Nöjdheten bland LRF Gävleborg 5200 medlemmar har ökat sedan 2016. Det visar den nya medlemsundersökningen för 2017. Enligt Ipsos Marketings statistik är antalet nöjda medlemmar i Gävleborg 64%, en ökning med hela 10 % från föregående år.

Gävleborg har också ett något lägre andel  missnöjda medlemmar. Jämfört med genomsnittet för riket som ligger på 7% så ligger Gävleborg på 6%.

- Det gläder mig att vi ökat nöjdheten med 10%. Det sporrar i arbetet framåt. Nu har missnöjet kring medlemsavgiftsförändringen året innan lagt sig och medlemmarna ser att LRF gör skillnad som företagarorganisation, säger Maria Jonsson, regionordförande.

Viktigaste framgångsfaktorerna
De viktigaste framgångsfaktorerna har enligt medlemmarna i Gävleborg varit möjligheterna att påverka LRFs verksamhet, Information om vad LRF gör och bemötande och tillgänglighet vid kontakt med förtroendevalda.

- Vi har visat att LRF arbetar för medlemmarna i äganderättsfrågor och då tänker jag bland annat på stoppade avverkningarna på grund av lavskrikor, äganderättsträffarna runt om i länet men också vårt gemensamma arbete över landet med att påverka att den nationella livsmedelsstrategin nu är på plats. Här i länet har det också startats upp ett arbete med en regional livsmedelsstrategi. Det lovar gott! 

Stor förändring från 2016 även på riks
LRF har sedan flera år tillbaka genomfört en medlemsundersökning för att se hur nöjda medlemmarna är inom olika delar av organisationen. Den senaste gången undersökningen genomfördes var 2016. Då var antalet nöjda medlemmar färre och en trolig förklaring till det handlar om en stor förändring i medlemsavgifter. Men i år visar siffrorna att även rikssnittet ökat från föregående år, från 54% till 66% i antal nöjda medlemmar, enligt Ipsos Marketings statistik. Årets nöjdhetstal är en tydlig markering att nöjdheten nu återvänt i medlemsleden.

Påverkar LRFs verksamhetsplanering
Undersökningen används dels för att följa upp och sätta mål för ”Nöjd Medlem”, dels som underlag för att skapa strategier för att nå uppsatta mål. Resultaten för undersökningen ligger också till grund för LRFs årliga verksamhetsplanering. 

Intervjuerna genomfördes från början av januari till början av mars 2017. 

1685 svarade
Ipsos har utgått ifrån ett bruttourval på 5500 medlemmar. Detta bestod av runt 300 slumpmässigt utvalda personer från var och en av LRFs 17 regioner. Totalt svarade 1 685 personer.

Svarsfrekvensen för de enkäter som skickades ut var 31%.