Översynen gäller avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som har tecknats före den 1 juli 1968. Enligt den så kallade förnyelselagen, som kom till för att Inskrivningsmyndigheten vid Lantmäteriet behöver rensa sina register, ska inskrivningen förnyas eller servituten rensas, med 31 december 2018 som slutdatum.

Översyn till nytta för lantbruket
Många inskrivna servitut är felaktiga eller inaktuella och Lantmäteriet räknar med att en stor andel inte kommer att förnyas, något som kommer att innebära besparingar för myndigheten. Samtidigt finns det många fastighetsägare som ännu har nytta av gamla nyttjanderätter. Och omvänt många som blir av med gamla nyttjanderätter som belastar deras fastigheter.

Förnyad inskrivning viktig vid försäljning
Ett servitut blir inte ogiltigt om det inte förnyas. Däremot ”följer det inte med” vid en försäljning om inskrivningen hos Lantmäteriet inte har förnyats. Inskrivningen har alltså stor betydelse för om nyttjanderätterna ska fortsätta att gälla även när fastigheten säljs.     

Läs mer
Lantmäteriet ger tydlig förklaring av vad förnyelselagen innebär. 

LRF Konsult erbjuder hjälp till med förnyelse.

På Lantmäteriets tjänst Min fastighet kan du enkelt se vilka servitut som finns inskrivna för din fastighet. Det är också enkelt att förnya dessa.