Bakgrunden till skrivelsen är ett beslut på LRF Hallands regionstämma. Där behandlades en motion från Harplinge lokalavdelning om att LRF bör arbeta för en förnyad beteslagstiftning eftersom den gällande har blivit omodern.

Regionstyrelsen ansåg att LRF redan har påtalat den omoderna lagstiftningen till LRF Mjölk, som arbetar med förslag till ny, moderna regler. Regionstyrelsen ville därför att motionen skulle anses besvarad.

Fullmäktige ville göra en skrivelse till LRF Mjölk
Stämman ville dock annat och på förslag från Kjell Harrysson, Skrea LRF, fattades beslutet att skriva till LRF Mjölk om att den översyn av beteslagstiftning som genomförs är viktig och att även ungdjurens situation bör tas upp i denna.

LRF Halland skriver därför att LRF ska verka för att ungnöt under åtta månader inte ska tvingas gå ut på bete. Vissa väderförhållanden kan nämligen medföra att ungnötet inte mår väl av att vistas på bete hela dygnet. Lagstiftningen bör därför inriktas på de omständigheter som är bäst för ungdjuren.

Läs skrivelsen till LRF Mjölk

Läs motionen och regionstyrelsens yttrande