Från LRF Gävleborg skickade fyra motioner till riksförbundsstämman 2018. Det handlade om registrering av nyckelbiotoper, utbetalningar av EU-stöd, miljöprövning av småskalig vattenkraft och om problematiken kring att djur skadar sig av aluminiumburkar som slängs i naturen. Under riksförbundsstämman fick motionerna tydliga bifall.

När det gäller motionen om nyckelbiotoper ska LRF fortsätta att arbeta för att endast skog som berättigar till formellt skydd eller frivilligt avsätts av skogsägaren ska registreras som nyckelbiotop. LRF skall också arbeta för att EU-stöd som inte betalas ut enligt plan skall beläggas med dröjsmålsränta.

Motionen om småskalig vattenkraft fick bifall, vilket innebär att LRF skall följa upp det förslag som Lagrådet föreslagits. Ett tillägg från LRF Skåne, om att omfatta även dammar som inte är vattenkraft, bifölls också.

LRFs riksförbundsstyrelse svarade på motionen om aluminiumburkar med redogörelse för vad som redan görs och stämman biföll att arbeta för att genomföra kampanjer mot nedskräpning tillsammans med ”Håll Sverige Rent”.