Nära 60 medlemmar närvarade vid Derome trä- och nostalgimuseum i måndags kväll med skogen som tema. Alla slog sig först ner vid valfritt bord med räkmacka som tilltugg i den mysiga lokalen. Johanna Ivarsson (ledamot i Regionstyrelsen) hälsade alla välkomna och inledde kvällen med att presentera upplägget och kvällens två föreläsare Sven Erik Hammar från LRF Skogsägare och Erik Evestam, äganderättsexpert på LRF.

Sven Erik Hammar pratade om ”En skog av problem” och belyste problem samt åtgärder med skogsbrukandet idag. Han tog upp och berättade om äganderätten. Problemen som, Sven Erik tog upp, med äganderätten idag är att det har blivit mer detaljreglering, tvångsingripande och att skogsstyrelsen har blivit mer distanserad än förr. Detta har lett till fler domstolsprövningar där skogsägare har fått inskränkningar på sin brukarrätt i sin skog. Detta gör att grundprincipen från 1903, att skogsägare ska nå sina mål på frivillighetens väg med kunskapsuppbyggnad och samverkan kommit ur kurs.     

Sven Erik Hammar spetsade till kvällen ytterligare genom att komma in på målen om klimat och miljö. Det som är politiskt beslutat om klimat och miljö är bra i grunden. Problemen kommer senare när målen blir för svåra (nästintill omöjliga) att uppnå när det ifrån EU ska in och anpassas i Sverige, som har andra förutsättningar.

Sven Erik avslutade med att redogöra några av åtgärder som krävs för att kunna vända denna trend. Dessa var, bland flera, att det krävs en kursändring där politiken behöver styra tillbaka till grundprincipen 1903, att skogsägare ska nå sina mål på frivillighetens väg. Det borde pratas mer om att främja skogsbruket och se skogen som en resurs både för tillväxt och för miljön då skogen gör klimatnytta. Det bör komma fler skogsprogram som tar tillvara skogens resurser.

Erik Evestam ägandeexpert, från LRF fortsatte med nästa föreläsning för kvällen med att berätta vad LRF gör i dessa frågor samt vilka problem våra medlemmar får av ”en skog av problem”.  Några fall som LRF hade drivit och vunnit i domstol som Erik uppmärksammade var bl.a. ”Bombmurklan” och ett strandskydd i Marks kommun. I fallet med Bombmurklan, som är en ovanlig svamp, hade denna hittats i skogsägarens skog och han fick i princip inte avverka sin skog då virket inte går att sälja när skogen är skyddad. Detta bestred LRF och fick rätt och skogen är nu avverkad. I fallet med strandskyddet fick en hästägare inte har sina hästar betande vid strandkanten då dessa inte tillhörde lantbruksdjur. Detta bestred också LRF och fick rätt.

Erik tog också upp miljön och att det råder ”miljökris” i världens bästa miljöland. I Sverige har vi 16 miljömål, 24 etappmål och 111 indikatorer. Endast 1 av 16 mål kommer att nås till 2020. Precis som Sven Erik var inne på så har vi för hårda miljömål som inte går att uppnå. En annan aspekt som togs upp var alla olika arter som är skyddade i Sverige. Det finns idag 22900 arter som bedöms och av dessa finns 4300 st med på rödlistan. Ett tips som Erik skickade med var att alltid fråga vilka arter som har hittats i skogen då rödlistan hela tiden uppdateras. Angelägna svårigheter som drabbar skogsägare och som kommer nu är: grön infrastruktur, friluftsliv, strandskydd, nyckelbiotoper och frågor som berör vatten. Erik avslutade med att säga att medlemmarnas berättelser avgör.

Efter föreläsningen bjöds det på kaffe och kaka innan frågestunden drog igång. Det var många medlemmar som hade intressanta frågor och inlägg till Sven Erik och Erik. Frågorna berörde alltifrån Grön Infrastruktur till enskilda dammar samt hur nyckelbiotopsinventeringen medverkar till att skogsägare idag inte vågar visa upp sin skog.

Johanna Ivarsson och Ulrika Algothsson som både sitter med i regionstyrelsen avslutade kvällen med att tackade medlemmarna för alla intressanta frågorna och berättade vad regionen jobbar med i Halland gällande skogen. De uppmuntrade medlemmarna med att komma med förslag på vad styrelsen ska lägga sitt krut på. Avslutningsvis fick Sven Erik och Erik varsin matlagningsbok som tack och applåder. 

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se