Samrådsmötet hölls i början av augusti, då ett tiotal markägare och företrädare för LRF mötte representanter för Laholmsbuktens VA samt tjänstemän och politiker från kommunen för att diskutera innehållet i förslaget.

Trots mötet råder det dock fortfarande många oklarheter när det gäller vilka konsekvenser som det utökade skyddet kommer att föra med sig. Efter förfrågan på mötet har nu kommunen förlängt tiden ytterligare.

Viktigt att berörda får tid att se över konsekvenserna
– Det beskedet tar vi tacksamt emot. Vi ville ha utökad tid för att de berörda grundligt ska hinna gå igenom alla dokument och underlag och även titta på geologin och värdeminskningarna på sina fastigheter, säger Christer Jansson, vattenexpert, LRF Västra Sverige.

I det första brevet från Halmstads kommun, som kom i slutet av april, fick fastighetsägarna endast en månad på sig men man har alltså lyssnat till lantbrukarna och förstått behovet.

”Synpunkter från markägare är en mycket viktig del under processen med att ta fram ett förslag till vattenskyddsområde”, skriver My Olausson, miljö- och processingenjör på Laholmsbuktens VA i beskedet om förlängd remisstid.

Flera deltagare ansåg att informationen varit bristfällig
En av de frågor som togs upp på samrådsmötet var Laholmsbuktens VA:s bristfälliga information om det nya vattenskyddsområdet.

– Några markägare som deltog i mötet hade inte fått någon information alls utan hade fått höra av andra boende i området att skyddet av täkterna skulle utökas, berättar Jennie Dannegren, verksamhetsutvecklare, LRF Västra Sverige, som också deltog i mötet.

Ytterligare några markägare hade visserligen fått den inledande informationen men inte fått ut de bilagor de frågat efter för att sätta sig in i situationen.

LRF anser att det föreslagna området är för stort
Förslaget till utökat vattenskydd för de båda täkterna kommer att innebära många restriktioner för lantbrukarna i området. Eftersom Prästjordstäkten och Fotstadstäkten redan har ”mycket god beskaffenhet” respektive ”god kvalitet med en något förhöjd nitrithalt” anser LRF att det föreslagna vattenskyddsområdet är alldeles för stort.

– LRF och markägarna vill minska storleken på vattenskyddsområdet och ta bort eller ändra på flera föreskrifter. Vi vill ha en fortsatt dialog med Laholmsbuktens VA för att allt ska bli så bra som möjligt. Det måste vara rimligt och möjligt för markägarna att fortsätta bedriva sina företag, säger Christer Jansson.

LRF hoppas på ytterligare ett dialogmöte med Halmstads kommun och Laholmsbuktens VA innan yttrandet ska skickas till länsstyrelsen.