Behovet av ett regionalt livsmedelsprogram har påtalats av LRF Halland åtskilliga gånger de senaste åren vid möten med länsstyrelsen och Region Halland, och nu är det alltså dags.

– Genom det regionala handlingsprogrammet – och givetvis även genom den nationella livsmedelsstrategin som kom förra veckan – får vi nu äntligen en tydlig signal om att det är politiskt önskvärt att öka jordbruksproduktionen, säger Anders Richardsson.

Det halländska livsmedelsprogrammet pekar ut fyra insatsområden: Från vara eller tjänst till konsument, Samverkan – mötesplatser i nya och etablerade former, Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantörer samt Kompetens.

Hela livsmedelskedjan har deltagit
Hela livsmedelskedjan har deltagit i arbetet med programmet, alla från råvaruproducenter och förädlare till representanter för handel, restaurang samt för privata och offentliga organisationer.

– Det har varit ett stort värde att alla parter har deltagit. Det är först när alla berörda går samman som man kan identifiera brister och behov, säger Anders Richardsson.

Utbildning för unga – ett av de behov som har identifierats
Ett exempel från insatsområdet Kompetens gäller utbildning – idag är det stor brist på unga företagare och arbetstagare inom gröna näringar. Viktiga åtgärder är därför att öka antalet sökande till naturbruksutbildningar och att starta eftergymnasiala vidareutbildningar. LRF Halland har sett behovet sedan tidigare.

– Men genom arbetet med livsmedelsprogrammet har alla parter insett att satsningar på det här området måste prioriteras, säger Anders Richardsson.

Livsmedelsprogrammet – en inledning på fortsatt arbete
Brister och behov har även ringats in inom övriga insatsområden och dagens handslag blev en manifestation som visade att parterna är överens om en målbild.

– Det finns mycket att jobba vidare med för att utveckla den halländska livsmedelssektorn. Dagens handslag ska inte ses om ett avslut utan som startskottet för ett fortsatt arbete. Nu ska vi genomföra planen, säger Anders Richardsson.

LRF Halland har ingått i styrgruppen tillsammans med Hushållningssällskapet Halland, Signerat Halland, Lokalt ledd utveckling Halland och initiativtagarna Region Halland och Länsstyrelsen.

 Fler bilder från dagen för handslaget finns på LRF Hallands Facebooksida

Programmet är inte klart för publicering ännu
Programmet kommer så småningom att läggas på Arena Grön Tillväxts webbsida. Även det som bestämdes vid handslagsmötet ska läggas in programmet och därför presenterats detta först senare.