Motion nr 1:

Premiera externa goda insatser för LRF och de gröna näringarna på både lokal, regional och Riksnivå.

Bakgrund

Idag finns inom LRF hedersutmärkelserna ”Gröna hjärtat” och ”Silvernålen”.

Gröna hjärtat tilldelas av lokalavdelningsstyrelsen till ”medlemmar som gjort behjärtansvärda insatser till stöd för människor och djur” på lokal nivå.

Regionalt kan medlemmar nomineras till Regionstyrelsen som fattar beslut om att tilldela silvernålen ”till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst.”

Båda dessa utmärkelser är endast möjliga att tilldela medlemmar i LRF.

Motiv

Om någon icke-medlem genom handling, påverkan, engagemang eller på annat sätt har stöttat eller hjälpt LRF, eller arbetat i den riktning organisationen vill i våra sakfrågor finns inget ”officiellt” sätt att hedra eller uppmärksamma detta på.

Det bör finnas ett sätt att uppmärksamma och premiera goda insatser som görs på lokal, regional och riksnivå av icke-medlemmar. Detta kan idag inte göras då man måste vara medlem för att komma i fråga för en utmärkelse.

Nya former av utmärkelser blir också ett sätt för LRF, att på alla nivåer, lokal/region/riks kunna profilera sig på ett positivt sätt mot näringsliv, politiken, myndigheter och kommuninnevånare vilka (ännu) inte är medlemmar i organisationen men delar våra värderingar. Denna möjlighet att uppmärksamma goda insatser utanför organisationen behövs i vårt dagliga arbete och kontakter med både myndigheter och organisationer.

Det blir även ett verktyg i LRF:s påverkansarbete och ”benchmarking”.

Avslutning och yrkanden

Att motionen bifalls och skickas till Regionstämman för vidarebefordran till Riksförbundstämman om att instifta och utforma utmärkelser på både lokal, regional och riksnivå som kan tilldelas icke-medlemmar som gjort stora insatser för LRF kärnfrågor.

Styrelsen Ockelbo LRF

Motion nr 2:

Bakgrund

Vi behöver en översyn av lagar, förordningar och riktlinjer som styr rovdjursförvaltningen.

År 2013 tog Sveriges riksdag beslutet Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7). Beslutet bygger på regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik, 2012/13:191 som riksdagen accepterade i sin helhet.

Fyra övergripande mål i angavs för den nationella vargförvaltningen 2014–2019:

1.Uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus 2.Minskade skador
3.Ökat förtroende för förvaltningen
4.Ingen illegal jakt efter varg

Av dessa mål har efter åtta år bara det första uppnåtts, siffran för antal vargar i landet, beskriven som gynnsam bevarandestatus.

Produktionen av svenskt lamm minskar trots att efterfrågan ökar på lammkött. Svenska Fåravelsförbundet uppger som orsak ett ökande antal vargangrepp samt en osäkerhet om rovdjurspolitiken. Fäbodbrukare rapporterar om stora störningar och antalet fäbodar minskar kraftigt i Gävleborg.

Vi riskerar att förlora en tusenårig kultur samtidigt som vi förlorar biologiskt mångfald när beten växer igen. 500 arter är beroende av kogödsel för sin överlevnad. Dessa hotas idag.

Enligt en undersökning 2021 ger 80 procent av bönder och jägare i varglän betyget 1 eller 2 på en femgradig skala till rovdjursförvaltningen.

En omstart i rovdjursförvaltningen behövs därför. Följdriktigt behövs en översyn av lagar, förordningar och riktlinjer som styr myndighetsbeslut och domar i rovdjursförvaltningen.

Idag styrs lagar, förordningar och riktlinjer som rör rovdjursförvaltningen av en syn om ett motsatsförhållande mellan ”natur” och ”människa”. Som om det finns en vågskål där den ena gynnas om den andra förlorar.

Detta synsätt är idag föråldrat och bidrar till att myndigheter och rättsväsende fattar beslut som bidrar till ett sjunkande förtroende för rovdjursförvaltningen.

En uppdatering av lagar, riktlinjer och förordningar bör vila på en insikt om att människan och hennes näringar sedan tusentals år är del av naturen och medskapare av naturen. Först när detta synsätt genomsyrar rovdjursförvaltningen kan dess legitimitet öka hos de viktigaste berörda grupperna; bönder och jägare.

Avslutning och yrkanden

Hanebo Segersta lokalavdelning yrkar därför att LRF Gävleborg verkar för att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen

att verka för att en bred översyn av lagar, förordningar och riktlinjer som berör rovdjursförvaltningen kommer till. Målet med översynen ska vara att genomförandet av den demokratiskt beslutade rovdjursförvaltningen understöds samt att myndighetsbeslut och rättsprocesser gällande rovdjur i ökad utsträckning ska ta hänsyn till livsmedelsproduktion, biologisk mångfald på ängsmark samt landbygdens kultur och näringar.