Bakgrunden är att Kemikalieinspektionen inte längre tillåter kontinuerlig bekämpning av råttor. I stället ska insatserna behovsanpassas, vilket innebär att bekämpningsföretagen behöver göra kontrollbesök oftare än förut. Härmed ökar personalkostnaderna, något som nu tas ut genom höjda taxor.

Svaret finns i en EU-förordning
Den nya regeln om behovsanpassad bekämpning har sin grund i en EU-förordning som förbjuder användning av biocider i förebyggande syfte. Biocidprodukter finns i råttgift.

Anledningen till förbudet är att man har märkt en ökad resistens mot råttgift hos råttor och möss, och även sett höjda restvärden hos rovfåglar och rovdjur.

LRF arbetar för egenkontrollprogram
LRF arbetar nu för att få till stånd utbildningar i egenkontroller för att på detta sätt minska såväl kostnaderna som behovet av kontroller.

Egenkontrollprogram finns både i Danmark och UK, två länder som har genomfört EU:s förordning.

LRF sände i våras en webbutbildning om ämnet. Se den gärna!
https://www.lrf.se/…/lrfs-genomf…/sa-loser-du-rattproblemet/