Motion 1 - Järbo lokalavdelning:

”Medlemsdemokrati”

Regionen håller under året ett antal förtroendemannaträffar för att hålla lokalavdelningarnas förtroendevalda uppdaterade över vad som sker i regionen och i riksförbundet. Detta är mycket bra för att få ut information till förtroendevalda och i förlängningen till medlemmarna, samt att skapa kontaktnät för deltagarna på träffarna.

Dock finns ett bekymmer med dessa träffar, de hålls alltid på Nytorp!

Det är ju bra, för de som bor i södra Hälsingland, som oftast sluter upp mangrant.

För förtroendevalda i norra Hälsingland och Gästrikland är avståndet för att ta sig till ett möte, dessutom oftast på kvällstid, väl stort.

Järbo LRF avdelning yrkar därför:

att                 Distriktsstyrelsen hädanefter håller samma informationsmöte på flera platser i länet, så att alla förtroendevalda bereds större möjlighet att kunna delta

Motionen antagen vid Järbo LRF avdelnings årsmöte den 15/11 2017

 

Motion 2 – Ockelbo lokalavdelning

”EU-stöd”

Under flera år har den svenska regeringen genom Statens Jordbruksverk missbrukat sitt uppdrag att i respektabel tid sköta sina utbetalningar till jordbrukare som ersättningar och kompensation för det arbete som utföres på de svenska gårdarna. Regeringen som har det yttersta ansvaret har inte lyft ett finger för att rätta till missförhållandena. Att inte mer handfasta protester förekommit mot detta är att betrakta som ett under, det hade knappast kunnat undvikas i vissa andra EU-länder. 

Vi är medvetna om att regeringen och Jordbruksverket inte bryter mot EU-reglerna för stödutbetalningar, men då Sverige som land ofta brukar hävda att det inte är otillåtet att gå längre än vad EU föreskriver.

Vi föreslår därför:

att                 LRF kräver att ett stoppdatum införs som sista utbetalningsdag av EU-stöd till jordbruket till förslagsvis 30/11, för att jordbruksföretagaren skall kunna investera eller reglera skulder innan årsskiftet. Om detta datum passeras utan rimlig anledning skall Jordbruksverket åläggas en ränta enligt lagstadgad nivå.

Motionen antagen vid lokalavdelningens årsmöte 2017.11.30

Motion 3 – LRF Ungdomen Gävleborg

”Minska gårdsstödet till inaktiva markägare”

Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Det finns regler för hur marken ska skötas för att ha rätt till gårdsstödet.

Unga lantbrukare som vill starta en egen produktion eller utöka sin befintliga är i många fall beroende av mer marknärheten av gården. I flera fall har vi hört om markägare som istället för att arrendera ut marken till en satsande, ung lantbrukare, väljer att själva ha kvar marken för stödens skull och bara putsar av marken en gång per år för att få ut pengarna.

När man söker gårdsstöd, så räcker det med att putsa grödan innan den 31 oktober att uppfylla kraven för att få stödet. I vissa fall är kan det vara helt rätt. I andra fall, som när en markägare som inte är en aktiv lantbrukare, väljer att behålla marken enbart för stödets skull, är det fel. På detta sätt hindras yngre från att satsa på sina lantbruksföretag. Inaktiva lantbrukare förhindrar utvecklingen av svensk lantbruksnäring.

LRF Ungdomen Gävleborg yrkar:

att                 LRF ska arbeta för ett differentierat gårdsstödet i två nivåer, en låg nivå där det inte sker någon produktion, träda, en högre nivå där marken brukas, skördas. Det ska inte vara ekonomiskt attraktivt att bara putsa jorden och inte ha någon annan produktion.

 

att                 Motionen skickas vidare till riksförbundsstämman

Njutånger 2017-11-19

Madelene Hammars, LRF Ungdomen Gävleborg

 

Motion 4 – Ockelbo lokalavdelning

”Aluminiumburkar”

Varje år skadas och dödas många nötkreatur av slängda aluminiumburkar. Detta orsakar ett stort lidande för djuren, men även givetvis onödiga kostnader för djurägaren.

Förutom de lantbruksrelaterade bekymmer som utkastade burkar orsakar, så är  tillverkningen en stor miljöbelastning. Den återvinning som sker är tyvärr alltför blygsam för att såväl miljö som djur skall känna sig tillfredsställda. Sverige måste hitta andra förpackningsmaterial som kan ersätta aluminium, och givetvis finns alternativen att finna i de gröna näringarna. Såväl från åker- som skogsmark finns fullgoda ersättningar till aluminiumet, det som fattas är endast ett beslut att fasa ut aluminium!

Vi föreslår därför:

att                 LRF arbetar för att dryckesförpackningar av aluminium förbjudes, och att miljövänliga och för djur ofarliga material användes framledes!

Motionen antagen vid avdelningsårsmötet 2017.11.30

Motion 5 – Ockelbo lokalavdelning

”Miljöprövning av småskalig vattenkraft”

Regeringen släppte den 29 juni sitt förslag om hur alla vattenkraftverk under de närmaste 20 åren skall få sina villkor om drift och miljöåtgärder omprövade av mark- och miljödomstolarna. Förslaget ger möjlighet för en rad myndigheter att tillämpa sina egna föreskrifter, vägledningar och andra dokument.

Därmed lämnas fritt för olika intressemyndigheters egna tolkningar. Detta har resulterat i en övertolkning av de egna reglerna jämfört med kraven i EU:s ramvattendirektiv. Bland annat föreslås det att småskalig vattenkraft skall nyprövas, inte omprövas. Det innebär en helt ny juridisk process och ingen hänsyn tas till att verksamhet och vissa dammar funnits på plats i vissa fall, i flera hundra år.  Det innebär vidare att den svenska tillämpningen, som det nu aviserats, blir ännu striktare än vad som föreskrivits av EU.

Denna tillämpning kan på ett mycket negativt sätt påverka flertalet småskaliga kraftproducenter. En reell konsekvens är utrivning av huvuddelen av gamla dammar och småskaliga kraftverk som innebär att den lokala kraftproduktionen upphör.

Då varje bygd har sina egna förutsättningar påverkar en utrivning av dammbyggnader många andra faktorer såsom årstidsvis oreglerade vattenflöden, sänkta nivåer i sjöar, vattendrag och åar men även grundvattennivåer i brunnar. De lokala kraftproducenterna är inte sällan också en motor i den moderna landsbygdsutvecklingen som både ger elkraft och ekonomi till lokala företagandet.

Vi föreslår därför:

att                 LRF arbetar för att småskalig vattenkraft som funnit före tillkomsten av EU:s ramvattendirektiv INTE skall NYPRÖVAS utan att en prövning skall ta hänsyn till kulturhistoriska värden och de särskilda rättigheter som funnits ikraft före 1998 och miljöbalkens tillkomst.

Motionen antagen vid avdelningsårsmötet 2017.11.30

Motion 6 - Ockelbo lokalavdelning

”Nyckelbiotoper”

Vi har nu levt med nyckelbiotops-begreppet under många år. Från start sades att det skulle röra sig om områden på max fem hektar. Genom åren har den gränsen suddats ut rejält, numera finns nyckelbiotoper som är många gånger större. Det har även funnits exempel på att myndigheter lagt ut någon typ av "skyddszoner" utanför nyckelbiotopen, och därmed orsakat ett ännu större intrång än vad som var avsikten!

När det gäller just nyckelbiotoper så finns inga ersättningar att få, och eftersom de flesta skogaktörer har en certifiering att ta hänsyn till så är virket i praktiken osäljbart. Det finns även en misstanke om att en avverkning i en nyckelbiotop skulle orsaka utomparlamentariska protester i syfte att stoppa avverkningen. Det är en fullständigt omöjlig situation som många skogsägare hamnat i, endast på grund av att man inte följt myndigheternas tidigare riktlinjer hur skogen skulle skötas.

Att vissa skogar skall bevaras i någon form är inget som vi ifrågasätter, dock ser vi det som självklart att om det inte är på skogsägarens initiativ så skall ersättning utgå enligt gängse principer!

Därför föreslår vi:

att                 LRF driver frågan att begreppet "Nyckelbiotop" avskaffas, och fortsättningsvis skall skogar bevaras endast genom frivilliga avsättningar eller av staten utbetald ersättning!

Motionen antagen vid lokalavdelningens årsmöte 2017.11.30

 

Motion 7 – Torsåkers lokalavdelning

”Älgförvaltning”

Efter sex år med den nya älgförvaltningen har den största entusiasmen lagt sig och misstagen blotats, det har inte blivit bättre. Det har däremot blivit orealistiskt dyrt.

Förvaltningsområdenas roll har överdrivits och upprättande av förvaltningsplan är ändå av stor betydelse.

Av ekonomiska och praktiska skäl omfattat ett förvaltningsområde i många fall flera älgstammar. Hur dessa olika älgstammar ska beskattas är svårt att peka på.

Det finns idag inte heller någon så säker inventeringsmetod om inte orealistiskt med pengar tillsätts så att den absoluta sanningen uppnås. Ju större områden ju större felkälla.

Kraven för att bilda älgskötselområden har blivit fel.

Ett älgskötselområde borde vara av den storleken att det går att väsentligt påverka en älgstam (25–30 000 ha).

Styrelsen i ett älgskötselområde bör tillsättas enligt de principer som gäller för älgförvaltningsområdena med tillägget att det skall vara väl förankrade och pålästa om sitt område (vandrat bland skogsskadorna) skötselplaner bör tas fram i samarbete med förvaltningsområdet.

Samråd är ett sönderpratat ord som helt saknar betydelse.

Magkänslan är fortfarande en viktig del av förvaltningen tills bättre inventeringsmetoder ser dagens ljus.

Jag föreslår därför:

att                 LRF verkar för att andemeningen i texten ovan uppfylls.

Per Norlin, Torsåker