– Det här är väldigt glädjande. Politikerna i Falkenberg har förstått att ett vattenskyddsområde kan utgöra en väldig begränsning för utvecklingen av lantbruket och landsbygden i kommunens inland. Vi kan skydda vattnet ändå – det gör vi redan idag, säger Anders Richardsson, regionordförande för LRF Halland.

LRF:s kommungrupp i Falkenberg liksom även LRF:s regionstyrelse har i två års tid arbetat för att påvisa vilka effekter ett vattenskyddsområde kan få för utvecklingen i Hallands inland. Med i arbetet har även Hyltes kommungrupp varit och nu har detta alltså gett resultat.

Alla ledamöter var eniga
– Jag yrkade på återremiss och fick hela arbetsutskottet med mig. Vi var eniga. Man tar i alldeles för mycket i förslaget, säger Tore Holmefalk, centerpartist och även aktiv inom LRF.

Det föreslagna vattenskyddsområdet omfattar 92 300 hektar, varav 82 900 hektar utgören mycket stor sekundär skyddszon. LRF har föreslagit att denna ska tas bort helt och vid beslutet i tisdags hade kommunstyrelsens arbetsutskott samma åsikt.

– Den stora sekundära skyddszonen innebär att lägga en våt filt över hela Falkenbergs inland, säger Tore Holmefalk.

Den primära skyddszonen ska minskas
LRF har dessutom föreslagit att den primära skyddszonen ska begränsas till sex meter runt varje vattendrag, en avgränsning som använts i andra kommuner. En viss framgång för LRF märks även här; i Tore Holmefalks yrkande står det att Vivab ska utforma ett förslag som innebär ”att den primära zonen begränsas i utsträckning”. Något meterantal slås dock inte fast.

Kommunstyrelsen vill dessutom – precis som LRF – att man mäter vattenföringen, och därmed också risken för påverkan på vattentäkten, på ett annat sätt än det mer långtgående som Vivab föreslagit. Åtgärden kommer att minska vattenskyddsområdets storlek; en mindre yta behöver skyddas.

Vattenskyddsområden medför flera nackdelar
– Så fort man säger att en fastighet ligger i ett vattenskyddsområde så minskar fastighetsvärdet, och det ställs nya krav när man söker tillstånd för bygglov, och så vidare, säger Tore Holmefalk, nöjd med att det föreslagna vattenskyddsområdet nu kommer att bli betydligt mindre.

Efter omarbetning hos Vivab kommer förslaget tillbaka till kommunstyrelsen, först till arbetsutskottet och om detta ger klartecken, till hela kommunstyrelsen. Därefter skickas det till länsstyrelsen för ny remissomgång och fastställande.

Charlotte Andersson
Kommunikatör, LRF Västra Sverige