Bakgrunden till samarbetet finns i den nya, nationella, livsmedelsstrategin. I denna betonas att myndigheter ska vara mer rådgivande än förut, dela med sig av sina kunskaper och på bästa sätt underlätta för lantbruket att göra rätt.

Ett första mötet har hållits
Som ett första steg i arbetet hölls nyligen en träff mellan företrädare för LRF och länsstyrelsen. Från LRF deltog representanter från alla kommungrupper utom Kungsbacka samt Jenny Nilsson från det nya personalsamarbetet LRF Västra Sverige. Från länsstyrelsen deltog, förutom Vanja Kinch, ytterligare två personer från veterinärenheten samt Kristin Ovik, chef för landsbygdenheten.

– Det visade sig att det finns mycket som vi kan göra tillsammans för att underlätta för lantbrukarna och därmed också för att nå den ökade livsmedelsproduktion som är målet i den nationella strategin, säger Cecilia Bengtsson, vice ordförande i LRF Halland och ordförande i Varbergs kommungrupp. 

Okey att ha med sig någon när kontrollanten kommer 
LRF och länsstyrelsen enades om en lång rad olika åtgärder. Till stor del handlar dessa om kommunikation. Exempelvis ska länsstyrelsen tydligare informera om att lantbrukaren gärna får ha någon med sig vid kontrollen, antingen en person som fungerar som stöd eller en bondekollega som vill lära sig hur en kontroll går till.

Lista med vanliga fel ska underlätta åtgärder
Länsstyrelsen ska också berätta om vanliga brister vid kontroller så att lantbrukaren kan åtgärda dem före tillsynen. Ofta rör det sig om enkla saker, som trasig inredning eller något annat som man blivit hemmablind för, och som inte ens skulle behöva tas upp vid kontrollen.

– En bra sak att göra är att titta på sin gård med andra ögon, kanske med hjälp av en granne eller vän, och utifrån vår lista med vad som är vanliga brister försöka se vad som kan åtgärdas, säger Vanja Kinch.

Jordbruksverkets checklistor berättar vad som kontrolleras
Ytterligare ett sätt att förbereda sig är att gå in på Jordbruksverkets webbplats och ladda ner de checklistor för djurkontroller som finns där. De ger möjlighet att kontinuerligt åtgärda sådant som är föremål för tillsyn. Checklistorna kan man också få av inspektörerna inför kontrollen.

Dialogen under kontrollen ska bli bättre
– Från LRF:s sida betonade vi att det är viktigt att det förs en dialog under kontrollen å att lantbrukaren förstår hur en brist kan åtgärdas. Inspektörerna har mycket kunskap att dela med sig av. Det är också viktigt att lantbrukaren får kontrollrapporten på plats. Då blir det lättare att komma ihåg vad som sägs, säger Cecilia Bengtsson.

Naturvårds- och miljövårdsenheterna ska bjudas in till nästa träff
Mötet liksom arbetet Underlätta att göra rätt handlade om veterinärenhetens och landsbygdsenhetens verksamhet. De enheter som exempelvis jobbar med tillståndsgivning och reservatsbildning var inte med.

– Naturvårdsenheten och miljövårdsenheten var inte inbjudna till detta första möte. När vi tog initiativet visste vi inte något om LRF:s intresse eller om vad detta skulle mynna ut i. Därför bjöd vi bara in de två enheter inom länsstyrelsen som har mest med lantbrukarna att göra. Men vi förstod under mötet att intresset var stort och att det finns behov av att även bjuda in de andra två enheterna, förklarar Vanja Kinch.

Uppföljande möte till hösten
Till det uppföljande möte som ska ske till hösten kommer därför även representanter från naturvårds- och miljövårdsenheterna att kallas, något som uppskattas av LRF.

– Många faktorer påverkar lantbrukarnas vardag och deras potential att producera livsmedel. Såväl miljövårdsenheten som naturvårdsenheten har en väldigt viktig roll när det gäller att förverkliga intentionerna i livsmedelsstrategin. Vi hoppas verkligen att de vil vara med i samarbetet för att underlätta för lantbruket, säger Cecilia Bengtsson.

Kommungrupperna ska bjuda in länsstyrelsens handläggare i vår
Nu närmast ska kommungrupperna bjuda in länsstyrelsen till sina träffar för att sprida informationen om Underlätta att göra rätt. Den första informationen sker redan på måndag, den 12 mars, då kommungruppen i Varberg får besök av djurskyddshandläggarna Christel Condrup Eriksson och Anna Söder.