Östorpsbäcken hade slammat igen rejält och började ställa till problem för Bo-Göran Gunnarsson, som är spannmålsbonde, och för hans grannar. Bäcken avvattnar 25–30 hektar åkermark men med närmare en halv meter slam i botten och med utloppet för täckdikesröret cirka 15 centimeter under bäckens vattenyta funkade avvattningen tämligen uselt.

– Åtgärden var nödvändig. Förutom slammet så växte det stora träd i vattnet som stoppade upp flödet. Diket började ta nya vägar, berättar Bo-Göran.

Fick ett ja, men med orimliga villkor
Östorps dikningsföretag behöver inte begära tillstånd för rensning, men väl göra en anmälan och invänta ett godkännande. Bo-Göran vände sig i det här läget till LRF som hjälpte till att skriva anmälan. Det blev ja från länsstyrelsen.

– Men samtidigt skrev de att träd och buskar längs vattendraget skulle sparas för att ge skugga. Jag tolkade det som om att arbetet skulle göras för hand.

"Såg inte praktiskt på problemen"
– De såg inte praktiskt på problemen. Jag hade aldrig kunnat få en maskin som rensat diket om jag inte fått fälla träden. Ingen entreprenör hade kunnat ta på sig det jobbet, säger Bo-Göran.

Vid en titt på de bilder som han bifogade till sin anmälan ser man hur träd växer i bäcken och även ligger rätt över denna.

Med hjälp av LRF överklagades ärendet till mark- och miljödomstolen i Vänersborg, som gav Bo-Göran rätt. Domstolen ansåg att rensningen var ”nödvändig för att bevara vattendragets vattenförande förmåga” och därmed också för att avvattningen av den intilliggande marken skulle fungera.

Mark- och miljödomstolen gav Bo-Göran rätt
Domstolen insåg dessutom att en hel del buskar och träd måste bort för att diket skulle kunna rensas. Vid den avvägning som gjordes mellan miljömässig nytta av att, för vattenlivets skull, bevara skuggande träd och buskar, och markägarens intressen ansåg domstolen ”att det av länsstyrelsen föreskrivna försiktighetsmåttet är alltför strängt”.

– Mark- och miljödomstolen ansåg att länsstyrelsen hade gått lite för långt, konstaterar Bo-Göran.

Sedan någon vecka tillbaka är nu den 200 meter långa bäcksträckan rensad. En fin trädridå står kvar och ger skugga åt vattenlivet, och markavvattningen fungerar igen.

Lönar sig att ta hjälp av dem som kan de juridiska
Bo-Göran är mycket nöjd med hjälpen från LRF. Till stor nytta var även det professionella underlag som konsulten BS Vatten AB tog fram när Östorps dikningsföretag började planera åtgärden.

– Det är ett råd jag vill ge andra i samma situation: Ta hjälp från dem som kan juridiken, säger Bo-Göran Gunnarsson.

Charlotte Andersson
Kommunikatör LRF Västra Sverige

Läs mer: Markavvattning och dikesunderhåll