Motionerna handlade om registrering av nyckelbiotoper, utbetalningar av EU-stöd, miljöprövning av småskalig vattenkraft och om problematiken kring att djur skadar sig av aluminiumburkar som slängs i naturen. Under riksförbundsstämman fick motionerna tydliga bifall.

Nyckelbiotoper

När det gäller motionen om nyckelbiotoper ska LRF fortsätta att arbeta - för att endast skog som berättigar till formellt skydd eller frivilligt avsätts av skogsägaren - ska registreras som nyckelbiotop. LRF skall också arbeta för att EU-stöd som inte betalas ut enligt plan skall beläggas med dröjsmålsränta. Just nu pågår ett arbete genom bland annat opinionsbildning, aktivt deltagande i Skogsstyrelsens samverkansgrupp kring nyckelbiotoper och politiskt påverkansarbete.

Småskalig vattenkraft

Motionen om småskalig vattenkraft fick bifall, vilket innebär att LRF skall följa upp det förslag som Lagrådet föreslagits. Ett tillägg från LRF Skåne, om att omfatta även dammar som inte är vattenkraft, bifölls också. Status nu är att LRF bland annat deltagit i Vattenförvaltningsutredningen. Man har även tittat på övervakning av rättsutvecklingen och påverkansarbete gentemot EU-kommissionen i deras kommande översyn av ramdirektivet.

Aluminiumburkar

LRFs riksförbundsstyrelse svarade på motionen om aluminiumburkar med redogörelse för vad som redan görs och stämman biföll att arbeta för att genomföra kampanjer mot nedskräpning tillsammans med ”Håll Sverige Rent”. Kampanjen hölls den 15 september. HSR har också lanserat Skräpplockarappen "Skrappen" som ett verktyg för att mäta det skräp som plockas. LRF undersöker samarbete med Håll Sverige rent inför nästa planerade kampanj.

EU-stöd

När det rör motionen om utbetalning av EU-stöd så fick riksförbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att EU-ersättningarna betalas ut så snabbt som EUs regler medger, det vill säga ett förskott i oktober för landsbygdsersättningar, direktstöden i sin helhet i början av december samt återstående slutbetalningar i slutet av december. Utbetalningar som sker senare än dessa tidpunkter skulle - enligt stämmans beslut - beläggs med dröjsmålsränta.

Jordbruksverkets betalade inte ut alla stöden enligt LRFs önskemål. Att införa en rutin med dröjsmålsränta vid förseningar är därför inte möjligt ännu, då man väntar på alla slutbetalningar.

LRF kommer här att driva ett pilotmål kopplat till slutbetalningar av 2015 och 2016 års stöd.

Så här skrev man exakt:

 

Nyckelbiotoper

Stämman beslutade:

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att genom påverkansarbete fortsatt arbeta för att skog som skogsägaren inte vill avsätta frivilligt, och som staten inte anser vara så skyddsvärd att den prioriteras för formellt skydd, inte ska kunna anses vara nyckelbiotop.

Status:

Pågående arbete genom bland annat opinionsbildning, aktivt deltagande i Skogsstyrelsens samverkansgrupp kring nyckelbiotoper och politiskt påverkansarbete.

Kontakt: Gunnar Lindén gunnar.linden@lrf.se
08-787 58 93

 

Miljöprövning småskalig vattenkraft

Stämman beslutade:

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta bevaka att förslaget om ny lagstiftning förverkligas enligt de mål och intentioner som anges i lagförslaget samt

att riksförbundsstyrelsen även arbetar för att samma regler skall gälla för samtliga dammfästen, dammar, och fördämningar som har kulturella, skönhets- och miljövärden.

Status:

Deltagande i Vattenförvaltningsutredningen. Tillsammans med regionerna även arbete tillsammans och gentemot länsstyrelser kartläggningar och analyser av anläggningar.

Övervakning av rättsutvecklingen och påverkansarbete gentemot EU-kommissionen i deras kommande översyn av ramdirektivet.

Kontakt: Helena Andreason helena.andreason@lrf.se
08-787 51 81

Utbetalning av EU-stöd

Stämman beslutade:

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att EU-ersättningarna betalas ut så snabbt som EUs regler medger; det vill säga ett förskott i oktober för landsbygdsersättningar, direktstöden i sin helhet i början av december samt återstående slutbetalningar i slutet av december. Utbetalningar som sker senare än dessa tidpunkter beläggs med dröjsmålsränta.

Status:

Jordbruksverkets utbetalningsplan för 2018 innebär ett förskott på ersättningar i landsbygdsprogrammet i mitten av oktober och direktstöden i sin helhet i inledningen av december. Det vill säga som ett normalår. SJV har dock ej velat införa en rutin med dröjsmålsränta vid förseningar. LRF kommer här att driva ett pilotmål kopplat till slutbetalningar av 2015 och 2016 års stöd.

Kontakt: Lars-Erik Lundkvist lars.erik.lundkvist@lrf.se
08-787 53 05

 

Aluminiumburkar och nedskräpningens konsekvenser

Stämman beslutade:

att med bifall till intentionerna i LRF Värmlands motion uppdra åt riksförbundsstyrelsen att genomföra kampanjer ihop med ”Håll Sverige rent” samt

att motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Status: Håll Sverige Rent genomförde den 15 september "Håll Sverige rent dagen" för att uppmärksamma nedskräpning över hela landet. HSR har lanserat Skräpplockarappen "Skrappen" som ett verktyg för att mäta det skräp som plockas. LRF undersöker samarbete med Håll Sverige rent inför nästa planerade kampanj.

Kontakt: Hilda Runsten hilda.runsten@lrf.se
08-787 54 28