LRF Halland höll sin regionstämma på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker på fredagen, den 23 mars. Ett hundratal fullmäktige diskuterade 18 motioner, varav fyra blev tre som gick vidare till riksförbundsstämman.

Avstamp för arbetet med livsmedelsstrategin
Man kan se stämman som ett avstamp för arbetet med att förverkliga livsmedelsstrategin, regionalt och lokalt. Regionförbundets ordförande Anders Richardsson betonade vikten av att medlemmarna jobbar vidare i sina kommuner för att politikernas intentioner med ökad livsmedelsproduktion ska bli verklighet.

– Vi har fått en livsmedelsstrategi på plats. Nu ska vi fylla den med innehåll, sa Anders Richardsson.

I detta finns dock stora utmaningar, menade han:
– Vi har bara makten över halva tallriken. Resten importeras.

– Vi är en bransch som präglas av politiska beslut. Men våra frågor har svårt att nå den högsta agendan, sa Anders Richardsson.

Även Åsa Odell pratade om livsmedelsstrategin
Även riksförbundets vice ordförande Åsa Odell talade om livsmedelsstrategin.

– Det är otroligt viktigt att vi fick en målsättning som alla partier står bakom, sa hon.

– Vi har levt med avregleringar och en inställning att Europa håller oss med livsmedel, förklarade hon. Det har inte varit så lyckosamt.

Nu har oron i världen fått oss att tänka mer på vår beredskap, och då är den dåliga självförsörjningsgraden ett problem.

– Livsmedelsstrategin är viktig. Men det kommer att dröja innan vi märker den ute på våra gårdar, sa Åsa Odell, som menar att myndigheterna måste få inskrivet i sina instruktioner att de nu ska ta hänsyn till livsmedelsstrategins krav på ökad produktion.

Köttbranschen - ytterligare ett tema i stämmotalen
Utvecklingen på köttsidan var en annan fråga som berördes på stämman.

– Mat är den tydligaste identitetsmarkören, sa Anders Richardsson, i sitt inledningstal.

Vi matas ofta med siffror som att en av tio nu blivit veganer:
– Men det betyder ju att nio av tio äter kött, sa han.

Även Åsa Odell tog upp köttfrågan. Som ordförande i Svenskt kött, och själv köttbonde, menar hon att det är orimligt att en del debattörer gör korna ansvariga för klimatförändringarna.

– Det handlar om att de inte vill att vi ska föda upp djur, och slakta dom, sa hon.

Åsa Odell tog också upp äganderätten.
– Den är ständigt under attack, sa hon.

Det handlar om intrång och ersättningsfrågor.
– Vi vill ju inte hålla på och driva processer, fortsatte hon.

Åsa Odell kräver också en högre moral i den offentliga upphandlingen, med krav som motsvarar svenska djurskyddsregler.

Problem med vildsvin och djuraktivister var andra frågor som berördes på stämman. Liksom sammanslagningen med Västra Götaland och Värmland på personalsidan.

Tre motioner skrivs till riksförbundsstämman
Styrelsen fick i uppdrag av stämman att skriva tre motioner till riksförbundsstämman. Mest debatt blev det om ett förslag att minska gårdsstödet till inaktiva markägare. 

– Mycket mark blir inlåst. Det är bättre att odla och ge yngre möjlighet att starta produktion, sa en deltagare.

Peter Andersson från styrelsen svarade att han tror att styrelsen och motionärerna är inne på samma spår. LRF kommer att arbeta för en förändring när förutsättningarna för detta har blivit bättre. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att skriva en motion i ämnet till riksstämman.

Motioner om mervärden och utbildning gick vidare till riks
En motion från Tvååkers LRF om att reda ut vilka mervärden vi vill ha kvar gick också vidare till riks. Men kommer att omformuleras av styrelsen.

Två motioner om utbildning, från Tvååkers LRF och LRF Ungdomen, kommer också att resultera i en riksmotion från styrelsen.

Göran Åhrén
Kommunikatör 


Se fler bilder på stämman på LRF Hallands Facebooksida