Motion nr 1 från Edsbyn om lokal mat i restauranger

LOKALAVDELNINGEN I EDSBYN vill möjliggöra för producenter att leverera sina produkter till restauranger så att restaurangerna kan erbjuda lokal mat. Detta genom att LRF Gävleborgs regionförbundsstyrelse får i uppgift att ta reda på om farmartjänst eller maskinringarna har möjlighet att tillhandahålla kylbil som kan leverera produkterna till restauranger. Att de även gör en förstudie hos restauranger hur intresset ser ut samt hur länken mellan restaurang och producent ska lösas.

REGIONSTYRELSEN delade motionärens syn på att lokalproducerad mat ska nå kunderna måste det blir bättre och att det måste bli lättare att kunna hämta varor hos lokala producenter. Det behövs mera samarbete och kännedom om varandra. Regionen kontaktar MatVärden som driver ett utvecklingsarbete där denna fråga passar in. Stämman var nöjd med styrelsens redogörelse.

Motion nr 2 från Ovansjöbygden om det nya älgförvaltningssystemet

LOKALAVDELNINGEN I OVANSJÖBYGDENS vill att LRF tar ansvar och stöttar markägarintresset i de olika älgförvaltningsområdena. Detta genom att samordna skogsägarföreningar och LRF skogsägare för att gemensamt skapa resurser för kompetensutveckling samt regelbundet stötta de privata markägarrepresentanterna i älgförvaltningsgrupperna. 

REGIONSTYRELSEN stöttade motionen och biföll motionens intentioner. Stämman beslutade att skicka motionen till riksförbundsstämman.

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN beslutade att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda hur en satsning på kunskap och erfarenhetsutbyten i viltförvaltningen kan genomföras samt att motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

STATUS: Arbetet är påbörjat i samarbete med Vuxenskolan och LRF Gävleborg.

Mer info: Anders Wetterin, anders.wetterin@lrf.se. Tel: 08-787 58 99

Motion nr 3 och 4 från Mellanljusnan och Ovansjöbygden lokalförening om rovdjur och ansvaret för att genomföra skyddsjakt

Nr 3 LOKALAVDELNINGEN I MELLANLJUSNAN ville att regionen ska arbeta för att licensjakt ska bedrivas i de områden som har de största rovdjursproblemen, i första hand. Detta gäller såväl varg som björn. Vår önskan är att dessa områden får en ”egen” kvot. Mellanljusnan ville också att regionstyrelsen får i uppdrag att lämna en motion till riksförbundsstämman med krav på att lagstiftningen bör ändras så att jakt på björnhona med ungar blir tillåten där problem finns med problemindivider och att staten tar ansvar för och bekostar alla störningar som rovdjuren medför. Vid beslutad skyddsjakt bekostas denna av länsstyrelsen och ekonomiska ramar ska vara så tilltagna att dessa inte sätter begränsning för skyddsjakt.

REGIONSTYRELSEN valde att gå på motionärernas linje och föreslog att ge regionförbundet i uppdrag att utforma en motion till riksförbundsstämman.

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN valde att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att de kostnader som skador och förebyggande av skador som rovdjursförekomst medför, fullt ut skall bekostas av staten med naturvårdsmedel och att fortsatt arbeta för förenklad överprövning av beslut om jakt på stora rovdjur samt att motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

STATUS: Möte med Naturvårdsverket och Svenska Jägare-förbundet om finansiering av studie om socio-ekonomiska effekter av rovdjur hålls i oktober. Möte med Näringsdepartementet om överföring av kostnader från LBP till viltskadeanslaget genomfört av LRF Mälardalen. Möte med Naturvårdsverket om hur ändrade statsstödsregler minskar ersättningar för stora rovdjur hålls i oktober på Naturvårdsverket.

Mer info: Anders Wetterin anders.wetterin@lrf.se 08-787 58 99

Nr 4 LOKALAVDELNINGEN I OVANSJÖBYGDENS motion önskade man attLRF med kraft ställer krav på att staten tar ekonomiskt ansvar för de kostnader som uppstår i samband med beviljad skyddsjakt av statens skyddade vilt. Lokalavdelningen menade att det inte kunde vara rimligt att enskilda tamdjursägare skall stå för kostnaderna som uppstår i samband med skyddsjakt för att ta bort statens skyddade vilt. När det gäller renbetesland så tar staten ansvar och kostnader för skyddsjakten. De yrkade även på att LRF arbetar för att staten tar ansvar för att skyddsjakten kan genomföras på ett tryggt sätt för de som får uppdraget att genomföra skyddsjakten och önskade att motionen skulle bifallas av regionförbundsstämman och sänds vidare till riksförbundsstämman.

REGIONSTYRELSEN valde att gå på motionärernas linje och föreslog att ge regionförbundet i uppdrag att utforma en motion till riksförbundsstämman med yrkanden på att staten skall ta ansvar och kostnaden, för såväl direkta som indirekta, skador som rovdjur orsakar samt för skyddsjakter på statens vilt. De gav även i uppdrag till regionförbundsstyrelsen att utforma en skrivelse till viltförvaltningsdelegationens ledamöter med tydliggörande av önskemålet om att kunna styra licensjakten, vid behov, till de områden som har rovdjursproblem. De ville att också att regionstyrelsen ska arbeta för att lättare möjliggöra skyddsjakt på björnhona med ungar om inte styrd licensjakt till problemområden är tillräckligt för att undanröja problem kring tamdjur, samt att ge i uppdrag åt regionförbundet att utforma en motion till riksförbundsstämman med innebörden att jaktförordningen ändras så att jakt på björnunge, såväl års- som fjolårs-, blir tillåten under licensjakt. Stämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN valde att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka om Naturvårdsverkets föreskrifter kan ändras så att motionens syfte uppnås, utan att acceptansen för björnjakt försämras.

STATUS: Förslag om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter för licensjakt på björn sänt till verket. Revidering av föreskrifterna ska påbörjas under 2016.

MER INFO: Anders Wetterin, anders.wetterin@lrf.se. Tel: 08-787 58 99

Motion nr 5 från Söderhamns om Sent utbetalda EU-stöd

LOKALAVDELNINGEN I SÖDERHAMN konstaterar i sin motion att myndigheterna gjorde ett dåligt arbete med att ta fram en stödmodell för handläggning sedan EU-stödprogrammets förändrades 2015. Effekten blev att de fick skjuta fram sin handläggning på grund av saknade IT-stöd. Detta påverkar direkt den enskilde företagarens ekonomi. De tidsplaner som sattes upp för dessa stöd måste hållas. Staten kan inte 2015 skylla på brister i IT-systemet. LRF Söderhamn anser därför att LRF centralt mer tydligt skall kräva att de ursprungliga tidplanerna skall hålla från myndigheterna, och att i de fall de inte hålls, på grund av bristande IT-stöd, skall LRF kräva att manuell handläggning för att bromsa producenternas rätt till stöden. Regionstyrelsen fick under stämman i uppdrag att utforma en skrivelse till riksförbundsstyrelsen.

REGIONSTYRELSEN menade att Söderhamns lokalavdelning lyft en synnerligen viktig fråga och att det är utom all kritik att de i dagens moderna IT-samhällekan skylla de försenade utbetalningarna och handläggningen på bristande IT-stöd. Regionförbundsstyrelsen gav i uppdrag åt regionförbundet att utforma en skrivelse till riksförbundsstyrelsen och framföra vikten av fortsatt arbete från LRF med att få en lösning på de orimligt sena utbetalningarna av EU-stöden.

STAUS: En skrivelse skickades till riksförbundsstyrelen i april. Flera regioner skickade motioner till riskförbundsstämman i samma ärende och LRF jobbar med full kraft vidare med frågan.

MER INFO: Lars-Erik Lundkvist. larseriklundkvist@lrf.se Tel: 08-7875305