Yttrandet har gjorts tillsammans med Båstads kommungrupp och gäller två vattenskyddsområden i Båstads kommun, Axelstorp och Eskilstorp.

– Förslaget är inte särskilt professionellt, konstaterar Folke Hantoft från LRF:s kommungrupp i Laholm.

Svårtillgängligt underlagsmaterial
Kommungrupperna begärde för en tid sedan att få förlängd tid för att sätta sig in i materialet, vilket resulterade i att kommunen förlängde yttrandetiden en månad. LRF påpekade i det sammanhanget att informationshandlingarna var undermåliga men NSVA, Nordvästra Skånes vatten- och avloppsaktiebolag, har även under det förlängda samrådet låtit bli att lägga ut allt material. Det finns inte tillgängligt för alla sakägare och dessa har därmed inte haft möjlighet att sätta sig ordentligt in i frågan. Det material som finns är dessutom svårtillgängligt, med bland annat undermåliga kartor, enligt Folke Hantoft.

NSVA har inte gett alla berörda samma information
Folke Hantoft har dessutom exempel på lantbrukare inom det berörda området som till skillnad från sin granne intill inte fått brev om samråd.

– I min värld är det otillfredsställande att NSVA inte skickar ut information till samtliga som är berörda när kommunen har tillgång till fastighetsregistret, säger han.

Frågorna och synpunkterna från LRF är många. En lång rad föreskrifter föreslås, på oklara grunder och utan att det tydligt anges vad som menas. ”Flera av skyddsföreskrifterna är allt för långtgående och riskerar att skapa en död hand över området och en mycket omfattande administration”, skriver kommungrupperna, som tagit hjälp av LRF:s vattenexpert Christer Jansson för att tränga in i materialet.

Tillståndsplikt för hantering av ensilage
Ett exempel på ny föreskrift är tillståndsplikt för hantering av ensilage.

– Men det står inte hur ofta man ska söka tillståndet. Är det varje en gång om året eller hur ofta? Inför varje förändring? Hur många register ska det finnas? Förslaget ger inte svar, säger Folke Hantoft.

När det gäller hantering av växtnäring påpekar LRF att det inte behövs ytterligare krav i Båstadsområdet, som sedan länge har stränga regler. Dessutom är vattenkvaliteten god och vilket ”bevisar att verksamhetsutövarna klarar att hantera riskerna och att befintlig lagstiftning fungerar som ett skydd för vattentäkterna”.

Oklar skrivning om vad ”utökning” innebär
Bland de många skrivningar som LRF anmärker på finns ”Utökning av befintliga jordbruks- och djurhållningsverksamheter samt nya sådana kräver tillstånd”.

– Men det framgår inte hur stor en sådan ökning får vara för att tillståndet ska krävas. Är det när man skaffar en ko till? Ett får till? Det ges inte några svar, berättar Folke Hantoft.

Dessutom finns det redan tydliga regler i lagstiftningen om när en djurhållande verksamhet blir anmälningspliktig. Föreskriften om att söka tillstånd hos kommunen är därför ”helt orimlig”, anser LRF.

Kräver långa omvägar för att köra till tippen med gamla lysrör
Ytterligare en märklighet i förslaget är att transporter med farligt avfall ”ska ske på rekommenderad led för farligt gods”. Det innebär i praktiken att vilken person som helst som vill åka till avfallsstationen sydväst om Båstad med sina gamla lysrör eller annat som klassas som farligt avfall måste ta en rejäl omväg på några mil för att hålla sig på rekommenderad väg.

Eftersom oklarheterna är många och för att skapa ”relevanta, rättssäkra och praktiskt hanterbara” skyddsföreskrifter föreslår kommungrupperna ett möte mellan LRF och kommunen.

– Vi har lämnat svar och förväntar oss nu en fortsatt dialog med Båstads kommun, säger Folke Hantoft.