”Tillsammans kan vi klara de stora utmaningar som vi står inför”. Det var huvudbudskapet när Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg träffade länets kommuner och myndigheter för en gemensam avsiktsförklaring om de globala hållbarhetsmålen utifrån Agenda 2030. LRF representerades av regionchef, Håkan Johansson.

–  LRF är en part i processen och därför är det viktigt att vi är på plats, säger Håkan Johansson.

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 handlar om 17 globala hållbarhetsmål för ett hållbart samhälle. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet och för att lyckas med detta behöver vi tillsammans verka för de globala målen i såväl långsiktiga planer som i det dagliga arbetet. Det var bakgrunden till att Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg bjöd in till avsiktsförklaring på Gävle slott den 9 november.

–  Den här dagen visar att vi redan gör mycket bra saker inom hållbarhetsområdet och att vi har all rätt att vara stolta. Men det innebär inte att vi ska stanna upp och känns oss nöjda, utan nu har vi möjlighet att göra ännu mer och bli ett föredöme, både i Sverige och utomlands, sade Per Bill, landshövding Gävleborg, när han inledde förmiddagen.

Region Gävleborgs kartläggning visar att länet står inför stora utmaningar om vi ska lyckas nå de globala hållbarhetsmålen. Några exempel är kunskapsnivån i årskurs nio, energianvändningen per invånare, bostadsbrist i centralorten, barn i ekonomiskt utsatta hushåll och att endast två procent av landarealen i Gävleborg är skyddad.

Samtidigt har länet stora möjligheter och flera positiva trender. Den generella hälsoutvecklingen, andelen arbetslösa, vindkraftsanvändningen, antalet elever som får gymnasieexamen och andelen ekologiskt odlad åkermark är exempel på där utvecklingen går åt rätt håll.

Goda exempel att inspireras och lära av

Magdalena Berglin, strateg regional utveckling på Region Gävleborg, berättade om vikten av att den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten är en integrerad del i all verksamhet, såsom analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet, och hur hon och hennes kollegor lever efter denna princip i arbetet med att ta fram den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS). Hon talade även om att det är viktigt att arbeta så inkluderande som möjligt för att alla ska känna sig delaktiga och för att nå resultat.

Vikten av att involvera och att hållbarhetsarbetet har en tydlig koppling till verksamheten och dess styrmodell var även en röd tråd när Mora kommun delade med sig av sin resa. De började resan med strategin Hållbara Mora hösten 2016 i samband med att många av deras planer behövde revideras. Deras lärdomar hittills var:

  • Tydligt verksamhetsperspektiv - utgå från din egen kultur och verklighet
  • Koppling till verksamhetens styrmodell - en förutsättning för att nå resultat
  • Arbeta utifrån styrkor - fokusera på det ni gör bra
  • Kommunikation och dialog på riktigt - skapar delaktighet och är en framgångsfaktor
  • Fokus på HUR vi blir hållbara tillsammans - arbeta tvärsektoriellt istället för i stuprör
  • Det tar tid och måste få ta tid - den tid du lägger på dialog i början får du igen senare

Vilken av våra frågar har varit viktig att lyfta under dagen?

–  LRF Gävleborg ser givetvis en bibehållen och gärna ökad produktion av livsmedel och energi från jord och skog som ett viktigt hållbarhetsmål.

Förmiddagen avslutades med att länets kommun- och myndighetsrepresentanter skrev under varsin avsiktsförklaring tillsammans med landshövding Per Bill och regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg.