Motion ett, Edsbyn lokalavdelning: 

"Lokal mat i restauranger"

Jag har träffat en del folk inom restaurangnäringen som gärna skulle servera mer lokalproducerad mat, men de säger att problemet är hur de ska få den levererad till restaurangköken.

Jag har även träffat producenter som gärna skulle leverera sina lokalproducerade produkter till restauranger, men problemet för dem är lagerhållning och distribution av sina produkter.

Här ser jag ett problem! Efterfrågan på produkter finns och producenter som vill producera finns, men länken för att det ska fungera däremellan fattas.

Jag tror att lösningen kan vara att i samarbete med till exempel farmartjänst/maskinringarna få en eller flera entreprenörer att satsa på att ha kylbil som kan hämta upp produkter runt om i länet hos producenter på morgonen och sedan leverera dessa produkter till länets restauranger på eftermiddagarna. Jag är övertygad om att kylbilen skulle vara tom innan den kommit till sista restaurangen. 

Krögarna skulle nog gärna betala för vad denna distribution skulle kosta bara de fick färska, fina, lokalproducerade råvaror som de kunde skryta med på sina menyer.

LRF ska bl.a. jobba med att underlätta för företagen att nå ut på nya marknader.

Därför föreslår jag:

att: LRF Gävleborgs regionförbundsstyrelse får i uppdrag att kolla med farmartjänst/maskinringarna om det kan finnas intresse av detta hos dem.

att: LRF Gävleborgs regionförbundsstyrelse ser till att en förstudie görs om hur intresset hos restaurangerna i länet ser ut och hur denna länk mellan kund och producent ska lösas.

Motionen antagen vid Edsbyns LRF avdelnings årsmöte 2015.11.17.

 

Motion två, Ovansjöbygden lokalavdelning:

"Det nya älgförvaltningssystemet"

Den nya älgförvaltningsmodellen, med start 1 januari 2012, bygger på en organiserad samordning av jakten över större områden i syfte att skapa balans mellan storleken på älgstammen och tillgängliga foderresurser. Bakgrunden var behov av större hänsyn till hur älgen rörde sig i landskapet. En viktig del av viltförvaltningen blev därför att inrätta arealmässigt större så kallad älgförvaltningsområden (ÄFO). För att förvalta områdets klövviltstam organiseras en så kallad älgförvaltningsgrupp inom varje område, ÄFG.

Markägar- och jägarorganisationerna nominerar vardera tre ledamöter, en markägarrepresentant ska föreslås till ordförande. Ledamöterna utses av Länsstyrelsen efter förslag från markägarnas och jägarnas organisationer. Länsstyrelsen utser ordförande efter förslag från markägarna.  

Vi har nu arbetat utifrån det nya älgförvaltningssystemet under några år och känner att det är viktig att stötta de som nomineras och väljs från den privata skogsägarsidan till ÄFG, föreslagna av LRF eller skogsägarföreningarna. 

Bolagens representanter kan lägga arbetstid på att vara uppdaterad och kunnig i sitt uppdrag i ÄFG, jägarsidan har sitt stora fritidsintresse som drivkraft i sitt arbete i ÄFG för att vara kunnig och uppdaterad i sitt uppdrag.

De privata markägarrepresentanterna är också ofta jaktintresserad vid sidan om sitt ägande men i det här uppdraget ställs det då krav på att skilja sitt personliga jaktintresse från markägaruppdraget i ÄFG.  Det är många gånger endast en representant i ÄFG från den privata markägarsidan och idag är det ingen som har något uttalat ansvar för att ge stöd för den markägaren att balansera jaktintresset i ÄFG.  Det kan med bakgrund till detta leda till att jakt och markägarintresset inte balanserar i ÄFG.

Vi yrkar på:

att: LRF tar ansvar för att samordna skogsägarföreningar, LRF skogsägare för att gemensamt skapa resurser så att möjlighet kan ges för erfarenhetsutbyte och utbildning. Regelbundet stötta de privata markägarrepresentanterna i ÄFG för att bibehålla hög kompetens och intresse för att representera. 

att: LRF arbetar för att en del av medlemsnyttan i LRF för mig som skogsägare är privata markägarrepresentanter i ÄFG som också får stöd och drivkraft i sitt uppdrag i ÄFG.

att: motionen sänds vidare till LRF:s riksförbundsstämma.

Ovansjö 20151126. Motionen antagen på Ovansjöbygdens lokalavdelningsårsmöte.

 

Motion tre, Ovansjöbygden lokalförening:

"Ansvaret för att genomföra skyddsjakt"

Antalet rovdjur i vårt län ökar och med den förtätning och spridning av rovdjuren ute ibland våra områden med tamdjursbesättningar. Det innebär ökade rovdjursstörningar och ökat antal rovdjursangrepp. Vi känner en stor oro för hur vi skall kunna uppfylla de olika lagar och regler som gäller för betesdrift för våra tamdjur i våra rovdjurstäta län.

Som det är idag så är det den som ansöker om skyddsjakt och får den beviljad som också får stå för de kostnader som uppstår i samband med skyddsjakten.

Vi vet att det är svårt och tidskrävande att bedriva skyddsjakt på barmark, det blir också svårare att få någon att ställa upp och vara med på skyddsjakten då det inte bara tar en massa tid utan att man också får en massa påhopp och hot.

Det kan inte vara rimligt att enskilda tamdjursägare skall stå för kostnaderna som uppstår i samband med skyddsjakt för att ta bort statens skyddade vilt. När det gäller renbetesland så tar staten ansvar och kostnader för skyddsjakten.

Vi yrkar på:

att: LRF med kraft ställer krav på att staten tar ekonomiskt ansvar för de kostnader som uppstår i samband med beviljad skyddsjakt av statens skyddade vilt.

att: LRF arbetar för att staten tar ansvar för att skyddsjakten kan genomföras på ett tryggt sätt för de som får uppdraget att genomföra skyddsjakten. motionen bifalls av regionförbundsstämman och sänds vidare till riksförbundsstämman.

Ovansjö 20151126 Motionen antagen på Ovansjöbygdens lokalavdelningsårsmöte 20151126.

Motion fyra, Mellanljusnans lokalavdelning:

"Rovdjur"

Årsmötet med Mellanljusnan LRF avd. beslöt avge en motion till stämman med anledning av de problem vi ser med rovdjursetableringar. Vi anser att vissa saker kan påverkas genom regionförbundet medan andra frågeställningar måste handläggas centralt av LRF. 

Årsmötets synpunkter sammanfattas därför med:     

att: regionen arbetar för att licensjakt ska bedrivas i första hand i de områden som har de största rovdjursproblemen. Detta gäller såväl varg som björn. Vår önskan är att dessa områden får en ”egen” kvot.   

att: regionstyrelsen får i uppdrag att lämna en motion till riksförbundsstämman med dessa krav: Lagstiftningen ändras så att jakt på björnhona med ungar blir tillåten där problem finns med problemindivider. Staten tar ansvar för och bekostar alla störningar som rovdjuren medför. Vid beslutad skyddsjakt bekostas denna av länsstyrelsen och ekonomiska ramar ska vara så tilltagna att dessa inte sätter begränsning för skyddsjakt.

Jan Thorén, Ordf. LRF Mellanljusnan. 

 

Motion fem, Söderhamns lokalavdelning:

"Sent utbetalda EU-stöd"

Då EU-stödprogram senaste förändrades för 2015 gjordes ett synnerligt dåligt arbete från myndigheternas håll med att i tid ta fram stödmodell för handläggning. Eu godkände till att börja med det arbete och SJV och Länsstyrelsen fick arbeta om sitt material. Effekten blev att de fått skjuta fram sin handläggning på grund av saknade IT-stöd!!

Detta gäller även för de investeringsstöd som startade i sept. 2014. Även för dessa stöd har det saknats färdiga stöd för handläggning. Detta påverkar direkt den enskilde företagarens ekonomi.

De tidsplaner som sattes upp för dessa stöd måste hållas!! Staten kan inte 2015 skylla på brist i IT-system.

LRF Söderhamn anser att därför:

att: LRF centralt mer tydligt skall kräva att de ursprungliga tidplanerna skall hålla från myndigheterna, och att i de fall de inte hålls, på grund av bristande IT-stöd, skall LRF kräva att manuell handläggning för att bromsa producenternas rätt till stöden.

att: Regionstyrelsen ges i uppdrag med ovangivna synpunkter utforma en skrivelse till riksförbundsstyrelsen.

Söderhamn 2015-11-24, Sven-Ulrich Ohlsson, Ordf. LRF Söderhamn.

Motionen antagen på LRF Söderhamns årsmöte 2015-11-30. Jonas Westman, Sekr. på årsmötet.