I en motion från Södermanlands, om vargens utökade utbredning, försökte Per-Olof Uhrus, ledamot i Gävleborg, få in ytterligare en attsats om att allemansrätten bör regleras under pågående skyddsjakt,  inom skyddsjaksområden.

Den attsatsen avslogs och stämman beslutade istället att bifalla styrelsens förslag om att arbeta för att förbättra rovdjursförvaltningen.

-Det var inte oväntat. Allemansräten är lite känslig, så jag har en viss förståelse, säger Per-Olof Uhrus, ledamot från LRF Gävleborg.

Yttrande 29  Rovdjurens kostader i jordbruket och kostnader för skyddsjakt

(Gävleborg 1, Mälardalen 4, Västra Götaland 3)

I debatten deltog Ronny Johansson, LRF Västra Götaland och Sven-Erik Hammar, vice ordförande.  

Stämman beslutade:

att             med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att de kostnader som skador och f

örebyggande av skador som rovdjursförekomst medför, fullt ut skall bekostas av staten med naturvårdsmedel och att fortsatt arbeta för förenklad överprövning av beslut om jakt på stora rovdjur samt

att             motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 31  Licensjakt på björn

Stämman beslutade:

att                  med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka om Naturvårdsverkets föreskrifter kan ändras så att motionens syfte uppnås, utan att acceptansen för björnjakt försämras.

Yttrande 33  Älgförvaltningssystemet, viltfrågorna och äganderätten

(Gävleborg 2, Skåne 2)

Stämman beslutade:

att             med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda hur en satsning på kunskap och erfarenhetsutbyten i viltförvaltningen kan genomföras samt

att             motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.