Tjänsten, som funnits sedan mitten av 1990-talet, har nu blivit helt webbaserad. I det lyft som den fått under våren, har man förbättrat så att man genom att registrera sina verksamheter och gårdens geografiska läge nu lättare kan få fram endast de uppgifter som gäller det egna företaget och slipper läsa onödig information.

– Sajten ska hjälpa lantbrukare att undvika att göra allvarliga misstag och slippa kostsamma sanktioner. Miljöhusesyn ska fungera som länken mellan gården och lagstiftningen, säger Anders Johannesson som är LRFs expert inom företagarvillkor.

Lantbruk är en hårt reglerad verksamhet. En genomsnittlig gård omfattas av cirka 400 regelkrav.

Digert innehåll i tjänsten
Miljöhusesyn ger checklistor med regler, faktatexter, hänvisningar till lagstiftningen, frågeformulär och lista med eventuella brister som kanske behöver åtgärdas. Miljöhusesyn täcker in områdena miljö, djurskydd och foder- och livsmedelssäkerhet. Den innehåller dessutom den arbetsmiljölagstiftning som rör de mest olycksdrabbade verksamheterna på gårdarna, och tvärvillkoren finns med.

Frivilligt att använda – men synd att missa!
Miljöhusesynen är framtagen av LRF i samarbete med Jordbruksverket och andra berörda myndigheter. Det finns inga krav på att den ska genomföras. Miljöhusesynen frivillig men ett bra verktyg för att driva gården.

Kolla in nya Miljöhusesyn.nu