My Fransson från Studieförbundet Vuxenskolan inledde träffen med att berätta lite om hur man inom SV arbetar och samarbetar med LRF. Att man inom verksamheten kunde få hjälp med både studiecirklar, kursdagar och kulturarrangemang.

-Det kan vara allt ifrån en föreläsning eller trivselkväll. Ett exempel på kulturarrangemang kan också vara ett kosläpp, fältvandring eller att man bjuder in besökare till sin gård, berättade My Fransson.

Äganderätt

Carl von der Esch från LRFs äganderättsgrupp var också på plats för att prata om äganderätten och den problematik som man kan stöta på som markägare. Han berättade också hur LRF jobbar med frågan och hur en LRF-medlem kan få hjälp, till exempel om man hamnat i en tvist.

Ett annat ämna som avhandlades var hur Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ser på biologiskt mångfald och hur LRF jobbar med att förändra synen på utarmning.

- Vi måste ända verklighetsbilden av att det moderna jord- och skogsbruket förstör biologiskt mångfald, sa han.

 Carl von der Esch

LRFs äganderättsgrupps målsättning med arbetet har bland annat handlat om att kunna förändra och planera, att medlemmarna verkligen ska kunna märka en skillnad och att man ska bilda opinion.

Carl von der Esch menade också att det ibland kunde vara bra att ge andra utrymme för att debattera frågor som LRF driver. På så sätt skulle frågan lyftas från flera håll och kanske prioriteras annorlunda.

-Det är bra om andra argumenterar för det vi jobbar med. LRF måste inte alltid vara längst fram.

Vårens utbildningar

Under mötet informerade också Lotta Zetterlund om att utbildningar för nya förtroendevalda kommer att hållas i Sandviken . Något datum är inte spikat men en inbjudan kommer skickas ut till de som berörs.  

 Lotta Zetterlund

Vattendirektivet

Pirjo Gustafsson pratade om Vattendelegationen och de beslut som gäller åtgärdsprogrammet i vattendirektivet.

- Vattendirektivet kommer vara viktig hela perioden, det vill säga fram till 2021, med många åtgärder som föreslås.

Många åtgärder är också dyra och då måste det till extern finansiering och inte som det föreslås att allt ska bekostas av de som bedriver verksamheter, berättade Pirjo Gustafsson.

 LRF har också lyft fram att lantbruket under lång tid har arbetat seriöst för renare vatten och det har gett resultat, något som man nu frivilligt vill fortsätta att arbeta med.

- LRF och flera andra lämnade i sina remisser att remissvaret om åtgärdsprogrammet ska lyftas i regeringen. Det har nu inträffat och bollen ligger därmed hos regeringen.

Pirjo Gustafsson

Räkenskapsår

Catarina Engblom och Erika Bränd redovisade frågan om räkenskapsår i lokalavdelningarna och att man fått följande svar:

  • 11 stycken ville kalenderår.
  • 13 stycken valde brutet år.
  • 1 avdelning svarat att det inte spelande någon roll.
  • 1 avdelning valde att inte svara.

Leaderområden

Lars Norlund och P-O Uhrus informerade om att det nu stod klart att man kan börja söka pengar i Leaderområderna. Den nya perioden stäcker till och med 2020. De uppmanade därför till eftertanke kring vad man kunde ansöka om i bidrag. För mer information kan man kontakta Theres Sundberg Gästrikebygden: 070-245 21 01 eller Tommy Swahn, Hälsingebygden: 0701803886.

Ordna stämma dagtid eller kväll

En fråga från Jättendal och Gnarp togs upp som handlade om huruvida man skulle gå tillbaka till ha stämma på dagtid med arvode. Förslaget blev att styrelsen skulle få i uppdrag att avgöra vad som var bäst.

Gårdsbesök i länet

Lotta Zetterlund berättade också kortfattat om att Åsa Lindestam, riksdagsledamot för socialdemokraterna i Gävleborg och vice ordförande i försvarsutskottet, har bett om att få göra gårdsbesök. Syftet är att Åsa Lindestam vill säkerställa livsmedelsproduktionen i landet och lära sig mer om de olika produktionsinriktningarna.