- För att det ska bli ett bra strategiarbete, som verkligen bidrar till tillväxt och utveckling inom livsmedelsområdet, måste vi forma ett brett samarbete där aktörer i hela livsmedelskedjan finns med – livsmedelsproducenter, förädlingsföretag, rådgivningsorganisationer, offentlig sektor, finansiärer, branschorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker, säger David Levrén, företagsutvecklare vid Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Gävleborg.

Nyckelorden i arbetet är nära samverkan, delaktighet och kreativa processer.

- Det är tillsammans som vi kan åstadkomma utveckling, förklarar David Levrén.


En arbetsgrupp, med representanter från Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF i Gävleborg fick tidigare i år i uppdrag att fram en regional livsmedelsstrategi för Gävleborgs län som ska gälla till och med år 2030.

- Vi behöver mer bra mat från Gävleborg. Den regionala livsmedelsstrategin ska även öka förståelsen för livsmedelsproduktionens roll i samhället, säger Berit Löfgren, enhetschef vid Länsstyrelsen Gävleborg.

- Den regionala livsmedelsstrategin ska bidra till att hantera hinder, skapa möjligheter för tillväxt i länets livsmedelsbransch och bli en plattform för politiska beslut och prioriteringar i den regionala utvecklingen, förklarar Berit Löfgren.

Förutom att möta efterfrågan på livsmedel ger livsmedelsproduktionen exempelvis öppna landskap och en levande landsbygd.

En nationell livsmedelsstrategi med tre fokusområden

I januari 2017 presenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht en nationell livsmedelsstrategi. Det övergripande målet med denna är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Syfte är att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Den regionala livsmedelsstrategin för Gävleborgs län tar sin utgångspunkt i den nationella livsmedelsstrategin. Bland annat har tre områden pekats ut som särskilt viktiga. Dessa är:

  • Regler och villkor
  • Konsument och marknad
  • Kunskap och innovation

 

När det gäller regler och villkor är målsättningen att dessa ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten. Inom området konsument och marknad ligger fokus på att konsumenten ska ha högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna val. Kunskap och innovation en förutsättning för ökad produktivitet samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Storsatsning på ökad matproduktion i hela landet

I oktober i år fattade regeringen beslut om fördelning av 142 miljoner kronor till insatser för att stärka regional och lokal livsmedelsproduktion inom ramen för livsmedelsstrategin. Av dessa kommer 100 miljoner från Landsbygdsprogrammet där de har varit öronmärkta för satsningar på livsmedelsstrategins genomförande. Pengarna går bland annat till Sveriges länsstyrelser. Ytterligare 42 miljoner kronor erbjuds landets aktörer med regionalt utvecklingsansvar. En av dessa är Region Gävleborg.

-         Region Gävleborg arbetar för en hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborgs län. Det gör vi bland annat genom att vara med att bidra till att vi i vårt län kan utveckla vår livsmedelskedja, säger Mikael Lif, miljöstrateg och gruppledare för Ekocenter vid Region Gävleborg.

Han fortsätter:

- De pengar som regeringen nu skjuter till kommer att på olika sätt gå till att stödja arbetet med regionala livsmedelsinsatser som i sin tur bidrar till genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin vars övergripande mål är en ökad matproduktion i Sverige, förklarar Mikael Lif.

Karin Jansson (MP), ordförande i hållbarhetsnämnden tycker att satsningen på en regional livsmedelsstrategi är positiv:

- Region Gävleborg arbetar hårt för att det ska finnas förutsättningar för att bo och verka i hela länet. Här är en regional livsmedelsstrategi en viktig pusselbit. Att vi fått till ett brett samarbete i frågan är positivt och en viktig del för att utveckla den regionala livsmedelsproduktionen. Med strategin kan utvecklandet av en livskraftig och aktiv landsbygd ta fler steg framåt. Samtidigt går Gävleborg före i den gröna omställningen och bidrar till att minska livsmedlens klimatpåverkan, säger Karin Jansson.

Kontakt:
David Levrén, företagsutvecklare vid Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Gävleborg; david.levren@lrf.se, 026-24 59 91

Berit Löfgren, enhetschef vid Länsstyrelsen Gävleborg; berit.lofgren@lansstyrelsen.se, 010-225 14 36 

Mikael Lif, miljöstrateg och gruppledare för Ekocenter vid Region Gävleborg; mikael.lif@regiongavleborg.se, 026-65 02 42

David, Berit och Mikael sitter allesammans med i arbetsgruppen som driver livmedelsstrategiarbetet.

Vad är en regional livsmedelsstrategi?

Gävleborg har goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion. Trots det minskar produktionen av livsmedel. Detta har lett till att åkermark tas ur bruk, landskapet växer igen och arbetstillfällen går förlorade. För att möta denna trend har Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg startat ett projekt för att fram en regional livsmedelsstrategi för Gävleborgs län. Målet är att kunna presentera strategin under slutet av 2018. Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin tar sin utgångspunkt i den nationella livsmedelsstrategin. I den framgår att den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.

Mer information 
Storsatsning på ökad matproduktion i hela landet (Länk till: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/storsatsning-pa-okad-matproduktion-i-hela-landet/)