Älgproblematik och betesskador
Leif Larsson, Västra Kungsbacka LRF, föreslog fler åtgärder för att minska betestrycket från älg och annat klövvilt, bland annat genom ökat samråd om licenstilldelning. Efter votering fick han med sig stämman på sina förslag.

Politikens och myndigheters hattighet
Problemen med sena regeländringar för EU-stöd och myndigheters intrång i äganderätten togs upp av Mats Pålsson, Karups LRF. Stämman beslöt att LRF Halland ska lyfta problemen vid möten med länsstyrelse och politiker, samt skriva till riksförbundsstyrelsen och påpeka behovet av att intensifiera påverkansarbetet.

Fler ungdomar på regionstämman
LRF Ungdomen föreslog att hela dess styrelse ska vara fullmäktige på regionstämman. Detta kräver dock stadgeändring och beslutet blev i stället att regionstyrelsen ska uppmana lokalavdelningarnas valberedningar att välja ungdomar som fullmäktige.

Utbildningscenter för livsmedelsförädling
Shlomo Gavie, Heberg, föreslog att LRF Halland ska medverka till att skapa ett utbildningscenter för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling. Stämman biföll men vill att ett eventuellt utbildningscentrum ska gälla all livsmedelsförädling, oavsett verksamhetens storlek.

Möjlighet till jordbruksutbildning på distans
Ingvor Johansson, Årstad, tog upp avsaknaden av jordbruksutbildning för vuxna. Stämman beslöt att skriva en motion till LRFs riksförbundsstämma om vikten av vuxenutbildningar på naturbruksskolor och av distansutbildningar på både grund- och akademisk nivå.

Beredskap för bränder i skog och mark
Jonas Torbjörnsson, Tvååker, ville se en högre brandberedskap. Stämmans beslut blev att regionstyrelsen ska uppmuntra skogsägare till krisberedskapstänk i brukandet. Kommungrupperna ska uppmanas att etablera samarbete med den lokala räddningstjänsten.

Ändring av Signe och Willia Kählers donationse intervju med Maja Svensson.

Läs mer om regionstämman

Se fler bilder från stämman på Facebook