Samtliga fullmäktigepartier i Halmstads kommun hade tackat ja till att delta. Drygt 60 personer kom för att lyssna på dem och på det inledande föredrag om viktiga framtidsfrågor för hållbar mat som hölls av biträdande professor och forskare Christel Cederberg från Chalmers.

Bara 5 procent av insektsmedlen för svensk konsumtion av frukt och grönt används i Sverige
Christel Cederberg arbetar med att mäta miljökostnaderna för svensk konsumtion. Hon berättade bland annat att när det gäller frukt och grönt, så sker mindre än 5 procent av ”insektsmedelsfotavtrycket” i Sverige. Resten i framför allt länder i Sydamerika och Afrika. 

– Vi har en extremt liten produktion av frukt och grönt, sa Christel Cederberg.

Även köttkonsumtionen ger stor påverkan utomlands - mindre än 20 procent av ”antibiotikafotavtrycket” orsakas av användning av antibiotika i Sverige.

- Vi har en mycket stor konsumtionsbaserad antibiotikaanvändning, och en mycket liten produktionsbaserad antibiotikaanvändning, konstaterade Christel Cederberg.

Nio politiker i panelen
Politikerna som deltog var Dag Hultefors, Moderaterna, Bo Fridolph, SPI Välfärden, Yngve Kihlberg, Centern, Johnny Bodmar, Kristdemokraterna, Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet, Anne Rosvall, Liberalerna, Lars Larsson, Sverigedemokraterna, Kristina Johansson, Socialdemokraterna, Tania Bengtsson, Vänstern.

Eniga om regelförenkling
Den första frågan från kvällens moderator Lars-Anders Knutsson från LRF Halland, handlade om vad partierna vill göra i kommunen för att förverkliga innehållet i det halländska livsmedelsprogrammet. Ett av stegen som måste tas är regelförenkling, ett prioriterat område i den nationella livsmedelsstrategin.

Enigheten om att arbeta för detta även regionalt och lokalt var stor – partierna vill att det ska vara lätt att göra rätt som företagare. På detta område har länsstyrelsen nyligen startat ett arbete i samarbete med LRF när det gäller veterinärenhetens och landsbygdsenhetens kontroller. 

Här inflikade Mattias Bengtsson, åhörare från LRF:s kommungrupp, att politikerna bör verka för att även miljöskyddsansvariga ska arbeta i enlighet med livsmedelsstrategin.

Reglerna skapar den svenska matkvaliteten
– Men samtidigt som vi arbetar för förenkling är det viktigt att vi värnar de regler vi har, betonade Dag Hultefors (M) och menade att det är genom dessa vi skapar den höga kvalitet som svenskproducerad mat har.

Vid utfrågningen diskuterades de många motpoler som finns i matdebatten: ekologiskt mot konventionellt odlat, kött mot vegetariskt, importerat mot svenskt och närodlat. Samtliga sjöng den närodlade och den svenska matens lov, och Miljöpartiet ville, inte oväntat, dessutom att den skulle vara ekologisk för att bland annat stimulera till biologisk mångfald.

Kunderna vill inte betala – tusentals ton ekopotatis slängs
Yngve Kihlberg (C) tog upp att det är lätt att ta ställning, exempelvis för ekologiskt. Men när man kommer till mataffären är man inte beredd att betala för varan. Därför finns nu ett stort överskott av ekologiskt odlad potatis med många tusentals ton som inte har blivit sålda och snart kommer att slängas.

– Man ska odla det som är lönsamt, det som efterfrågas, sa Yngve Kihlberg, Centern, och menade att man ju annars inte överlever som lantbruksföretagare.

Viktigt att kommunerna använder sin makt
Tania Bengtsson (V) återkom flera gånger till vad kommunen konkret kan göra. Hon menade att det är viktigt att kommunen använder sin möjlighet att påverka utvecklingen.

– Vi ska använda den offentliga konsumtionen för att ställa om. Vi i kommunerna har ganska stor makt – vi äter mycket, konstaterade hon.

De krav som ställs vid offentlig upphandling är ett exempel, som också togs upp av flera andra partier. Det arbete som görs mot matsvinn i skolorna ett annat.

HEM har en viktig roll för övergången till fossilfritt
I samtalet om omställning till ett fossilfritt samhälle tog Tania Bengtsson sedan, liksom även Yngve Kihlberg upp den viktiga roll som kommunägda HEM, Halmstads energi och miljö, har för att stimulera produktionen av närproducerad el.

– Halmstads energi och miljö borde vara en aktiv köpare av mikroproducerad el, sa Yngve Kihlberg.

Kristina Johansson, Socialdemokraterna, ansåg att kommunen givetvis ska gå före men kan göra detta även genom att ställa miljökrav vid upphandlingar för att stimulera andra aktörer till fossilfri produktion.

Publikfråga: Varför importerar Halmstads kommun sopor?
Men hur går då detta ihop med att Halmstads kommun nu eldar sopor från andra länder, undrade Joakim Svensson, åhörare och ledamot i Sverigedemokraternas lokala styrelse.

– Det var rent ekonomiska aspekter som avgjorde. Men det var ingen som tänkte på miljö, lokala arbetstillfällen eller självförsörjningsaspekter, konstaterade Anne Rosvall, Liberalerna.

Vill göra det lättare att anställa
På frågan om vad partierna vill göra för att underlätta företagande i de gröna näringarna radades en lång rad kloka förslag upp. De handlade om sådant som att göra det lättare att anställa, att ta bort småföretagens sjuklöneansvar de första två veckorna, satsning på innovation och ny teknik, bättre möjlighet till utbildning, inte minst för vuxna som vill sadla om, och mycket mer.

Hoppas på ärlig vilja
LRF:s kommungrupp var mycket nöjd med politikernas löften. Den hoppas att dessa inte beror på att det är valår eller på att åhörarna var extra intresserade – utan på en ärlig vilja att utveckla lantbruket och landsbygden i Halmstads kommun.

Se fler bilder på LRF Hallands Facebooksida