livsmedelsproduktion i Gävleborg och Dalarna. Det finns alla möjligheter till det. Vatten är en produktionsresurs. LRF Gävleborg och LRF Dalarna vill att detta synsätt genomsyrar genomförandet av de åtgärder som slutligen sker.  

Många medlemmar har även beskrivit det som svårt att hitta rätt och förstå informationen i den stora vattendatabasen – VISS. 

– Det var ett mycket omfattande material som var svårt att få en överblick, även för den mest vana läsaren. Det gäller både fakta och språket. Det är också något som framförts. Men Gävleborgs- och Dalarnas medlemmarna har haft stort engagemang och tagit till sig information och de underlag som finns i samrådet, säger Pirjo.  

Genomförandet av EUs ramdirektiv för vatten är Sveriges genom tiderna största vattenvårdsprojekt. Efter att alla yttranden lämnats skulle ett reviderat underlag presenteras i december 2021. Men efter att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) valt att överpröva olika delar av det föreslagna åtgärdsprogrammet hamnar frågan troligen på regeringens bord. Motiven för att begära överprövning är flera men gemensamt är kommunerna och HaV menar att Vattenmyndigheternas förslag allvarligt avviker från kraven i Vattenförvaltningsförordningen. 

Utöver detta yttrande har flera regioner i LRF sänt in egna yttrande med regionala synpunkter och därtill har kommungrupper och lokalavdelningar och enskilda medlemmar yttrat sig. 

– Arbetet är inte bortkastat. Vi ska ta var på kunskapen och ha fortsatt dialog med kommunerna runt om i länet. Kommungrupperna ska vara stolta och nu ska vi fortsätta arbeta framåt med vattenfrågorna. Medlemmarna i både Gävleborg och Dalarna har levererat, säger Pirjo.