– Vi har gjort mycket för att utveckla lantbruket och frilansodlingen men väldigt lite för våra växthusföretag. Därför är det hög tid, säger Pauliina Jonsson, växtodlingsrådgivare på Växa Sverige, och en av de ansvariga för kursen.

Allt färre och allt äldre odlare i Halland
I Halland finns numera bara mellan 15 och 20 växthusföretagare, en siffra som har sjunkit successivt under en lång följd av år. Företagarna slåss mot exempelvis importen av färska grönsaker, som har ökat med 18 procent de senaste tio åren, och mot bristen på trädgårdsutbildad personal.

– Vi har en åldrande odlarkår och den kunskap som finns riskerar att gå förlorad. Genom Växthuslyftet vill vi värna den halländska växthusproduktionen, säger Pauliina Jonsson.

Flera står bakom angelägen satsning
Bakom satsningen står LRF, Växa och konsultföretaget Cascada. Finansieringen kommer från projektet Tillväxt Trädgård, som är ett samarbete mellan näringsliv och akademi med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsnäringen. LRF och SLU är några av huvudmännen bakom projektet.

Viktig utbildning vid första träffen
Den första träffen var en heldag, med flera utbildningsinslag. Exempelvis berättade Emelie Oskarsson från Växa Sverige om LEAN Lantbruk, som är ett bra verktyg för ständiga förbättringar och Lars-Anders Knutsson från LRF Halland om LRFs webbaserade verktyg för företagsutveckling. Helena Jauhiainen från LRF Trädgård summerade branschens framtidsutmaningar, Jonas Möller-Nielsen från Cascada betonade vikten av att ha en investeringsplan och Claes Åkerberg från Växa Sverige visade verktyg för produktionsgrensanalyser.

Viktigaste resultatet - erfagrupper ska bildas i Halland
Ett av de allra viktigaste inslaget vid träffen var dock en diskussion om företagens behov. Många sådana visade sig vara gemensamma, trots skilda odlingsinriktningar.

– Resultatet blev att vi ska bilda erfagrupper runt ämnen som alla odlare är intresserade av, oavsett vad de odlar. Det kan till exempel gälla jordblandningar, växthusteknik och arbetsmiljöfrågor, berättar Pauliina Jonsson.

I grupperna kan odlarna få kunskapslyft, liksom kraft och inspiration för att utveckla näringen. Flera trender talar enligt LRF Trädgård för en ljus framtid för deras produktion: intresset för lokalodlat ökar, behovet av ökad självförsörjningsgrad påtalas allt oftare, miljömedvetenhet ökar och allt fler vill äta mer frukt och grönt för hälsans skull.

Alla växthusodlare är välkomna att delta i grupperna
– Alla växthusodlare är välkomna att delta i grupperna, oavsett om de var med vid den första träffen eller inte. Inbjudan kommer så småningom, säger Pauliina Jonsson.

Läs mer om Tillväxt trädgård

Läs mer om LRF Trädgård