– Avsaknaden av lantbruksutbildning för vuxna har bidragit till att lantbruksföretagen inte kunnat få tag i den utbildade arbetskraft man har behov av, säger Peter Andersson, ledamot i LRF:s regionstyrelse.

Den kurs som nu startar är en kommunal, gymnasial, vuxenutbildning som alltså vänder sig till vuxna som vill byta yrke eller som vill bättra på sina lantbrukskunskaper.

Utbildningen arrangeras av Munkagårdsgymnasiet på uppdrag av Vuxenutbildning Varberg. Den är 40 veckor lång och ger breda kunskaper såväl praktiskt som teoretiskt inom djur, maskin, växtodling och ekonomi. I de 40 veckorna ingår 14 veckors arbetsplatsförlagd praktik.

Fler nya lantbruksföretag i Halland
Att det nu finns en grundläggande gymnasieutbildning för vuxna kommer att öppna en rad dörrar för lantbruksintresserade. En sådan gäller start av nya lantbruksföretag.

– Det krävs minst tio veckors jordbruksutbildning för att få det startstöd som Jordbruksverket ger till personer under 40 år som vill starta eller ta över jordbruksföretag. Att vi har saknat utbildningen har bidragit till att det startats färre nya lantbruksföretag och att färre unga kommit in i branschen, konstaterar Peter Andersson.

Kursen är även en möjlighet för dem som har varit inställda på att arbeta med lantbruk men som valde exempelvis teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på gymnasiet och som har velat komplettera med yrkesutbildning inom lantbruk.

Den nya utbildningen ger förutom behörighet till startstöd även behörighet till för fortsatta studier.

Många nyanställningar behövs de närmaste åren
Blickar man in i framtiden visar prognoser tydligt att en satsning på vuxenutbildning behövs. Arbetsmarknaden är redan god och inom livsmedelskedjan behöver nästan 3 000 personer rekryteras fram till 2025 på grund av pensionsavgångar och ökad tillväxt. Allra störst är behovet inom jordbruket, som behöver rekrytera 600 personer, främst inom yrkena uppfödare och skötare av lantbruksdjur, respektive odlare av jordbruksväxter, frukt och bär.

Bråttom att söka
Sista ansökningsdag för kursen är onsdagen den 27 juni. Förhoppningen är att många intresserade ska ha hört talas om utbildningen, även om den här helt ny och därför inte så känd ännu.

Eftersom kursen drivs i regi av Vuxenutbildningen i Varberg, ska den som kommer från en annan kommun ansöka via vuxenutbildning i sin hemkommun.

LRF-påverkan inom arbetet för Hallands livsmedlemsprogram
LRF har ingått i den grupp inom arbetet med det halländska livsmedelsprogrammet som har kompetensförsörjning som ansvarsområde och i denna framfört behovet av utbildning för vuxna. LRF har också genom Årstads LRF motionerat till LRF:s riksförbundsstämma om att det behövs ett nationellt grepp för att öka kursutbudet för vuxna.

Läs mer om utbildningen:
Munkagårdsgymnasiets webbplats (beskrivning av kursinnehåll)
Vuxenutbildningen Varbergs webbplats (ansökningsblanketter)