Motion 1, Betesersättning till betesdjur

VEST-bygden

Sverige har sedan lång tid tillbaka en lagstiftning som säger att mjölkkor och ungdjur skall på bete sommartid vilket är väldigt bra för djur och för naturen. En del låter sina djur vara ute en väldigt kort tid/period för att klara lagkraven, vilket gör det till en uddlös lag. Dessutom vill en del Arla- och LRF-företrädare att man ej skall ha en sådan lagstiftning. Dels beroende på att det ej är möjligt att släppa ut djur i stora besättningar på grund av till exempel  betesmarksbrist. Även om mjölkkor har det bra inne i moderna lösdriftsladugårdar mår djuren bra av att komma ut i frisk luft, sol och få röra sig helt fritt och beta gräs som är naturligt för dem. Nötkreatur även mjölkkor ska kunna vistas på bete även framöver.

Med anledning av ovanstående kräver VEST-bygdens LRF:

Att man inför betesersättning som man kan få/ansöka om för dem som har sina djur ute under längre tid. Detta som en sporre så att vår nötkreatur även fortfarande får komma ut i naturen.

Att motionen tillställs LRFs regionsstämma.

Motion 2, Vildsvin på ön

Hemse Alva Lokalavdelning

Observationer under senaste året visar att det fortfarande finns vildsvin på ön. Om djuren är hitforslade eller har smitit från hägn spelar ingen roll. Vi vet alla vilka skador dessa grisar gör i skog och mark på kort tid och hur fort de förökar sig. Fortsatt etablering skulle vara förödande för grönsaksodling, vallodling, trädgårdar och grönytor.

Yrkande: Vi föreslår därför årsmötet:

Att LRF på Gotland verkar för att Länsstyrelsen tar beslut på att jakt på vildsvin får utföras utan markägares tillstånd och att Länsstyrelsen underlättar för de gotländska jägarna att kunna utföra jakt med målet att vildsvin på Gotland ska utrotas.

Att motionen skickas vidare till LRF Gotlands regionstämma och Länsstyrelsen.

Motion 3, Försenade EU-stöd

VEST-bygden

Det svåra ekonomiska läget för många lantbruk, försvåras ytterligare av att myndigheter inte klarar av att få ut EU stöden i tid. Från regering och riksdag har man talat om att hjälpa de utsatta lantbruken, både med utbetalningar och förenklade stödregler, vi tycker att det går precis åt motsatt håll.

Vi vill:

Att LRF centralt verkar för att stödpengarna för samtliga stöd betalas ut innan årskifte för varje stödår.

Att kontroller utan anmärkning ej skall försena utbetalningen.

Att en motion med denna motion som bakgrund skickas till LRFs riksförbundsstämma.

Motion 4, Försenade utbetalningar av EU-ersättningar

Stånga-Lye Lokalavdelning

De försenade utbetalningarna av EU-ersättningarna ställer till det för många lantbruksföretag. Branschens likviditet är oftast dålig, även när utbetalningen kommer i tid. Att då försätta företagen i en ytterligare försvårande situation, genom att inte betala ut förväntade, behövliga och säkert redan intecknade pengar, är inte acceptabelt!

Även lantbruksföretag som fått sina ersättningar utbetalda i tid, kan bli lidande, då alltfler företag utför någon typ av entreprenad åt andra lantbruk. Likviditetsbristen, pga försenade utbetalningar, gör då att kunden som fått tjänsten utförd, ej kan betala. Flera led drabbas, och många gånger handlar det om betydande belopp. Bonden blir oskyldigt drabbad av ett systemfel som verkar vara opåverkbart.

Stånga-Lye LRF yrkar därför att LRF ställer följande krav på jordbruksverket:

Att LRF kräver att utbetalningar av Eu-ersättningar alltid sker inom samma år som Sam-ansökan avser.

Att LRF kräver att även gårdar som blivit uttagna för kontroll också får sina pengar utbetalda i tid. Vid eventuella brister i samband med kontrollen, blir man istället återbetalningsskyldig, motsvarande nuvarande avdrag.

Att motionen med länsförbundsstämmans bifall går vidare till  riksförbundsstämman.

Motion 5, Bildande av nya Natura 2000

Forsa Lokalavdelning

Länsstyrelsen sätter sig över Äganderätten och bidrar till Värdeminskning på fastigheter. Bildande av ett Natura 2000 område kan markägaren i princip inte överklaga. Länsstyrelsen lägger på så sätt en död hand över landsbygden och de gröna näringarna utan att  betala ut någon ersättning till fastighetsägaren som får en värdeminskning på sin fastighet beroende hur stort intrånget blir av ett Natura 2000 område.

Vi kräver:

Att LRF Gotland skall se till att markägaren får erbjudande om ekonomisk  ersättning för den värdeminskning man drabbas av, genom tex. en årlig intrångsersättning eller byte mot ersättningsmark.

Att regionstyrelsen formulerar en riksstämmomotion i motionens anda.

Motion 6, Äganderätt och statligt markintrång

Hejnum Bäl lokalavdelning

Hejnum-Bäl LRF har många medlemmar som oroas av att deras marker väntas få ”skydd” av natura 2000. Vi har generellt en positiv syn på ansvar för vår närmiljö och värnar ett högt miljöarbete i vår skogsskötsel. När det statliga skydd som ämnar skydda utvalda naturtyper som är hotade så tror vi att de har goda avsikter men  det som borde bli en social och ekonomisk belöning för hur markägare sedan generationer med slit och genom sunt bondförnuft brukat sin skog blir istället en bestraffning. Det sociala erkännandet av skogsägares miljöarbete blir sällan omtalat utav media och här har länsstyrelse med flera ett stort ansvar för att visa på hur verkligheten ser ut.

Hejnum Bäl LRF yrkar på att LRF:

Jobbar aktivt för att ge markägare möjlighet till att arbeta i sina skogar och få ett socialt erkännande för det arbete som utförs.

Ser över möjligheterna för att få marknadsmässiga ersättningar för markintrång.

Jobbar för att fördyrande skogsåtgärder bekostas av staten.

Sänder motionen vidare till LRF:s riksstämma.