Syftet med mötet var att förmedla en bild av vad som har gjorts och görs inom de gröna näringarnas nätverk och därför fanns en lång rad av aktörer inom myndigheter, rådgivning, bank, försäkring, slakteri, mejeri, foder med mera på plats.

Flera av dessa medverkade på scenen och samtliga deltog också i det mingel som gav tillfälle för lantbrukarna att diskutera sin situation med utvalda aktörer.

Länsstyrelsens omfattande arbete förvånade
Först ut att tala var landshövding Lena Sommestad. Hennes redogörelse orsakade en del aha-upplevelser hos lantbrukare som inte varit insatta i det omfattande arbete som länsstyrelsen har gjort.

Länsstyrelsen gick i början av torkperioden in i krisläge och följde sedan hela tiden utvecklingen, bland annat genom täta kontakter med LRF Halland. Länsstyrelsen har därefter vidtagit de åtgärder man kunnat, som att tillåta skörd av trädor i förtid och att ge generell gödseldispens för Laholms kommun. Den senare fick dessvärre rivas upp efter att Jordbruksverket påpekat att den inte följde regelverket. Fler åtgärder diskuteras.

Letar ”alternativa lösningar på djurskyddsområdet”
– Länsstyrelsen försöker så långt det är möjligt att vara flexibel, sa Lena Sommestad och nämnde exempel som att man nu letar efter ”alternativa lösningar på djurskyddsområdet”.

Hon berättade också att landets landshövdingar under torkperioden intensifierade sin samverkan, liksom sin samverkan med regeringen samt med Jordbruksverket och EU. Ett resultat blev det nationella stödpaket som ska kompensera lantbruket för de ökade foderkostnaderna.

Återkommande möten med Jordbruksverk och departement
Näste talare var Lennart Nilsson, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse. Han redogjorde för LRF:s arbete på nationell nivå, som de ”högnivåmöten” som har hållits mellan LRF, Jordbruksverket och jordbruksdepartementet och vid vilka stödinsatser, regelförenklingar och andra åtgärder har diskuterats och arbetats fram.

”Första gången Sverige sköt från höften”
– LRF har haft en tät dialog med myndigheter. Det var första gången jag har varit med om att Sverige sköt från höften när det gavs dispens för skörd av trädor. Den här gången beslutade man först och frågade EU sen, konstaterade Lennart Nilsson nöjt.

Det nationella arbetet inom LRF har också inneburit kontakter med banker, slakterier, dagligvaruhandel, ansvariga för offentlig upphandling med flera – hela tiden för att hitta lösningar som kan lindra situationen för lantbruket.

”Panikanmälningarna” till slakterierna har avtagit
På scenen medverkade också representanter för slakterierna HK Scan, KLS Ugglarp och Skövde slakteri. Samtliga vittnade om att ”panikanmälningarna” av nöt till slakterierna nu avtagit och att en del lantbrukare börjat ta tillbaka dem.

Farhåga för kommande problem för smågrisproducenter
På grissidan har slakterierna inte märkt några störningar i slaktanmälningar, men farhågan framöver är om slaktsvinsproducenter väljer att inte sätta in nya omgångar på grund av fördyrat foder. Det kommer i så fall att ge ett överskott på smågrisar och ställa till problem för smågrisproducenter.

När det gäller livkalvsförmedling har slakterierna märkt en tröghet, för såväl kött- som mjölkrasdjur.

Uppmanar lantbrukarna att spara moderdjur
Slakterierna ringer nu runt och sorterar bland dem som anmält djur till slakt för att rätt djur ska tas först. De varnar också kunderna för att slakta ut stora djur.

– Spara moderdjuren, det tror vi är det bästa, sa Robert Lindroth, KLS Ugglarp, och menade att det därmed blir möjligt att fortsätta att producera svenskt kött många år framöver.

Handeln är beredd på en höjning
Anders Kälvelid från Skövde slakteri förklarade att handeln har förståelse för lantbrukets situation. Den vill ha en jämn ström av svenskt kött, som konsumenterna nu dessutom är beredda att betala för efter sommarens torka.

– Handeln är förberedd på prishöjningar på grund av att vi har fått en högre foderkostnad. Det ska ni komma ihåg, sa Anders Kälvelid.

Samma erfarenhet hade de andra slakterierna.

Slakterirepresentanterna på betonade också att om det krisar när det gäller att bli av med slaktdjur så lyssnar de. Det är dock viktigt att höra av sig i tid.

Krisen har även gett positiva effekter
Ett av kvällens allra viktigaste budskap kom från Lennart Nilsson från riksförbundsstyrelsen, som betonade att krisen fört med sig en hel del positivt. Ett exempel är att torkan och bränderna har satt fingret på den stora sårbarhet som följer av klimatförändringar och som Sverige nu måste rusta oss för att möta.

– Folk har förstått att det inte är självklart att det finns mat på hyllan i butiken och vi har fått en acceptans för att bonden ska ha mer betalt. Det finns ett starkt förtroende för Sveriges bönder hos både konsumenter och handlare, konstaterade han.

Detta i sin tur ger förutsättningar för LRF att få fram politiska beslut som – i enlighet med livsmedelsstrategin och skogsstrategin – skapar konkurrenskraft och framtidstro.

Text och bild: Charlotte Andersson

Läs en enkät med några av deltagarna: Oskar Kjell, Karin Warefelt och Örjan Bertilsson. 
Titta på ett bildcollage från mötet