Det kommer att bli omöjligt att bedriva konventionellt jordbruk på stora arealer. Det är en av konsekvenserna av förslaget till nytt utökat vattenskyddsområde i Halmstad. Nu växer kritiken mot förslaget från berörda lantbrukare.

Laholmsbuktens Vatten och Avlopp, LBVA, vill utöka vattenskyddsområdet för kommunens vattentäkt Prästfjorden-Fotstad i Halmstads kommun. Man har därför tagit fram ett förslag som diskuterades vid ett möte i veckan. Det nu gällande vattenskyddsområdet bildades 1996 och förslaget innebär att det vattenskyddsområde som finns idag utökas. Det innehåller också mer omfattande restriktioner. 

Många lantbrukare hamnar inom den nya zonen och LRF varnar nu för att konsekvenserna kan bli allvarliga för de företag som bedriver verksamhet i området. Bland berörda markägare växer kritiken mot förslaget. Kritikerna menar bland annat att området är onödigt stort, och att det i praktiken blir omöjligt att bedriva konventionellt jordbruk. Markägare som tagit fram eget underlag kritiserar också utredningen bakom förslaget som man anser är ofullständig. Kritik framförs bland annat mot att den sekundära skyddszonen görs större än vad som är motiverat med hänsyn till områdets geologi.

Carl Kuylenstierna, Sperlingsholms Gods, har låtit två andra konsulter göra en utredning. Konsulterna anser, precis som LRF, att underlaget är för dåligt. Så här skriver Carl Kuylenstierna i ett yttrande:
”Den sekundära skyddszonen görs dessutom större än vad som är nödvändigt för att uppnå ett fullgott skydd. Förslaget innebär också att de nuvarande primära skyddszonerna skall utökas kraftigt.”
”Därtill innebär förbudet mot användning av växtskyddsmedel i primär zon att konventionellt lantbruk helt måste upphöra på stora arealer som nu brukas. Förbudet kommer därför medföra stora konsekvenser i form av ekonomiska förluster för lantbruket inom vattenskyddsområdet.”

Av Carl Kuylenstiernas areal är det ett hundratal hektar som berörs.
– Jag tycker deras förslag är misskött på många sätt. Det är korta svarstider och alla har inte ens fått information om det, säger han. Det blir ju graverande när vi satt konsulter på detta som vet hur man gör sådana här utredningar. Det är uppenbart att de inte har följt handboken. Och de skriver ju att de kommer att komplettera sin undersökning, fortsätter han.  Carl Kuylenstierna menar att LBVA har inte gjort tillräckligt noggranna undersökningar, utan har gissat hur området ser ut. Han menar också att kommunens VA-bolag också går längre än lagen medger.
– Man får ju inte ta mer mark i anspråk än vad som krävs för att skydda vattentäkten. Men det har man gjort här, säger han. Allt pekar på att de har tagit till för mycket.

Förslaget innebär att det kommer att bli mycket besvärligt att bruka jorden inom de utökade skyddszonerna. Ett av problemen, menar Christer Jansson, LRF, är att myndigheterna betraktar lantbruk som miljöfarlig verksamhet. Detta blir tydligt nu när brukare måste söka tillstånd för allt.
– Hur ska man veta när man blir tillståndspliktig? De menar att man ska fråga varje gång man vill förändra verksamheten, säger Christer Jansson. Att man ska behöva fråga kommunen om lov varje gång man vill ändra sin verksamhet, det är helt orimligt, menar han.
– Man blir ju livegen och man måste fråga kommunen om lov hela tiden. Det är inte hållbart, säger Christer Jansson. Att bedriva ett jordbruk, och producera mat, samtidigt som man hela tiden riskerar att bli åtalad för miljöbrott, det är orimligt.

En markägare som berörs är Torbjörn Nilsson, Älvasjö.
– Jag tycker förslaget är vansinnigt i sig. Det känns som politisk klåfingrighet, säger han. Man frågar sig varför man ska uppdatera detta. Det är knappt två procent av Halmstads vattenförsörjning. Visst ska vi vara rädda om vattnet. Och det är ingen som vänder sig mot rent vatten. Men här tar man i för mycket, säger Torbjörn Nilsson.
Antal djur kommer att bli ett problem om man måste söka tillstånd hela tiden.
– Man mister rådigheten över sin mark, säger Torbjörn Nilsson, som deltog i mötet i Halmstad. Alla var nog överens om att det var ett dåligt förslag, avslutar han.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se