Motion nr 1:

Öka grundstödet till lokala avdelningarna

LRF måste vara rädd om grundmedlemmarna för att inte hela organisationens trovärdighet ska försvinna. Detta gör man bäst genom att ge sina lokalavdelningar en bra förutsättning att verka i sina områden.

Många väldigt engagerade lokalavdelningar behöver varje år lägga stort fokus på att få ekonomin i balans. Ett bra genomfört årsmöte, en banktjänst och en styrelse som inte behöver vara orolig att de själva måste bidra till LRF:s kassa är en förutsättning och grundstenar i en lokalavdelnings överlevnad.

Årsmöte, lokalhyra och en banktjänst kostar såklart pengar och dagens 1000 kronor i bidrag räcker endast till en banktjänst. Dessa grundkostnader anser vi inte att varje enskild lokalavdelning ska behöva samla in pengar till och därmed ödsla stor energi som annars kunde gå till mer viktig verksamhet för den lokala gröna näringen. Tillsammans får vi landet att växa!

Vi yrkar därför att:

Stödet till lokalavdelningarna höjs från dagens 1 000 kr/per år till 3 000 kr/per år.

Stödet på 2,50 kr/per medlem kvarstår.

Motionen antagen vid Järvsö LRF avdelnings årsmöte den 27/11 2018

 

Motion nr 2:

Utvecklingsfond för LRF:s lokalavdelningar

LRF är i Sverige en mycket stark intresseorganisation som är viktig för såväl lantbrukare som konsumenter. LRF har under en mycket lång tid byggts upp från gräsrötterna och det är det lokala engagemanget som har byggt upp det starka rotsystem som finns i LRF. Dock måste detta rotsystem underhållas och bevaras för att LRF ska kunna fortsätta blomstra.

LRF gör mycket stora vinster, i nivå med de bästa bankerna i Sverige.

Resultat 2015 283 mkr

2016 397 mkr

2017 576 mkr

LRF har en mycket fin balansräkning som är mycket stark även om man har en upplupen pensionsskuld som belastning. LRF har även en strategi för att bevara denna fina balansräkning i framtiden.

LRF har mycket stora möjligheter att dela ut en del av sin vinst till lokalavdelningarna. Vi tycker därför att organisationen ska avsätta en del av vinsten till de lokala avdelningarnas fantastiska arbete.

Att skapa en utvecklingsfond ämnad för LRF:s lokalavdelningar skulle ge många positiva utvecklingsmöjligheter.

Från denna fond kan sedan LRF:s 998 lokala avdelningar söka pengar om man har ett intressant projekt på gång. Ofta fastnar riktigt bra idéer just i bristen på pengar. Med denna möjlighet skulle fler fina evenemang, projekt och verksamheter som gynnar den gröna näringen genomföras på ett mer proffsigt sätt. Ge era lokala avdelningar denna möjlighet att söka pengar ur en central utvecklingsfond.

Sveriges sparbanker ger tillbaka till samhället (3–5% av vinsten). Vindkraften gör oftast detsamma, samt vattenregleringen m.fl. Nu är det verkligen dags att LRF ger denna möjlighet till sina lokala avdelningar.

Vi yrkar därför att:

3% av LRF:s vinst årligen avsätts i en central utvecklingsfond ämnat för lokala avdelningars framtida utvecklingsarbete.

Motionen skickas vidare till riksförbundsstämman. 

Motionen antagen vid Järvsö LRF avdelnings årsmöte den 27/11 2018

Motion nr 3:

Risker med impregnerade trästolpar på betesmark

På flera håll i landet anläggs nya kraftledningar dels p.g.a. nya vindkraftsparker, men även beroende på byggande av nya bostadsområden.

Vi har nu uppmärksammat att ledningsägarna ibland vill använda impregnerade trästolpar vid byggande av nya kraftledningar. Då ingen hänsyn visas på stäckningen av ledningarna kan dessa ofta korsa åker- och betesmarker.

Vi ser en betydande olämplighet att trästolpar sättes upp där djur skall vistas för bete då risk finns att djuren får i sig den hälsovådliga impregneringen.

Vi föreslår därför att:

LRF snarast tar upp frågan med Energimarknadsinspektionen och påtalar de risker som impregnerade trästolpar orsakar för betande djur.

Och att LRF driver frågan att gräva ner ledningar över åkermark i första hand, i andra hand att ledningsägaren hittar en alternativ dragning.

Motionen antagen vid Ockelbo LRF avdelnings årsmöte den 28/11 2018

Motion nr 4:

Utfasning av import av sopor för förbränning

Varje år importerar Sverige stora mängder med sopor och annat avfall till förbränning. Det kan tyckas att det är en klok och bra hantering för att utvinna energi ur avfall. Men med import av den här typen av "varor" så finns betydande risker att vi får icke önskvärda ämnen med på köpet. Att de här materialen har medföljande dokument som visar på ofarligheten med soporna känns inte som speciellt tryggt vid den här formen av import. Vi har dessutom stora mängder av eget material av olika former som kan omvandlas till högkvalitativ energi.

Att använda egenproducerade material skulle dessutom gynna den svenska landsbygden med leveranser av träddelar och andra växtdelar för omvandling till ren och bra energi.

Vi föreslår därför att:

LRF arbetar för en utfasning av importen av sopor och annat riskavfall för förbränning.

Motionen antagen vid Ockelbo LRF avdelnings årsmöte den 28/11 2018

Motion nr 5:

Brandbekämpningsflygplan

Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 visade med all tydlighet behovet av brandflygplan. Det tog cirka 5 dygn från att bränderna startade runt Kårböle i Ängra och Nötberget innan de första planen var på plats. Så lång tid är inte acceptabelt. Tiden från det att branden startar till att MSB beställer planen upplevdes lång. Om flygplanen snabbt funnits på plats hade brändernas omfattning kunnat begränsats avsevärt. Ett exempel på det är branden vid Lockhyttan (Örebro), branden där bröt ut när plan fanns i Sverige och släcktes inom ett dygn!

Antal plan, ägareförhållanden (Sverige, EU eller nordiskt) och var de har sin hemmabas är för oss underordnat. Däremot tycker vi att när ett plan beställs för brandbekämpning ska det kunna vara operativt var som helst i Sverige inom 8 timmar. Detta borde rimligen innebära en bas i Sverige eller annat nordiskt land.

Sverige är ett skogsland där cirka hälften av skogen är privatägd, många är LRF medlemmar. Skogsindustrin är en ryggrad i den svenska ekonomin. Sommaren 2018 har dock återigen visat att vi står dåligt rustade vid stora skogsbränder.

Vi yrkar att:

LRF regionalt och på riksnivå ges i uppdrag att trycka på och målmedvetet jobba för att Sverige ska ha tillgång till brandbekämpningsflyg enligt motionens intentioner.

Motionen antagen vid Mellanljusnan LRF avdelnings årsmöte den 1/11 2018

Motion nr 6:

Ersättning för frivilliga avsättningar i skogsbruket

För några år sedan genomfördes ett projekt för frivilligt bevarande av biologiskt värdefulla områden i skogsmark.

Projektet delades upp på 3 försöksområden över landet, ett av dem berörde södra Hälsingland. Efter projektets avslutning förvånades många över det stora intresse som visades av markägare för att avstå brukande av delar av sin skog. Många bedömde det s.k. Kometprojektet som en succé.

Efter projektperiodens slut skedde det som tyvärr ofta sker, inga extra anslag beviljades för att driva projektet vidare på nationell nivå. Det innebar i praktiken att hela idéen självdog.

Vi föreslår därför att:

LRF arbetar för att medel avsättes i statsbudgeten för att säkerställa att de markägare som frivilligt är beredda att avsätta områden för biologisk mångfald får en skälig ersättning för detta.

Motionen antagen vid Ockelbo LRF avdelnings årsmöte den 28/11 2018