Motion nr 1 från Ockelbo lokalavdelning:

”Intrångsfrågor”

Då det s.k. samhällsintresset allt oftare ställer krav på markövertagande för vägar, järnvägar, kraftledningar, reservat m.m. ser vi det inom Ockelbo LRF-avdelning det som en nödvändighet att höja tilläggsersättningen utöver marknadsvärdet väsentligt. Nuvarande 25 procentiga tillägget kan beskrivas närmast som ett tillfälligt plåster på ett kraftigt blödande sår.

När verksamhet hotas av dessa intrång bör tilläggsersättningen fördubblas från dagens 25 procent av marknadsvärdet till 50 procent! Att få sina marker sönderstyckade av samhällsviktig infrastruktur ger ofta högre kostnader för markägaren vid brukandet av kvarvarande marken, samtidigt som det även kan finnas andra värden som måste ersättas med en högre nivå då det egentligen inte finns en säljare.

Vi föreslår därför:

att               LRF arbetar för att intrångsersättningen höjs till 50 procent  utöver det sedvanliga marknadsvärdet!

Motionen antagen vid Ockelbo LRF avdelnings årsmöte 2016-11-16

 

Motion nr 2 från Bollnäs lokalavdelning:

”Breddning vid kommunala avloppsanläggningar”     

Myndigheter använder stora resurser för inventeringar av enskilda avlopp och som drabbar enskilda med stora kostnader och totalt inom landet med enorma kostnader.

Däremot investeras ringa kostnader för inventering och åtgärdande av kommunernas egna avloppsverk och ledningssystem. Reningsverken och pumpstationer breddar vid snösmältning och häftiga regn på grund av att dagvattenledningar i äldre byggnationer anslutits till avloppsledningsnätet. Vid breddning släpps orenat avloppsvatten ut i vattendragen.

Oklart är om samtliga kommuner underhålls- och katastrofplanerar för sina anläggningar. Med bakgrund av ovanstående vill undertecknad:

att                 LRF påverkar myndigheter så att även kommunala avloppssystem kontrolleras och åtgärdas till krav likvärdiga enskilda avloppssystem. Dessutom skall även LRF påverka myndigheterna så att underhålls- och katastrofplaner upprättas för avloppssystemen och att därmed sökta dispenser blir tidsbegränsade.

Motionen antagen vid Bollnäs-Rengsjö LRF avdelnings årsmöte 2016-11-30

 

Motion nr 3 från Ockelbo lokalavdelning:

”Elnätskostnader”

I en tid när kostnaden för elnätet stiger i en mycket hög takt, är det dags att regering och myndighet, (Elmarknadsinspektionen), tar frågan på allvar och omgående ser över regelverket för eldistribution.

I Sverige finns 3 stora distributörer och det är en övernaiv tro att vi har en konkurrensutsatt marknad för distributionen! Samtliga visar enligt uppgift från Svenska Elnätsupproret på en extremt stor årsavkastning jämfört med övriga näringslivet i Sverige.

Vi hyser en stark misstanke att de "Tre stora" kompenserar sjunkande intäkter från produktionen med höjda nätavgifter.

Under hösten intervjuades en representant för ett av bolagen i TV och uttryckte då att man minsann inte utnyttjade möjligheten att höja till maximalt tillåtna nivå! Det uttalandet pekar på att den nivån ligger alltför högt, och hotar därmed framför allt jordbruksföretag och annan småindustri!

Vi föreslår därför:

att               LRF tar upp samtal med regering och myndighet att förändra regelverket för eldistribution i syfte att sänka taket för nätavgifterna.

Motionen antagen vid Ockelbo LRF avdelnings årsmöte 2016-11-16

 

Motion nr 4 från Bollnäs-Rengsjö lokalavdelning:

”Snöröjning och halkbekämpning av allmänna vägar”

För halkbekämpning av allmänna vägar där vägsalt med natriumklorid används så erhålls en hel del negativa påverkanseffekter som inte är oväsentliga;

  • Ökat rostangrepp på fordon, vägtrummor av stål m.m.
  • Utökad risk för viltolyckor där djuren går ut på vägarna för att slicka i sig salt.
  • Frigörande av fosfor samt förstörande av jordstruktur i mark vid vägar.

En delikat frågeställning uppstår om den frigivna fosforn och vems ansvar det är enligt förorenaren betalar (PPP- principen).

Se bifogad rapport från SLU i Uppsala

  • Utslagning av enskilda vattenbrunnar samt negativ påverkan inom vattenskyddsområden.

 

Det finns andra typer av vägsalt som har lägre miljöpåverkan än salt med natriumklorid och det är t.ex. salt med kalciumklorid.

Med bakgrund av ovanstående vill undertecknad;

att               LRF påverkar myndigheter att hitta andra lösningar för halkbekämpning än salt med natriumklorid.

Motionen antagen vid Bollnäs-Rengsjö LRF avdelnings årsmöte 2016-11-30

Motion nr 5 från Ockelbo lokalavdelning:

”Ersättning för merkostnader orsakade av rovdjursförekomst”        

I dagsläget är det inte möjligt att faktiskt mäta samhällets kostnad för rovdjursförekomst och hur rovdjuren påverkar livet på landsbygden. Studier avseende psykosociala och socioekonomiska faktorer har påbörjats för att utröna skillnader i vad som var normalt igår och vad som är normalt idag på landsbygden. De äldre utredningar av påverkan på landsbygden som gjorts av både Vargkommittén och SLU på uppdrag av regeringen har alla landat i ”bedömningar” och grova skattningar på vad rovdjursförekomsten kan kosta för olika produktionsformer.

Man har alltså gjort en bedömning av kostnader men ingen kompensation eller ersättning för de faktiska merkostnader som indirekt orsakas av statens vilt.

För de djurägare/djurhållare som har rovdjur nära inpå eller löper risk att utsättas för attacker av rovdjur är påverkan högst konkret. Det ställs idag krav på tillsyn och inte sällan ökar kraven på tillsyn p.g.a. rovdjursnärvaro. All den extra kraft och de timmar som djurhållare lägger ned i form av egen ökad arbetstid, körmil i fordon, extra lön på grund av rovdjursförekomsten får tas ur egen plånbok och ingen vet idag vad det egentligen kostar, gamla trubbiga ”bedömningar ” är fortfarande sanning.

Jag begriper inte att djurhållare inte har ersättning för de faktiska merkostnader som uppkommer på grund av att statens vilt kan angripa de egna tamdjuren. Ett sådant sätt att redovisa /hantera ökad merarbete skulle på ett konkret sätt visa statsmakterna de faktiska kostnaderna för rovdjurens närvaro invid djurbesättningar samt kompensera djurhållare för det merarbete som orsakats dem.

Jag yrkar på:

 

att               LRF skall verka för att djurhållare skall kunna få ersättning för egna redovisade merkostnader orsakade av rovdjursförekomst i närområdet såsom t.ex. extra arbetstid.

 

att               LRF skall utarbeta förslag på rimliga ersättningsnivåer och handlingar/områden som kan vara föremål för ersättning, tex bör familjemedlem inte förutsättas arbeta gratis.

 

att               nivåerna skall indexregleras (kopplas mot basbelopp) så att urholkning inte sker år från år.

Motionen antagen vid Ockelbo LRF avdelnings årsmöte 2016-11-16

Motion nr 6 från Ockelbo lokalavdelning:

”Motion angående EU stöd för putsning av åker”       

I dag har vi en självförsörjningsgrad på ca: 50 % här i landet Sverige. Vi har ingen garanti att våra gränser ska vara öppna för import. Kan bli stängda på grund av sjukdom, oroligheter mm. Jag mins hur det var på 1940 talet, med ransonering mm.

Jag kan inte fatta att man kan få EU stöd för mark som inte är i produktion, därför ska LRF verka för:

att                    all brukningsbar mark ska vara i produktion

att                    EU stöden läggs till produktion och ej till putsning av vallar

att                    självförsörjningsgraden höjs betydligt

att                    marken brukas enligt god jordbrukarsed

Motionen antagen vid Ockelbo LRF avdelnings årsmöte 2016-11-16

Motion nr 7 från Ovansjöbygdens lokalavdelning:

”Medlemsrabatt hos LRF Konsult”

Under många år har det vid olika tillfällen påtalats att det är mycket märkligt att LRF Samköp som förhandlar fram rabatter till oss LRF medlemmar hos en mängd olika företag inte lyckas med att förhandla fram LRF rabatt hos sitt eget dotterbolag LRF Konsult.

Nu erbjuder LRF Konsult en rad olika digitala lösningar för oss företagare, digital skogsägare och digital företagare, tjänster till fasta priser. Nu när man inför dessa nya tjänster vore det på sin plats att samtidigt kunna erbjuda en LRF rabatt till oss som är både LRF medlem och kund hos LRF Konsult. En medlemsnytta som alla företagare skulle kunna ha glädje av samtidigt som det också skulle vara en sporre för LRF Konsults personal att erbjuda digitala skogsägare och digitala företagare ett medlemskap i LRF som då ger rabatt den tjänst som kunden köper av dem.

Hushållningssällskapet har under många år erbjudit sina företagsmedlemmar rabatt på de tjänster som man köper av deras konsulter.

Vi yrkar på:   

att               motionen skickas till riksförbundsstämman för att med tyngd av ett stämmobeslut få fram en rabatt som kan gynna LRF medlemmar och även bidra med nya medlemmar till LRF.

Motion antagen av Ovansjöbygdens lokalavdelningsårsmöte.

 

Motion nr 8 från Hille- Valbo lokalavdelning:

”Rättssäkerheten för djurägare”            

Som djurhållare så är man påpassad från många håll i dagens samhälle, det är djurrättsaktivister, veganer och myndigheter, de senare med en stor makt och ofta en låg kunskapsnivå om djurskötsel. Ibland kan nämnda grupperingar även vara samma person, vilket kan göra en inspektion hos en lantbrukare till en situation där man som lantbrukare känner sig helt rättslös och i händerna på okunniga människor som kan rasera ett företag på nolltid på helt felaktiga grunder.

Därför yrkar vi:

att               LRF startar ett arbete för att höja kunskapsnivån om lantbruksdjur och deras skötsel bland djurskyddsinspektörer i landet, praktiskt arbete i minst 6 månader, innefattande samtliga djurslag som man ska inspektera, bör vara ett krav. Detta säkerställer att inspektörer har relevant kunskap om de djurslag de skall inspektera.

att               LRF gör en genomgång över de ärenden där myndigheter beslutat om omhändertagande av lantbruksdjur, och utreder om detta skett rättssäkert och enligt gällande lagstiftning

att               LRF gör anmälan till Justitieombudsmannen i fall där myndigheternas handläggning inte gjorts på ett rättssäkert sätt, och driver dessa fall gentemot myndigheten

att               motionen i dess helhet sänds vidare till riksförbundsstämman

Motionen antagen vid Hille-Valbo LRF avdelnings årsmöte 2016-11-22

Motion nr 9 från Järbo lokalavdelning:

”Rättssäkerheten för djurägare”            

Som djurhållare så är man påpassad från många håll i dagens samhälle, det är djurrättsaktivister, veganer och myndigheter, de senare med en stor makt och ofta en låg kunskapsnivå om djurskötsel. Ibland kan nämnda grupperingar även vara samma person, vilket kan göra en inspektion hos en lantbrukare till en situation där man som lantbrukare känner sig helt rättslös och i händerna på okunniga människor som kan rasera ett företag på nolltid på helt felaktiga grunder.

Därför yrkar vi: 

att               LRF startar ett arbete för att höja kunskapsnivån om lantbruksdjur och deras skötsel bland djurskyddsinspektörer i landet, praktiskt arbete i minst 6 månader, innefattande samtliga djurslag som man ska inspektera, bör vara ett krav. Detta säkerställer att inspektörer har relevant kunskap om de djurslag de skall inspektera.

att               LRF gör en genomgång över de ärenden där myndigheter beslutat om omhändertagande av lantbruksdjur, och utreder om detta skett rättssäkert och enligt gällande lagstiftning

att               LRF gör anmälan till Justitieombudsmannen i fall där myndigheternas handläggning inte gjorts på ett rättssäkert sätt, och driver dessa fall gentemot myndigheten

att               motionen i dess helhet sänds vidare till riksförbundsstämman

Antagen vi Järbo LRF:s årsmöte den 22 november 2016