Stämman hölls på Sånga-Säby den 26-27 maj.
Från Gotland åkte förutom Petter Engström, regionchef, regionordförande Anna Törnfelt, vice ordförande Stefan Johansson och Ledamot Susanne Welin-Berger.
LRF Gotlands regionstämma hade beslut att skicka 3 motioner till riksförbundsstämman. En från Gothem gällande Minerallagen, en utifrån Dalhemortens motion gällande skatter på diesel och handelsgödsel och en utifrån VEST-bygdens motion gällande transporttider för slaktdjur.

Riksförbundsstyrelsen delar våra synpunkter på minerallagen och tillämpningen av lagen. Markägarens ställning behöver stärkas både över själva mineralerna men även över processen. Stämman biföll motinen och uppdrar åt riksförbundstyrelsen att arbeta för en bred utredning av minerallagen i syfte att stärka markägarnas rättigheter vid prospektering och brytning av mineral.

När det gäller diesel och handelsgödsel beslutade man enligt vår motion att riksförbundsstyrelsen jobbar mot ett återinförande av handelsgödselskatten samt för en sänkt dieselskatt.

Rikstyrelsen delar även LRF Gotlands analys av transport och konkurrensproblematiken och stämman beslutade att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundstyrelsen att att arbeta för en justering av djurtransportföreskrifternas tolkning så att samtliga lantbrukare i landet kan få tillgång till mer än ett slakteriföretag och därigenom en mer fungerande marknad. Däremot avslog de med hänvisning till att den förra regeringen drev att 8 timmars transporttid skulle gälla i hela EU,  yrkandet att förlänga och likställa transporttiden av slaktdjur med transporttiden  för livdjur. Att driva detta politiskt anser man vara mycket svårt i dagsläget.