Bland dem som kom till mötet, som hölls i fullmäktigesalen, fanns många LRF:are men också flera tjänstemän från avdelningarna Plan och bygg och Miljö och hälsa samt ledande kommunpolitiker.

Både Den Goda Jorden och kommunen medverkade
Mötet inleddes med ett föredrag om åkermarkens betydelse av Bengt Svensson från föreningen Den Goda Jorden och därefter berättade Sven-Erik Bergström och Viktoria Fagerlund från kommunen om den översiktsplan för Kungsbacka kommun som snart ska tas fram. Efter föredragen var det frågestund.

Halland utmärker sig men takten har minskat i Kungsbacka
Bengt Svensson redovisade siffror från Jordbruksverkets rapporter om bebyggelse på jordbruksmark. I dessa utmärker sig Skåne, Västra Götaland och Halland som de regioner där den goda jorden försvinner i ett betydligt högre tempo än i andra delar av landet.

I Kungsbacka har dock takten mattas av något, enligt rapporten för den sista femårsperioden på nollnoll-talet. Några färska siffror finns inte men en ny rapport för senaste femårsperioden väntas i februari.

Åkermark bebyggs ständigt - samtidigt som befolkningen ökar
Bengt Svensson betonade att tillverkningen av åkermark har upphört. De senaste 20 åren har vi globalt förlorat åkermark motsvarande den totala åkermarken i jordbrukslandet USA. Detta samtidigt som befolkningsantalet ökat kraftigt och väntas fortsätta öka så att vi år 2050 är cirka 10 miljarder.  

– Vi måste leva på vad jorden kan avkasta och inte tära på jordkapitalet. Någon ny åkermark lär vi inte få. Det innebär att det kommer att bli betydligt mer tryck på den åkermark som vi har.

Fel att exploatera där odlingsförutsättningarna är goda
Klimatförändringarna innebär att det blir allt svårare att odla i de flesta länder. I södra Europa ser man ut att få stora problem i framtiden, enligt undersökningar som Bengt Svensson refererade till. För Sverige, och speciellt vår del av landet, ser det dock bra ut.

– Vi har fantastiska odlingsförutsättningar. Därför ska vi inte exploatera åkermark här.

Åkermarken borde vara det mest väsentliga samhällsintresset
Den Goda Jorden menar att jordbruksmarken måste få ett bättre skydd än den har idag. Enligt Miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark användas för bebyggelse eller anläggningar ”endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen”.

– Men att producera mat det borde vara överordnat alla väsentliga samhällsintressen, kan jag tycka, sade Bengt Svensson.

Kräver ökat skydd av jordbruksmarken
Den Goda Jorden vill se en regional samordning av expansion eftersom föreningen anser att kommunerna inte kan ta tillräckligt ansvar för jordbruksmarkens bevarande. Man vill också införa statligt veto och klassa åkermark antingen som riksintresse eller ge den annat verksamt lagligt skydd.

– Vårt meddelande till er är att sluta exploatera framtidens åkermark. Det handlar om de kommande generationerna. Det är ju deras livsmedelsförsörjning vi måste tänka på.

Kommunen har blivit mer medveten
Efter Bengt Svensson tog Sven-Erik Bergström och Viktoria Fagerlund från plan- och byggnadskontoret över.

– År 2006 kom en ny översiktsplan för Kungsbacka kommun och vi fick en mycket mer restriktiv hållning till utbyggnad än vi hade förut, sade Viktoria Fagerlund och menade att det förklarar de fakta om minskad exploatering av åkermarken som Bengt Svensson hade noterat.

Hon tyckte att LRFs möte låg rätt i tiden och sa också att frågan om jordbruksmarken blivit mer aktuell de senaste fem åren. Inte minst när det nu är dags att ta fram en ny översiktsplan.

– Jordbruksmarken är inte det enda intresset som vi värnar om men det är ett intresse som förtjänar att värnas om mer än det har gjorts historisk.

Nya markområden behöver tas i anspråk
I den nya planen ska många nya bostadsområden in. Det tidigare målet 500 nya bostäder per år har höjts till 700–800 per år enligt ”Mål för bostadsbyggande 2014–2020”. En del av behovet kommer att lösas genom förtätning av befintliga områden men även nya markområden ska tas i anspråk.

– Vi kommer inte bara att titta på åkermark, det kan jag garantera. Vi tittar både på jordbruks- och skogsmark, sa kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg.

Frågorna från LRF:arna var många och även politikerna ställde frågor. LRF:arnas samlade budskap var – givetvis – att den goda jorden i Kungsbacka kommun ska bevaras för livsmedelsförsörjning.

Massor av bilder från mötet finns på LRF Hallands Facebooksida

Lyssna på Radio Hallands rapport från mötet den 22 november (intervjuer 14:30 in i programmet)

Läs mer

LRFs kommungrupps fem punkter för den goda jordens bevarande

Föreningen Den Goda Jordens webbsida

Jordbruksverkets rapporter och skrifter:
Exploatering av jordbruksmark vid bebyggelse- och vägutbyggnad 1996/95-2005:

Exploatering av jordbruksmark 2006-2010

Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden