Utvecklingsfond för LRFs: lokalavdelningar

Motion:

Utvecklingsfond för LRF:s lokalavdelningar

LRF är i Sverige en mycket stark intresseorganisation som är viktig för såväl lantbrukare som konsumenter. LRF har under en mycket lång tid byggts upp från gräsrötterna och det är det lokala engagemanget som har byggt upp det starka rotsystem som finns i LRF. Dock måste detta rotsystem underhållas och bevaras för att LRF ska kunna fortsätta blomstra.

LRF gör mycket stora vinster, i nivå med de bästa bankerna i Sverige.

Resultat 2015 283 mkr

2016 397 mkr

2017 576 mkr

LRF har en mycket fin balansräkning som är mycket stark även om man har en upplupen pensionsskuld som belastning. LRF har även en strategi för att bevara denna fina balansräkning i framtiden.

LRF har mycket stora möjligheter att dela ut en del av sin vinst till lokalavdelningarna. Vi tycker därför att organisationen ska avsätta en del av vinsten till de lokala avdelningarnas fantastiska arbete.

Att skapa en utvecklingsfond ämnad för LRF:s lokalavdelningar skulle ge många positiva utvecklingsmöjligheter.

Från denna fond kan sedan LRF:s 998 lokala avdelningar söka pengar om man har ett intressant projekt på gång. Ofta fastnar riktigt bra idéer just i bristen på pengar. Med denna möjlighet skulle fler fina evenemang, projekt och verksamheter som gynnar den gröna näringen genomföras på ett mer proffsigt sätt. Ge era lokala avdelningar denna möjlighet att söka pengar ur en central utvecklingsfond.

Sveriges sparbanker ger tillbaka till samhället (3–5% av vinsten). Vindkraften gör oftast detsamma, samt vattenregleringen m.fl. Nu är det verkligen dags att LRF ger denna möjlighet till sina lokala avdelningar.

Vi yrkar därför att:

3% av LRF:s vinst årligen avsätts i en central utvecklingsfond ämnat för lokala avdelningars framtida utvecklingsarbete.

Motionen skickas vidare till riksförbundsstämman. 

Motionen antagen vid Järvsö LRF avdelnings årsmöte den 27/11 2018

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Status 2020:

Stämmans beslut är att motionen anses bevarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Ansvarig handläggare:

Hanna Österberg hanna.osterberg@lrf.se

 

Så gick det för motionerna i Dalarna:

Fossilfria drivmedel och konkurrenskraft 

Stämmans beslut är att med bifall till motionärernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att kombinera omställning till minskat fossilberoende med förbättrad konkurrenskraft samt att motionen i övrigt anses besvarad med var riksförbundsstyrelsen anfört.

Status:

Sedan stämman har LRF tillsatt en egen arbetsgrupp för att pröva vår inställning till dagens dieselskatteåterbetalning för att se hur vi bäst förenar frågan om konkurrenskraft och hållbarhet. Arbetet pågår och utkast på textförslag har varit uppe på tjänstemannanivå och Strategiskt råd. En kartläggning med jämförelse med grannländers situation och extern utredning av EU:s statsstödsregler pågår. Vidare har LRF arrangerat två seminarier som handlat om biobaserade råvaror respektive biodrivmedel under september och oktober 2019. Detta yttrande hänger också ihop med det pågående arbete med Hållbarhetsmål och Färdplan för Fossilfri konkurrenskraft som skulle var klart i december 2019. (Enligt dokument framgår det inte om det blev klart enligt utsatt datum.) Den 22 oktober höll LRF också ett Framtids-forum på Nationalmuseum i Stockholm. 100 gäster från näringslivet och organisationer var inbjudna. Temat var Grön energi från sog och åker – så når vi klimatmålen.

Ansvarig handläggare:

Niklas Bergman

niklas.bergman@lrf.se

Kommunikationspolicy gällande barn/ungdomar i lantbruket 

Motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelen anfört.

Status:

Beslutet kräver ingen åtgärd.

Ansvarig handläggare:

Eva Rülf

eva.rulf@lrf.se

Äganderätt – inte detsamma som ersättningsrätt 

Stämmans beslut är att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelen att LRF:s äganderättsarbete fokusera på att värna ägande -, brukande – och förfoganderätten, där markägare inte tvångsvis ska kunna ska kunna tvingas överlåta sin mark eller tvingas till restriktioner från normalt brukande.

Status:

Ett aktivt arbete har skett inom flera områden. Utredningen ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” har tillsats av regeringen som adresserar de frågor motionen belyser. Utredningen hade sannolikt inte tillkommit utan LRF:s aktiva opinions- och påverkansarbete. Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringar har utvecklats på ett sätt som skapar stor rättsosäkerhet för den enskilde. Skogsstyrelsen har nu föreslagit, men inte beslutat, förändringar som innebär ökad rättssäkerhet i enlighet med det LRF framfört. Nyckelbiotopsfrågan ska även behandlas i äganderättsutredningen. En översyn av artskyddsförordningen har aviserats av regeringen vilket är ytterligare ett viktigt steg i stärkt äganderätt. Grön infrastruktur och samisk konsultation är andra frågor där viktigt påverkansarbete pågår.

Ansvarig handläggare:

Magnus Kindbom

magnus.kindbom@lrf.se

Vasaloppet – riksintresse för friluftsliv 

Stämmans beslut är att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen

att arbeta för att en rutin utformas vid bildande av riks-intressen innebärande att markägare eller markägar-organisationer informeras och ges rätt att yttra sig under processen.

Status:

LRF avvaktar den i Januariavtalet aviserade översynen av riksintresse. Det krävs övervägande av hur riksintressen generellt bör hanteras med avseende på berörda markägare och företag. När det gäller riksintresset av vasaloppsspåret är det ett berättigat krav att redan i riksintresseprocessen involvera berörda markägare, medan det för riksintresse för infrastruktur, vindkraft eller försvarsmakten kan behövas en an förankring.

Ansvarig handläggare:

Björn Galant

bjorn.galant@lrf.se