Beslutet meddelades av länsstyrelsen i dag, torsdag, och kompletterar gårdagens nationella, generella, beslut från Jordbruksverket om beslut om att lantbrukare får skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområdena. 

Det halländska beslutet gäller tillstånd till skörd av skyddszoner, trädor inom ekologisk fokusareal, obrukade fältkanter och övriga trädor inom kompensationsområdet.  

En bedömning ska dock göras i varje enskilt fall och en skriftlig begäran måste skickas in.

Läs länsstyrelsens beslut (PDF-fil): Beslut om skörd på träda utanför kompensationsområdena.

Läs om Jordbruksverkets beslut på LRF:s webbplats